Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2013

wybrany kandydat: Katarzyna Góra, Brzozowo
Wiktoria Kwiatkowska, Chełmno
 
uzasadnienie wyboru: Wybrane kandydatki spełniły wszytkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu, ponadto w rozmowie kwalifikacyjnej wykazały się najlepszymi predyspozycjami do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy.


Wytworzył: Eliza Rokita (23 kwietnia 2013)
Wprowadził: Przemysław Małkowski (23 kwietnia 2013, 13:55:33)stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
termin składania dokumentów: 18 kwietnia 2013  15:15Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie ogłasza nabór na  2 stanowiska:

 ASYSTENTA RODZINY   

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony Przewidywany termin zatrudnienia: 

1 etat-  01.05. 2013 r. do 31.10.2013r.                                                                
2 etat- 01.05.2013r. do 30.11.2013r. 


1.Wymagania konieczne: 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
b) korzystanie z pełni praw publicznych 
c) nieposzlakowana opinia, 
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 
f) wykształcenie; 
- wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna 
- lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną 
- lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną 
- lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. 
g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona, 
h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; 

2.Wymagania dodatkowe: 
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych, 
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, 
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej, 
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, 
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, 
f) umiejętność współpracy w zespole, 
g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną 

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: 
a) empatia 
b) komunikatywność 
c) odpowiedzialność 
d) kreatywność 
e) obowiązkowość 
f) rzetelność 
g) zaangażowanie i odporność na stres 
h) zdolności organizacyjne.           

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny (każdy asystent po 4 rodziny). Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie: - współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp., - pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych, - pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym, - merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego, - pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną, - motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny. 

5.Wymagane dokumenty: 
a) CV ze zdjęciem, 
b) List motywacyjny  List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji    zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”. 
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy), 
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy, 
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy), 
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego), 
i) kopia dowodu osobistego, 
j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje. Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.    

6. Postępowanie rekrutacyjne: Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej, 

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie, przy ul. Hallera 11 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.  

7.Termin i sposób składania ofert: Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie (sekretariat) lub pocztą na adres:

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Hallera 11 
86 – 200 Chełmno 

z dopiskiem na kopercie "nabór na stanowisko Asystenta Rodziny"  


w terminie od 04.04.2013 do 18.04.2013 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.15)     

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym  wyżej terminie  
 n i e   b ę d ą   r o z p a t r y w a n e.    

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.   Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy  informacyjnej MOPS Chełmno i na stronie internetowej Ośrodka: www.mopschelmno.pl  oraz bip.chelmno.pl   

Informacji udziela kierownik MOPS, tel 56 686 18 50. Chełmno, dnia 4 kwietnia 2013r.     
 

Wytworzył: Eliza Rokita (4 kwietnia 2013)
Opublikował: Przemysław Małkowski (8 kwietnia 2013, 09:02:44)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (27 czerwca 2014, 07:42:08)
Zmieniono: Zmiana czasu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1742

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij