Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2007

zamówienie na:

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Aleje 3 Maja 5 w Chełmnie – I etap częściowa wymiana drewnianej stolarki okiennej w kolorze brązowym wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, robotami malarskimi oraz wymianą krat stalowych zabezpieczających okna.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2007  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych Burmistrz Miasta Chełmna uprzejmie informuje, że dnia 02.10.2007 r. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. 1. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/a wykonawca: ZAKŁAD PRODUKCJI STOLARKI BUDOWLANEJ ,,DREWZEN” UL. GŁÓWNA 31 76-251 KOBYLNICA za cenę: 142.594,61 zł Uzasadnienie wyboru wykonawcy: W wyniku przeprowadzenia analizy wybrana oferta przedstawiła cenę najniższą. 2. Na przedmiotowy przetarg oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 ZAKŁAD PRODUKCJI STOLARKI BUDOWLANEJ ,,DREWZEN” UL. GŁÓWNA 31 76-251 KOBYLNICA cena brutto (z podatkiem VAT)-142.594,61 PLN Oferta Nr 2 FABRYKA OKIEN I DRZWI BAS SP. Z.O.O. UL. SMOLUCHOWSKIEGO 1 20-494 LUBLIN cena brutto (z podatkiem VAT)-158.399,24 PLN 3. Streszczenie oceny i porównywania złożonych ofert. Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty: - cena oferty- 100% Punktacja za kryterium „ocena” wynosi dla: 1/ oferta nr 1- 100 pkt. 2/ oferta nr 2- 90,02pkt. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (ocena oferty- 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 1 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez Wykonawcę określonego w pkt.1  Zapytanie do treści SIWZ  z dnia 18.09.2007r.
 
PYTANIE: W SIWZ, opisie technicznym i przedmiarze robót istnieją rozbieżności dotyczące zakresu robót, proszę o uszczegółowienie zgodnie z poniższymi pytaniami:

w przedmiarze robót nie umieszczono pozycji montażu krat i w jakiej ilości,
w opisie technicznym istnieje zapis montaż nawiewników higrosterowanych, natomiast w przedmiarze robót nie ujęto, czy należy je uwzględnić w kosztach i w jakiej ilości.  
 
ODPOWIEDŹ: W kosztorysie ofertowym należy ująć montaż krat stalowych w ilości 11 szt. o wymiarze 139,0 cm x 104,0 cm. Zamawiający nie przewiduje montażu nawiewników higrosterowanych, wobec tego nie należy ujmować tych robót w kosztorysie ofertowym.  

W związku z odpowiedzią zamawiającego na  zapytanie do SIWZ, która nie powoduje istotnych zmian w dokumentacji przetargowej oraz  wobec faktu iż do złożenia ofert pozostaje 14 dni termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86 200 Chełmno
Tel. (056) 677 – 17- 32
Fax: (056) 677 – 17 - 78
Powiat: chełmiński
Województwo: kujawsko – pomorskie
Osoba uprawniona
a) Janusz Szymczak
b) b) fax ( 056) 677 – 17 – 74
c) tel. (056) 677 – 17 - 42
d) e-mail wmkii@chelmno.pl
e) Nr lokalu 16 ( Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1)
f) Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http:// www.bip.chelmno.pl

Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Kod CPV:
- 45000000-7 – roboty budowlane
- 45421000-4 – roboty z zakresu stolarki budowlanej

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Aleje 3 Maja
5 w Chełmnie – I etap częściowa wymiana drewnianej stolarki okiennej w kolorze
brązowym wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, robotami malarskimi oraz
wyminą krat stalowych zabezpieczających okna.

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie:
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2, szt.13 – m2 – 19,84,
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2, szt. 36 – m2 – 127,70,
- wykucie z muru podokienników drewnianych w ilości 77,10 mb,
- obsadzenie prefabrykowanych podokienników o szer. 25cm, długości ponad 1 m
marmuro - podobne w ilości 77,10 mb,
- montaż drewnianej stolarki okiennej w kolorze brązowym w n/w asortymencie:
- 138cm x 104 cm w ilości 11 szt ( 01/0),
- 138cm x 225 cm w ilości 24 szt ( 06/0),
- 118 cm x 220 cm w ilości12 szt ( 09/0),
- 118 cm x 130 cm w ilości 2 szt ( 011/0)
- montaż parapetów zewnętrznych blachy tytanowo – cynkowej o szer. ponad
25 cm w ilości 68,23 mb ( 22,88 m2),
- wykonanie pasów tynku zwykłego o szer. 30cm w ilości 125,72 mb,
- malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian po wymianie stolarki
okiennej o powierzchni 62,87 m2.
- osadzenie krat stalowych o wymiarach 139cm x 104cm w ilości 11 szt.
- wywóz gruzu na składowisko odpadów komunalnych odległość do 3 km.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
Wymagany: 10 tygodni począwszy od dnia podpisania umowy.

Warunek złożenia oferty
Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie
wadium w wysokości: 3.500 zł.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia w (% )
cena ( koszt ) - 100 %

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na
stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b) formularz wniosku można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego
nr lokalu - 16
b) za pośrednictwem poczty
c) cena formularza wniosku - 0 zł.

Warunki udziału w przetargu
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2,
spełniają n/w warunki zawarte w art. 22 ust.1:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
- posiadają niezbędna, wiedzę i doświadczenie,
- posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania
zadania,
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert
a) miejsce składania:
w siedzibie zamawiającego – nr lokalu - 3 ( okienko podawcze)
b) w terminie do:
data: 02.10.2007 godz: 10.30

Miejsce i termin otwarcia ofert
a) miejsce otwarcia :
w siedzibie zamawiającego - nr lokalu – 9
b) w terminie:
data: 02.10.2007 godz: 11.00

Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego
na składanie ofert.

 
Dokumentacja do pobrania znajduje się po nw. adresami:

http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/bioz.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/formularz_ofertowy.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/harmonogram.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/ogloszenie.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/ogolne_warunki.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/opis_na_okna.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/oswiadczenie_o_spelnieni
u_warunkow_udzialu.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/przedmiar.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/rysunki.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/siwz.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/sst.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/szczegolowe_informacje_o
_inwestycji.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/umowa.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/wykaz_osob.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/wykaz_robot.pdf
http://chelmno.pl/ftp/termomodernizacja_budynku_sp1/wykaz_wykonywanych_robot
.pdf


 Opublikował: Janusz Szymczak (11 września 2007, 10:46:00)

Ostatnia zmiana: Janusz Szymczak (3 października 2007, 14:57:32)
Zmieniono: Wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1462

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij