Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2013

wybrany kandydat: Jolanta Plenna, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola "Tęczowy Zakątek"


Wytworzył: Bożena Redo (28 czerwca 2013)
Wprowadził: Przemysław Małkowski (28 czerwca 2013, 08:48:44)stanowisko:

DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA „TĘCZOWY ZAKĄTEK”

miejsce pracy: CHEŁMNO, ul. KLASZTORNA 12
termin składania dokumentów: 20 maja 2013  15:15
BURMISTRZ   MIASTA  CHEŁMNA
OGŁASZA  KONKURS NA  STANOWISKO DYREKTORA
 
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA „TĘCZOWY ZAKĄTEK”
w CHEŁMNIE,
ul. KLASZTORNA 12

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania  wynikające  z  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 roku, Nr 184, poz. 1436, Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane  do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, bądź ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  przedszkolu;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
i)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa ... w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

2. Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy   o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b) ukończyła studia magisterskie,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. b, e, g, i.
 
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 

1. Uzasadnienie  przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię  dowodu osobistego lub innego dokumentu   potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym
-  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
5. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami. publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za. naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
10. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści .tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
11. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela .mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku .nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych -   w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem „Konkurs na  dyrektora Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek”  w Chełmnie”  w terminie  do 20 maja 2013 roku  do godz. 15.15;

 na adres:
Urząd Miasta w Chełmnie
ul. Dworcowa 1
86 – 200 Chełmno
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela Kierownik  Wydziału  Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji,  tel. (56) 677-17-59.

                                                                                             
 
  Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski (29 kwietnia 2013)
Opublikował: Bożena Redo (29 kwietnia 2013, 12:49:12)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (27 czerwca 2014, 07:41:51)
Zmieniono: Zmiana czasu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1929

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij