Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2016

wybrany kandydat: Dariusz Wirosławski, Chełmno  
uzasadnienie wyboru: Wybrany kandydat spełnił wymagania formalne i osiągnął najwyższy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.


Wytworzył: Katarzyna Kasprzyk (7 listopada 2016)
Wprowadził: Paweł Góra (7 listopada 2016, 14:56:16)stanowisko:

Specjalista pracy z rodziną

miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
termin składania dokumentów: 31 października 2016  15:00KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMNIE  
ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi:  
SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ  

OPIS STANOWISKA  

1. Nazwa i adres Jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Hallera 11, 86-200 Chełmno  

2. Nazwa stanowiska pracy: Specjalista pracy z rodziną  

3. Wymiar pracy: umowa o pracę na czas określony, zadaniowy system czasu pracy, pełen etat, planowane zatrudnienie od dnia 14.11.2016r. do 31.10.2017r.  

4. Wymagania niezbędne:  
a) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem – tj. wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie oraz minimum 3 lata stażu pracy
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,  

5. Wymagania dodatkowe: 
a) przynajmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym i z nieletnimi
b) posiada wiedzę z zakresu zasad równości szans kobiet i mężczyzn  
c) posiada wiedzę z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny  
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
e) posiada znajomość regulacji prawnych i wiedzę z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowywania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii 
f) posiada znajomość biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego, pakietów biurowych, aplikacji poczty elektronicznej,

6. Doświadczenie zawodowe: minimum 3 letni staż pracy, przynajmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym i z nieletnimi.

7. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, empatia, samodzielność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność radzenia sobie z konfliktami, zaangażowanie, odporność na stres.

8. Zakres obowiązków:
a) Przygotowanie ścieżki integracji społecznej dla uczestników projektu
b) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy stanowiące przyczynę trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwaniu się przepisami prawa 
c) Pomoc w uzyskiwaniu poradnictwa dotyczącego rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.
d) Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
e) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
f) Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawiska społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa  
g) Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin
h) Obsługa programu
i) Znajomość sytuacji rodzinnej i prawnej nieletnich uczestników projektu, stały kontakt, współpraca z rodziną, pisanie opinii
j) Systematyczny kontakt i współpraca z nauczycielami szkół, wychowawcami klas, kuratorami, z pracownikami socjalnymi, osobami prowadzącymi poszczególne zajęcia ( dom kultury, kluby sportowe)
k) Opieka i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom poprzez osobisty nadzór w czasie zajęć.
l) Angażowanie i motywowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
ł) Aktywny udział monitorowanie uczestnictwa młodzieży w trakcie wszystkich zajęć (kulturalnych i sportowych) 

9. Warunki pracy:
1) Praca wykonywana w pełnym wymiarze godzin pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, w godzinach popołudniowych oraz w soboty, 
2) Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Ośrodku, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych we wrześniu 2016 r.  wyniósł  więcej jak 6%. 

10. Wymagane dokumenty: 
1) List motywacyjny. 
2) Życiorys zawodowy (CV). 
3) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie. 
4) Kserokopie świadectw pracy. 
5) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. 
6) Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
7) Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne  przestępstwo skarbowe. 
8) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności  prawnych   i korzystaniu w pełni praw publicznych. 
9) Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie   z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.z 2016 r.  poz. 922.) 

Uwaga – dokumenty , o których mowa w pkt. 1,2,6,7,8,9  należy podpisać własnoręcznym   podpisem.  

Stanowisko utworzone i finansowane w związku z realizacją projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.2 Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.  

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie  należy  składać  osobiście   w sekretariacie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie , ul. Gen.J.Hallera 11 na adres  Ośrodka  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  specjalista pracy z rodziną”  w terminie do dnia 31.10.2016r. 

Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej Ośrodka, stronie internetowej Ośrodka www.mopschelmno.pl oraz BIP www.bip.chelmno.pl. 

Wytworzył: Katarzyna Kasprzyk (26 października 2016)
Opublikował: Katarzyna Kasprzyk (27 października 2016, 09:36:49)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (11 lutego 2019, 11:16:03)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 333

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij