Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2018

wybrany kandydat: Małgorzata Olek, Stolno 
uzasadnienie wyboru: Pani Małgorzata Olek uzyskała najwyższą ocenę, posiada także umiejętności wynikające z obecnego zatrudnienia: praktyczną umiejętność obsługi Systemu Rejestrów Państwowych (wykorzystywane jest specyficzne oprogramowanie dostępne tylko dla zweryfikowanych użytkowników - ŹRÓDŁO), obsługi petenta na stanowisku ewidencji ludności, prowadzenia postępowania dowodowego i przygotowywania projektów decyzji administracyjnych w zakresie ewidencji ludności.


Wytworzył: Waldemar Żuchowski (9 stycznia 2019)
Wprowadził: Paweł Góra (9 stycznia 2019, 10:44:41)stanowisko:

referent do spraw ewidencji ludności w Urzędzie Miasta Chełmna

miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworocowa 1, 86-200 Chełmno
termin składania dokumentów: 27 grudnia 2018  15:15Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

referent do spraw ewidencji ludności w Urzędzie Miasta Chełmna
                                    
 
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z p. zm.),
b) Wykształcenie:
- wyższe lub średnie (preferowane administracyjne) umożliwiające wykonywanie zadań na opisanym stanowisku,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. ewidencji ludności,
f) nieposzlakowana opinia.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) minimum 2 lata pracy w przypadku wykształcenia średniego,
b) znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
c) umiejętność negocjacji i pracy pod presją czasu,
d) umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy,
e) umiejętność pracy w zespole,
f) wysoka kultura osobista,
g) odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, komunikatywność,
h) mile widziana znajomość języka rosyjskiego.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Zadania główne: dokonywanie czynności meldunkowych związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie spraw meldunkowych, prowadzenie rejestru mieszkańców, udzielanie informacji adresowych i osobowych, prowadzenie spraw związanych z wyborami, prowadzenie rejestru wyborców, prowadzenie korespondencji, dbałość o publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie związanym z powierzonymi obowiązkami, sprawozdawczość.
2.  Zadania pomocnicze: zastępstwo na stanowisku ds. obsługi dowodów osobistych tj. przyjmowanie wniosków, wprowadzanie danych do systemu RDO, wydawanie dowodów osobistych, przyjmowanie dowodów osobistych, udzielanie informacji, prowadzenie korespondencji.
 
 
4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca wykonywana będzie w Urzędzie Miasta Chełmna, ul.Dworcowa 1, 86-200 Chełmno w godzinach 7:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7:30 – 16:30 (środa), 7:30 – 14:30 (piątek),
b) praca o charakterze biurowym,  przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała, wyjścia w teren.
c) narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner, niszczarka,
d) możliwy stres związany z koniecznością obsługi interesantów,  
e) przewidywany termin  zatrudnienia od dnia 7 stycznia  2019 r.


5. Informacja, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%

6. Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny
b) życiorys – Curriculum Vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) ewentualne referencje,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
g) oryginał kwestionariusza osobowego – wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno
h) podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór do poprania ze strony  BIP Chełmno,
i) podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno,
j) podpisane  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór do pobrania ze strony  BIP Chełmno.
 
Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna (parter Biuro Podawczo – Informacyjne) lub przesłać na adres  ul. Dworcowa 1, 86- 200 Chełmno  z dopiskiem : „Nabór na stanowisko: referenta ds. ewidencji ludności” do dnia 27 grudnia 2018 roku, godz.15:15.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Chełmna.
 
7.  Klauzula informacyjna.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna.
2. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 
   
Burmistrz Miasta Chełmna
  /-/ Artur MikiewiczZałączniki:
1. Kwestionariusz osobowy (35kB) word
2. Oświadczenie o niekaralnosci (25kB) word
3. Zgoda na przetwarzanie danych (30kB) word
4. Brak przeciwwskazan zdrowotnych (14kB) word


Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (14 grudnia 2018)
Opublikował: Paweł Góra (14 grudnia 2018, 12:33:10)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (11 lutego 2019, 10:07:23)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2847

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij