Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2018

wybrany kandydat: Kinga Gerc, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka została wybrana ze względu na posiadane kwalifikacje, wysokie predyspozycje, umiejętności i motywację do pracy oraz znajomość zagadnień wymaganych na stanowisku objętym konkursem.


Wytworzył: Katarzyna Kotlewska-Herman (1 lutego 2018)
Wprowadził: Katarzyna Kotlewska (1 lutego 2018, 08:01:04)stanowisko:

Stanowisko ds. księgowości

miejsce pracy: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie
termin składania dokumentów: 26 stycznia 2018  15:00Informacja o wyniku naboru (16kB) word

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze s. księgowości (28kB) word
OGŁOSZENIE NR  1/ 2018
    Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)
 
Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   
1. Nazwa i adres jednostki: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie, ul. Kościuszki 11, 86 -200 Chełmno.
 
2. Oferowane stanowisko: Stanowisko ds. księgowości.
 
3. Ilość etatów: 1.
 
4. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 
Wymaganie niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

2) Wykształcenie:
- wyższe (preferowane studia magisterskie) ekonomiczne lub inne  studia wyższe oraz kwalifikacje  nadające uprawnienia do wykonywania zawodu księgowego oraz 2 letni staż pracy,
- średnie ekonomiczne oraz 4 letni staż pracy.
 
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości.
   
Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie czynności.
2) Znajomość przepisów:
a) ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
b) ustawy o rachunkowości.
c) ustawy o ochronie danych osobowych.
d) prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
e) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
f)  dotyczących  prawa podatkowego.
g) ustawy – Karta Nauczyciela
h) ustawy  o pracownikach samorządowych
3) Biegła znajomość obsługi komputera (MS Windows, pakiet MS Office).
4) Wysoka kultura osobista.
5) Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
6) Umiejętność pracy w zespole.
7) Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.
8) Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.
9) Komunikatywność.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
:
1) prowadzenie ewidencji księgowej.
2) sprawozdawczość,
3) analiza i planowanie budżetowe,
4) prowadzenie rejestru VAT zakupów i sprzedaży,
5) dekretacja dokumentów,
6) księgowanie dokumentów księgowych,
7) kompletowanie i sprawdzanie wyciągów bankowych,
8) sprawdzanie wydatków dokonywanych przez obsługiwane jednostki w zgodności z planem finansowym,
9) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych podległych miastu w zakresie instruowania i udzielania informacji dotyczącej rozliczania środków,
10) sporządzenie przelewów bankowych,
11) naliczanie i rozliczanie dotacji dla placówek niepublicznych,
12) współpraca ze stanowiskiem ds. płacy w zakresie ich rozliczania.

6. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy:
1) Praca wykonywana będzie w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych  z siedzibą w Chełmnie przy ul. Kościuszki11.
2) Praca o charakterze biurowym.
3) Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
4) Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka,
5) Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie.
6) Zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w COPO, która kończy się egzaminem.
7) Praca w godzinach: poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15.
8) Przewidywany termin  zatrudnienia od dnia 1 lutego  2018 r.
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w COPO w Chełmnie: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: wynosił 0. W miesiącu upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był wyższy niż 6%.
 
8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny( z  danymi kontaktowymi w tym nr telefonu );
2) życiorys (CV),
3) kopie świadectw pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
6) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art, 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
8) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej)
9)  oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
11) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór,
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
9. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia                     26 stycznia 2018 roku do godz. 15.00 na adres: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie, ul. Kościuszki 11, 86 - 200 Chełmno w zamkniętej  kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem,  adresem do korespondencji kandydata,                     w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości".
 
10. Informacje dodatkowe:
1)  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w COPO w Chełmnie, ul. Kościuszki 11 oraz na stronie BIP:  www.bip.chelmno.pl
2)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 500 -234 -177.
3) Aplikacje, które wpłyną do COPO po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4) Kandydaci zakwalifikowani do testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani drogą telefoniczną.
5) Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl.), oraz na tablicy ogłoszeń COPO.
6) Kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.


Dokumenty do pobrania:
1) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (37kB) plik ,

2) Kwestionariusz osobowy (59kB) plik .

Wytworzył: Dyrektor COPO (15 stycznia 2018)
Opublikował: Paweł Góra (15 stycznia 2018, 12:50:31)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kotlewska (1 lutego 2018, 08:53:06)
Zmieniono: Aktualizacja miejsca zamieszkania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1418

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij