Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

wybrany kandydat: Klaudia Peplińska, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka uzyskała najwyższą ocenę. Posiada odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne, jak i predyspozycje do wykonywania zadań na w.w stanowisku.


Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (12 lutego 2019)
Wprowadził: Paweł Góra (12 lutego 2019, 15:19:29)stanowisko:

specjalista do spraw komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna

miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
termin składania dokumentów: 4 lutego 2019  15:30Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
specjalista do spraw komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna


Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne (187kB) pdf

  1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia średniego minimum3 letni staż pracy),
c) znajomość przepisów prawa w tym w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, Prawo prasowe,  o prawie autorskim  i prawach pokrewnych,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
g) nieposzlakowana opinia.
 
2. Wymagania dodatkowe:

a) przedstawienie koncepcji funkcjonowania procesu komunikacji społecznej między Urzędem Miasta a mieszkańcami,
b) doświadczenie w pełnieniu funkcji rzecznika prasowego,
c) biegłość w redagowaniu materiałów informacyjnych,
d) biegła znajomość języka angielskiego,
e) ukończone szkolenia w zakresie zarządzania projektami lub public relations,
f) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
g) komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność. 
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1) Rzecznictwo
- odpowiedzialność za kształt polityki informacyjnej Urzędu Miasta,
- udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych miasta,
- regularny kontakt z mediami (współpraca z dziennikarzami, występowanie w roli   rzecznika prasowego, koordynacja spotkań i wywiadów),
- przygotowywanie informacji prasowych, komunikatów,
- monitoring prasy i dokumentacja obecności miasta w mediach,
- organizacja konferencji prasowych i innych spotkań z przedstawicielami mediów,
- odpowiedzialność za redakcję i oprawę graficzną treści w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram),
- redakcja treści newslettera,
- aktualizacja strony internetowej miasta,
- przyjmowanie informacji od organizatorów przedsięwzięć miejskich, redakcja nadsyłanych tekstów i zamieszczanie informacji na wszystkich kanałach informacyjnych miasta,
- współpraca przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych,
- udział w sesjach Rady Miasta, obecność aktywności radnych w mediach społecznościowych
 
2) Komunikacja społeczna
- organizacja i prowadzenie otwartych spotkań z mieszkańcami,
- projektowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnych,
- organizacja konsultacji społecznych, debat, forów dyskusyjnych,
- formułowanie treści w mediach społecznościowych z uwzględnieniem zasad dialogu społecznego i partycypacji społecznej,
- prowadzenie i opracowywanie badań społecznych, wyniki przydatne m.in. w opracowywaniu dokumentów strategicznych miasta,
- wydawnictwa informacyjne,
- praca w terenie: spotkania z mieszkańcami, badania terenowe,
- organizacja kampanii promocyjnych i edukacyjnych w wykorzystaniem technik animacji kultury,
- organizacja specjalnych dyżurów dla mieszkańców podczas prowadzonych kampanii (m.in. spotkania dotyczące przygotowywania i zgłaszania projektów w ramach konsultacji społecznych).
 
4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w zadaniowym systemie pracy.
b) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na drugim piętrze budynku Urzędu Miasta Chełmna, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe,
c) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
d) praca w terenie.
 
5. W miesiącu poprzedzających datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 
6.    Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) oryginał kwestionariusza osobowego – wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno,
e) kserokopie świadectw pracy,
f)  inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
g) potwierdzenie biegłości w redagowaniu materiałów informacyjnych (np. portfolio),
h) pisemna koncepcja funkcjonowania procesu komunikacji społecznej między Urzędem Miasta a mieszkańcami,
i) podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych- wzór do poprania ze strony BIP Chełmno,
j) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych – wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno,
k)   podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór do pobrania BIP Chełmno
 
7. Termin składania dokumentów.
Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 4 lutego 2019 r. do godz. 15.30 osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data stempla pocztowego, znacznik czasu, data nadania z serwera)
z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. komunikacji społecznej”
 
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej( www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna
 
8. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna.
 
2. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD.
 
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 
6. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
8. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 
Burmistrz Miasta Chełmna
/-/ Artur Mikiewicz

Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy (35kB) word
2. Oświadczenie o niekaralności (25kB) word
3. Zgoda na przetwarzanie danych (30kB) word
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych (12kB) plik

Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (23 stycznia 2019)
Opublikował: Grzegorz Panek (24 stycznia 2019, 08:15:54)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (12 lutego 2019, 15:19:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1837

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij