Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

wybrany kandydat: Maria Pałucka, zam. Raciniewo 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Sekretarza Miasta Chełmna.


Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (18 grudnia 2019)
Wprowadził: Paweł Góra (19 grudnia 2019, 12:07:20)stanowisko:

Sekretarz Miasta Chełmna

miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmno
termin składania dokumentów: 11 grudnia 2019  15:30Lista kandydatek spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu konkursu:

Maria Pałucka - zam. Raciniewo

Ewa Wirosławska - zam. Chełmno


I. Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie;wykształcenie wyższe;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;nieposzlakowana opinia;co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na  kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa
w art.2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym
w innych jednostkach sektora finansów publicznych;znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku. 

II. Wymagania dodatkowe:
opracowanie koncepcji funkcjonowania  Wydziału Organizacyjnego oraz przedstawienie propozycji wprowadzenia procedur usprawniających pracę Urzędu;doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;znajomość zagadnień kontroli zarządczej w JST;umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;umiejętność podejmowania decyzji;umiejętność praktycznego stosowania przepisów;umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych; predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;bardzo dobra organizacja czasu pracy;aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych dla jednostek sektora finansów publicznych i zarządzanie oraz realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;dyspozycyjność;znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej,
w szczególności:
a) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
b) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
d) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
e) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego,
f) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy,
g) Ustawa  z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej,
h) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
i) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. wykonywanie zadań powierzonych przez burmistrza, zgodnie z poleceniami i wskazówkami;
2. współdziałanie z Radą Miasta i jej komisjami w zakresie swojego działania;
3. zapewnienie odpowiednich  warunków  pracy w Urzędzie;
4. czuwanie nad właściwym trybem pracy Urzędu;
5. zapewnienie sprawności działania Urzędu;
6. kontrola przestrzegania czasu pracy w Urzędzie i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
7. kontrola wykorzystywania w Urzędzie w sposób prawidłowy środków rzeczowych;
8. ogólny nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie przepisów prawa;
9. opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu: zarządzeń i instrukcji;
10. opracowywanie oraz aktualizacja regulaminów Urzędu: organizacyjnego, wynagradzania, pracy oraz innych regulaminów, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu;
prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
12. udzielanie odpowiedzi na zapytania odnośnie informacji publicznych;
13. nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu pracy;
14. dbanie o odpowiedni poziom fachowy kadr i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu, organizowanie i kierowanie na szkolenia;
15. nadzór nad przestrzeganiem regulaminów;
16. nadzór pod względem formalnym nad przygotowywanymi uchwałami Rady Miasta 
i zarządzeniami burmistrza;
17. nadzór nad terminowym składaniem wyjaśnień na wniosek radnych i komisji Rady Miasta oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych w tym zakresie;
18. nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją zbioru przepisów prawa gminnego;
19. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem archiwum Urzędu;
20. wypełnianie obowiązków Pełnomocnika ds. Wyborów, koordynowanie i realizacja zadań związanych z wyborami i referendami;
21. nadzorowanie przestrzegania przepisów  dotyczących ochrony danych osobowych;
22. organizowanie  działań związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,
23. organizowanie, nadzór i kierowanie praktykami uczniowskimi i stażami pracy; stwierdzanie własnoręczności podpisów i zgodności z oryginałem dokumentów; prowadzenie centralnego rejestru umów;
26. prowadzenie całości spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz nadzorowanie i koordynowanie właściwego i terminowego załatwiania skarg, wniosków i petycji;
27. sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru;
prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budynku Urzędu – stwierdzanie zakupu materiałów i urządzeń montowanych na stałe w pomieszczeniach Urzędu;
29. organizowanie narzędzi informatycznych i teleinformatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
30. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy;
31. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją na wolne stanowiska kierownicze,  urzędnicze i pomocnicze oraz kierowników jednostek podległych Urzędu;
32.  realizacja zadań związanych z wykonywaniem kontroli zarządczej;
33. organizowanie służy przygotowawczej dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym;
34. wdrożenie i koordynacja Pracowniczych Planów Kapitałowych;
35. przygotowywanie zakresów czynności dla Kierowników oraz samodzielnych stanowisk, wnioskowanie o ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników;
36. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i przepływem informacji w Urzędzie;
37. zapewnienie zastępstw pracownikom podczas ich nieobecności w pracy;
38. wdrażanie zaleceń z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i audytów;
39. nadzorowanie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
stanowisko: administracyjne, kierownicze,wymiar czasu pracy: pełny etat,miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1,praca jednozmianowa,praca przy komputerze powyżej 4 godzin,praca z pracownikami Urzędu Miasta oraz mieszkańcami Chełmna.
V. Dodatkowa informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
VI. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. pisemna koncepcja funkcjonowania Wydziału Organizacyjnego oraz przedstawienie procedur usprawniających pracę Urzędu (2-3 strony formatu A4),
3. życiorys – Curriculum Vitae,
4. kserokopie świadectw pracy,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. ewentualne referencje,
7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
8. oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,
9. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności
do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych- wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
10. podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
11. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych – wzór załącznik: Zgoda na przetwarzanie danych.
Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 15.30
2. Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta w Chełmna”.
3.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 12 grudnia 2019 r., o godz. 14.00.
2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
3. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Chełmna.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
5. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
6. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.
 
IX. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności
z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna. 
2. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 
Chełmno,  27 listopad 2019 r.
Burmistrz Miasta Chełmna

/-/ Artur Mikiewicz

Załączniki:

Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (27 listopada 2019)
Opublikował: Paweł Góra (27 listopada 2019, 12:38:19)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (19 grudnia 2019, 12:07:20)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1133

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij