Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2007

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa dworca autobusowego, drogi dojazdowej oraz wielostanowiskowego parkingu przy ul. Dworcowej w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia, że oferta złożona przez: TEBODIN-SAP-PROJEKT w Gdańsku Spółka z o.o. ul. Kartuska 278 80-125 Gdańsk z ceną brutto (z podatkiem VAT) – 158 600,00 PLN i warunkami gwarancji – 36 miesięcy - po jej uzupełnieniu i złożeniu wyjaśnień w trybie art.26 ust.3 i 4 ww. ustawy – spełnia warunki określone w SIWZ. W świetle przyjętego kryterium (cena oferty – 100%) ww. oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 punktów) w przetargu j.w. i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza. Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Chełmno: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa dworca autobusowego, drogi dojazdowej oraz wielostanowiskowego parkingu przy ul. Dworcowej w Chełmnie.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień PUblicznych pod numerem 171149 - 2007; data zamieszczenia: 19.09.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax 056 6771774.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa dworca autobusowego, drogi dojazdowej oraz wielostanowiskowego parkingu przy ul. Dworcowej w Chełmnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace projektowe w szczególności obejmują:

1)projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją;
2)projekty drogowe w zakresie:
- wjazdu na teren objęty przedmiotowym przedsięwzięciem,
- placu manewrowego wraz ze stanowiskami autobusowymi,
- parkingów przy budynku dworca dla autobusów i klientów,
- ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
- wielostanowiskowego parkingu (142 miejsca postojowe) dla pojazdów osobowych i autobusów;
3)projekt odprowadzenia wód opadowych;
4)projekt przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu i energii elektrycznej;
5)projekt zieleni i małej architektury;
6)projekt oświetlenia terenu objętego inwestycją (budynek dworca, droga dojazdowa i parking);
7)projekt architektury budynku dworca i zadaszeń stanowisk autobusowych;
8)projekt konstrukcji budynku dworca i zadaszeń stanowisk autobusowych;
9)projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z systemem nagłośnienia;
10)projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej i sanitarnej;
11)projekt kotłowni wraz instalacją c.o i c.w.u.;
12)projekt wentylacji mechanicznej w budynku dworca.

Do przedmiotu zamówienia ponadto należy opracowanie:
1)zbiorczego zestawienia kosztów wraz kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót dla poszczególnych branż
2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż;
3)Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
3)Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Dz.U.06.129.902 z późniejszymi zmianami) - w przypadku zaistnienia takiej konieczności w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:
- podkłady geodezyjne dla celów projektowych wraz z mapą stanu prawną;
- badania geotechniczne gruntu do celów projektowych;

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie od poszczególnych gestorów mediów warunków dostawy gazu, energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia ścieków.

Teren objęty inwestycją: 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa, numery działek 209/23 i 209/25 w obrębie nr 2.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynikający ze zbiorczego zestawienia kosztów nie może przekroczyć kwoty w wysokości 3 000 000,00 PLN (brutto).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1, 74.22.21.00-2, 74.23.20.00-4, 74.25.20.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 5.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracowali co najmniej:

-2 projekty wielobranżowe budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN każde opracowanie (wartość prac projektowych),
-2 projekty branży drogowej (parkingi) o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 PLN każde opracowanie (wartość prac projektowych),

3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do projektowania w następujących branżach:

-architektonicznej,
-konstrukcyjnej,
-sanitarnej ( wod.- kan., c.o., wentylacja, instalacje gazowe),
-elektrycznej,
-drogowej;

4) wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. posiadają kwotę 100 000,00 PLN zdeponowaną na koncie bankowym lub posiadają zdolność kredytowa do wysokości 100 000,00 PLN;

5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie oraz na stronie internetowej www.bip.chelmno.pl.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, pokój nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Pliki do pobrania:

SIWZ (166kB) pdf

Załączniki do SIWZ (170kB) pdf


Opublikował: Marek Mackowski (20 września 2007, 08:20:19)

Ostatnia zmiana: Marek Mackowski (31 października 2007, 14:53:25)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1380

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij