Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

wybrany kandydat: Agnieszka Cabaj, Chełmża
Renata Ulatowska, Grudziądz
 
uzasadnienie wyboru: Kandydatki otrzymały bezwzględną większość głosów w postępowaniu konkursowym.


Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (7 czerwca 2019)
Wprowadził: Paweł Góra (7 czerwca 2019, 09:31:41)stanowisko:

Dyrektor szkoły

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Filomatów Pomorskich w Chełmnie, ul. Kościuszki 11;Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Stasz
termin składania dokumentów: 6 maja 2019  15:30OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 Burmistrz  Miasta Chełmna
  ogłasza  konkurs  na kandydata na stanowisko dyrektora:
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Filomatów Pomorskich  w Chełmnie, ul. Kościuszki 11
- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie, ul. 22 Stycznia 4
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597) tj.:

1) posiada   wykształcenie   wyższe i tytuł   zawodowy   magister,   magister   inżynier   lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat  pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na   stanowisko dyrektora;
przy czym wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. t. j. z 2019 r., poz.  263),

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie  była  karana  zakazem  pełnienia  funkcji  związanych  z  dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.  1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.);

11) w  przypadku   cudzoziemca  -  posiada  znajomość języka  polskiego  poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.)

2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej  szkole  oraz spełnia wymagania określone w pkt 1, ppkt 2-11.

3. Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie,  z tym że wymóg ten  nie dotyczy  obywateli państw członkowskich  Unii  Europejskiej,  państw członkowskich  Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;

6) ukończyła studia  wyższe  lub  studia podyplomowe  z zakresu  zarządzania albo  kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie  była karana  zakazem  pełnienia  funkcji  związanych  z dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.  1  pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.);

10) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 931 ze zm.).

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do  konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania  i  rozwoju szkoły podstawowej, której konkurs dotyczy;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)   oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 4, ppkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub   świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu     kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym  mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.)  - w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie,  że przeciwko  kandydatowi  nie  toczy się postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. t. j. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia   18   października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. t.j .z 2019 r., poz. 430) - w przypadku kandydata na dyrektora przedszkola  urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.. z 2018 r. poz.  1668 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: "stwierdzam zgodność z oryginałem", wraz z datą składania oświadczenia.
Na żądanie organu prowadzącego placówkę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4, ppkt 4-7, 12 i 13.


5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem
telefonu kandydata oraz dopiskiem:
 
"Konkurs na kandydata na dyrektora (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy)
 
 
w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Chełmnie w terminie do dnia 6 maja 2019 roku do godz. 15.30, lub przesłać na adres: Urząd Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 1 (Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta).
 
6. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 
7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 
8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, na adres podany na kopercie zawierającej złożoną ofertę.
 
 
Burmistrz Miasta
  /-/Artur Mikiewicz
 
 
 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach postępowania konkursowego jest Burmistrz Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca.
 
2.Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD.
 
3.Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj.  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.2018 poz. 2369 ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) będą przetwarzane w celu obecnego postępowania konkursowego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w postępowaniu konkursowym będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym.
 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 
6. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
8. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (15 kwietnia 2019)
Opublikował: Paweł Góra (15 kwietnia 2019, 15:32:24)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (7 czerwca 2019, 09:31:41)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 664

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij