Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2018

wybrany kandydat: Jagoda Flis, Papowo Biskupie 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka wskazana przez Komisję zrezygnowała z zatrudnienia w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie. W związku z powyższym wybrana została kolejna osoba spełniająca wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, wykazująca się wiedzą oraz znajomością zagadnień wymaganych na stanowisku objętym konkursem.


Wytworzył: Magdalena Ludwikowska (8 stycznia 2019)
Wprowadził: Paweł Góra (8 stycznia 2019, 10:08:39)stanowisko:

Stanowisko ds. płac

miejsce pracy: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie, ul. T. Kościuszki 11, 86 -200 Chełmno
termin składania dokumentów: 27 grudnia 2018  15:00OGŁOSZENIE NR  2/2018
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.)

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze1. Nazwa i adres jednostki: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie,
ul. Kościuszki 11, 86 -200 Chełmno.
 
2. Oferowane stanowisko: Stanowisko ds. płac.
 
3. Ilość etatów: 1.
 
4. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 
Wymaganie niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada                    2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),
2) Wykształcenie:
- wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na opisanym stanowisku (preferowane studia magisterskie o kierunku zarzadzanie zasobami ludzkimi, kadry                         i płace; studia podyplomowe z wymienionych kierunków) bądź wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na opisanym stanowisku  i co najmniej 2-letni staż pracy,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. płac.
6) Nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie czynności.
2) Znajomość przepisów:
a) prawa pracy,
b) przepisów ubezpieczeń społecznych,
c) ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
d) ustawy o rachunkowości,
e) ustawy o ochronie danych osobowych.
f) prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
g) ustawy o ZFŚS,  
h)  dotyczących  prawa podatkowego,
i) ustawy – Karta Nauczyciela,
j) ustawy  o pracownikach samorządowych.
3) Znajomość obsługi komputera oraz programów Płatnik, programu płacowo-kadrowego (VULCAN), programu SIO, programu sprawozdawczego GUS, pakietu MS Office.
4) Wysoka kultura osobista.
5) Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
6) Umiejętność pracy w zespole.
7) Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.
8) Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, komunikatywność.
9) Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku w placówce oświatowej.
 
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych i COPO za pomocą programu komputerowego PŁACE OPTIVUM.
2) Bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, uwidacznianie zmian dotyczących uposażenia.
3) Sporządzanie list płac, list zasiłków ZUS, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych.
4) Prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych dla pracowników jednostek obsługiwanych.
5) Sporządzanie wypłat świadczeń z ZFŚŚ dla pracowników oraz emerytów i rencistów: świadczenia urlopowe, dofinansowania do wypoczynku pracowników, emerytów, rencistów  i ich rodzin, zapomogi.
6) Prawidłowe potrącanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS w systemie „Płatnik” /druki RCA, RSA, DRA inne wymagane               / z zachowaniem ustawowego terminu.
7) Naliczanie  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT 4/.
8) Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników /PIT-11, PIT-40, PIT 8A/.
9) Terminowe zgłaszanie wszelkich informacji do ZUS i Urzędu Skarbowego w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec ZUS i US.
10) Dokonywanie potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników oraz według złożonych indywidualnych deklaracji o potrąceniach.
11) Naliczanie świadczeń ZFŚS.
12) Prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowników jednostek obsługiwanych.
13)  Bieżące uzgadnianie z księgowością naliczonego i przekazanego podatku i składek ZUS oraz innych informacji dot. bieżących wypłat.
14)  Sporządzanie sprawozdań do SIO.
15)  Przygotowanie okresowych analiz funduszy płacowych, w tym przygotowanie sprawozdań    i danych niezbędnych do sporządzenia projektów planów finansowych.
16)  Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów zgodnie                                       z obowiązującymi przepisami i  Instrukcją Kancelaryjną.
17)  Inne prace zlecone przez dyrektora i głównego księgowego COPO.
 
6. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy:
1) Praca wykonywana będzie w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych  z siedzibą  w Chełmnie przy ul. Kościuszki 11.
2) Praca o charakterze biurowym,  przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
3) Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka.
4) Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie.
5) Zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w COPO, która kończy się egzaminem.
6) Praca w godzinach: poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15.
8) Przewidywany termin  zatrudnienia od dnia 14 stycznia  2019 r.
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w COPO w Chełmnie: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: wynosił 0.
 
8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny ( z  danymi kontaktowymi w tym nr telefonu );
2) życiorys (CV),
3) kopie świadectw pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
6) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art, 13a ust.2 ustawy z dnia                           21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
8) oryginał kwestionariusza osobowego (wzór dostępny na stronie internetowej),
9)  oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
11) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór,
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i podpisana klauzula informacyjna.
Wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej: www.bip.chelmno.pl
 
9. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie  do dnia 27 grudnia 2018 roku do godz. 15.00 na adres: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie,  ul. Kościuszki 11, 86 - 200 Chełmno w zamkniętej  kopercie oznaczonej imieniem   i nazwiskiem,  adresem do korespondencji kandydata,  w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. płac".
   
10. Informacje dodatkowe:
1)  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w COPO w Chełmnie, ul. Kościuszki 11 oraz na stronie BIP:  www.bip.chelmno.pl
2)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 500-234-177.
3) Aplikacje, które wpłyną do COPO po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4) Kandydaci zakwalifikowani do testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani drogą telefoniczną. 
5) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl.), oraz na tablicy ogłoszeń COPO.
6) Kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 
11. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Placówek Oświatowych  z siedzibą w Chełmnie, ul. Kościuszki 11, 86–200 Chełmno.
2) Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl.
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, na stanowisko ds. płac w COPO– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu na jaki zostały zebrane. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane  lub mogą  być odbierane osobiście przez zainteresowanych.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko  ds. płac w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych. W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie zgłoszona kandydatura zostanie odrzucona   obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
 
Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy (35kB) word
2. Oświadczenia (14kB) word
3. Oświadczenie o braku przeciwwskaza zdrowotnych (12kB) word
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, klauzula informac. (14kB) word  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych (10 grudnia 2018)
Opublikował: Paweł Góra (11 grudnia 2018, 07:50:44)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (11 lutego 2019, 10:11:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1154

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij