Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

uzasadnienie wyboru: Procedura naboru nie została rozstrzygnięta, ponieważ żaden z kandydatów nie spełnił oczekiwań pracodawcy w zakresie posiadanego doświadczenia do wykonywania pracy na przedmiotowym stanowisku.


Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (5 sierpnia 2019)
Wprowadził: Paweł Góra (5 sierpnia 2019, 11:13:19)stanowisko:

Stanowisko ds. dróg i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta Chełmna

miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna
termin składania dokumentów: 29 lipca 2019  15:30
Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
stanowisko ds. dróg i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta Chełmna
 
1. Wymagania niezbędne:
a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,
b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c)      nieposzlakowana opinia,
d)     wykształcenie średnie,
e)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
f)       znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o drogach publicznych, Rozporządzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 
2. Wymagania dodatkowe:
a)      preferowane wykształcenie wyższe budowlane lub drogowe,
b)      preferowane doświadczenie minimum 1 rok,
c)      uprawnienia budowlane – wykonawcze,
d)      prawo jazdy kat. B,
e)      biegła obsługa komputera wraz z pakietem biurowym.
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)      wydawanie oświadczeń o własności gruntu i wyrażanie zgody na jego zajęcie,
2)      wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdu drogowego,
3)      wydawanie zezwoleń na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
4)      wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót awaryjnych,
5)      wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
6)      wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego miejsc zastrzeżonych (kopert),
7)      wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,
8)      wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń w gruncie,
9)      wydawanie opinii w sprawie zezwoleń na wprowadzenie lub zmianę linii regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,
10)  przeprowadzanie kontroli zajęcia pasa drogowego,
11)  stosowanie kar za nielegalne zajęcie pasa drogowego,
12)  prowadzenie ewidencji dróg gminnych, placów i obiektów mostowych,
13)  współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie dróg,
14)  współpraca z GDDKiA w zakresie dróg,
15)  współpraca z Gminą Chełmno w zakresie inwestycji drogowych,
16)  składanie wniosków na wydanie pozwoleń na budowę w zakresie inwestycji drogowych,
17)  zlecanie wykonania corocznych i pięcioletnich przeglądów mostowych,
18)  rozliczanie dotacji celowych inwestycji drogowych z instytucjami,
19)  zlecanie wykonania malowania pasów na terenie miasta Chełmna,
20)  udział w kontrolach utrzymania i konserwacji rzeki Fryby oraz wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmna,
21)  wnioskowanie do Urzędu Marszałkowskiego o nadanie numeru nowym drogom publicznym lub obiektom mostowym na terenie miasta Chełmna, 
22)  zlecanie na wykonanie oczyszczania i wykaszania rowów,
23)  przygotowywanie kart obiektów drogowych,
24)  prowadzenie przeglądów dróg gminnych,
25)  współpraca z projektantami na wykonywanie dokumentacji w modernizacji dróg gminnych,
26)  rozliczanie zadań inwestycyjnych jako środka trwałego OT lub PT,
27)  wykonywanie sprawozdania rocznego z zakresu dróg,
28)  przygotowywanie projektów uchwał,
29)  współpraca w organizowaniu przetargów na roboty drogowe.
 
4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku,
a) zatrudnienie w pełnym wymiarze pracy,
b) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe,
c) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
d) wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie miasta.
 
5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) oryginał kwestionariusza osobowego –  wzór załącznik: Kwestionariusz osobowy,
e) kserokopie świadectw pracy,
f)  inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych- wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
h)  podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
i) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych – wzór załącznik: Zgoda na przetwarzanie danych.
 
7. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 29 lipca 2019 r. do godz. 15.30 osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. dróg i infrastruktury technicznej”.
 
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
 
8. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna. 
2. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 
6. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
8. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 
Burmistrz Miasta Chełmna
/-/ Artur Mikiewicz

Kwestionariusz osobowy (77kB) pdf
Zgoda na przetwarzanie danych (170kB) pdf
Oświadczenie o niekaralności (241kB) pdf
Brak przeciwwskazań zdrowotnych (345kB) pdf

 
 

Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (11 lipca 2019)
Opublikował: Małgorzata Figura-Zima (11 lipca 2019, 13:07:47)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (5 sierpnia 2019, 11:13:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 561

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij