Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2016

wybrany kandydat: Karolina Ogar, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełnia wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Wytworzył: Tatiana Syta (22 września 2016)
Wprowadził: Paweł Góra (22 września 2016, 13:31:45)stanowisko:

specjalisty ds. gospodarowania nieruchomościami

miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmno
termin składania dokumentów: 19 września 2016  15:15

Burmistrz Miasta Chełmna

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty
ds. gospodarowania nieruchomościami w Urzędzie Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1 , 86-200 Chełmno
 
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) wykształcenie wyższe/ średnie preferowane administracyjne, prawnicze, geodezyjne,
e) minimum 3 lata stażu pracy,
f) brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) znajomość ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
h) obsługa komputera.
2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów :
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy o  księgach wieczystych i hipotece,
- o komunalizacji nieruchomości,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
b) umiejętność czytania map ewidencyjnych i sytuacyjno-wysokościowych,
c) umiejętność sporządzania projektów decyzji, postanowień itd.
Preferowane będą osoby:
     a) posiadające doświadczenie pracy w samorządzie,
     b) posiadające  kompetencje interpersonalne.
   
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sprzedaż nieruchomości celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych i sprzedaż gruntów, jeżeli wydzielono działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej,
b) analiza terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
c) przygotowywanie procedur przetargowych w zakresie właściwego gospodarowania mieniem,
d) obsługa programu ewidencji gruntów do użytku wewnętrznego,
e) prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów w programie EMUiA,
f) badanie ksiąg wieczystych, regulowanie stanów prawnych,
g) sporządzenie sprawozdań dla potrzeb GUS,
h) sprzedaż nieruchomości,
i) komunalizacja nieruchomości i występowanie o uchylenie decyzji komunalizacyjnych,
j) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
k) wykreślanie hipotek i  innych wpisów w księgach wieczystych,
l) ewidencjonowanie użytkowników wieczystych w programie SIGID,
m) udział w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu faktycznego mienia komunalnego na potrzeby Wydziału oraz w  komisjach  przetargowych, komisjach     i sesjach Rady Miasta.
n) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarki  nieruchomościami, sporządzanie statystyk  i wydruków na potrzeby Urzędu,
o) udzielanie informacji o prowadzonych zagadnieniach interesantom, instytucjom, organom  i  jednostkom Gminy,
p) udział w szkoleniach i kursach ,
q) współpraca z innymi Wydziałami i Referatami Urzędu Miasta oraz jednostkami podległymi, w szczególności z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji,
r) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza w zakresie działalności Wydziału,
s) udział w kontrolach ustalanych przez Burmistrza,
t) dbałość o publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej mogących pomóc interesantom Urzędu w załatwieniu swoich spraw, aktualizacja tych informacji, w tym udostępnianie niezbędnych formularzy oraz wzorów dokumentów,
u) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wszelkich informacji będących informacjami publicznymi wynikającymi z przepisów  o dostępie do informacji publicznej,
v) sprawy inne zlecone przez przełożonych.
 
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
       a) praca w pełnym wymiarze pracy,
       b) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze
           budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe
       c) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
       d) wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie miasta lub poza miastem.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  /poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/   
d) kwestionariusz osobowy,
e ) kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
g ) oświadczenie o niekaralności
h) oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i )  kopie świadectw pracy/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/
j )   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
7. Zatrudnienie nastąpi od dnia 2 stycznia 2017 roku.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 19 września 2016 roku:
1. Osobiście w zaklejonej kopercie  (parter Biuro Informacji Publicznej, pokój nr 101, w godzinach pracy Urzędu),
2. Pocztą na adres ul. Dworcowa 1, 86- 200 Chełmno (decyduje data stempla pocztowego),
3. Pocztą elektroniczną:
- w przypadku użycia podpisu kwalifikowanego na adres skrytki ePUAP /8493hehsse/skrytka lub adres e:mail kadry@chelmno.pl
-  w przypadku użycia profilu zaufanego na adres skrytki ePUAP /8493hehsse/skrytka   
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. gospodarowania nieruchomościami”.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl)  oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Chełmna ul. Dworcowa  1.
 
druk kwestionariusza osobowego (41kB) word - przykładowy formularz

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (36kB) plik - przykładowy formularz

Wytworzył: Ewa Augustyniak-Babicz (5 września 2016)
Opublikował: Paweł Góra (5 września 2016, 11:29:09)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (11 lutego 2019, 11:22:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 800

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij