Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2011

wybrany kandydat: Anna Kopczyńska, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Wybrano kandydata który uzyskał największą ilość punktów


Wytworzył: Renata Ulatowska (24 listopada 2011)
Wprowadził: Przemysław Małkowski (25 listopada 2011, 07:40:19)stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY SZKOŁY

miejsce pracy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
termin składania dokumentów: 10 listopada 2011  15:00informacja o wyborze (84kB) jpg

lista kandydatów spełniających wymagania formalne (1028kB) jpg


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2
 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY  SZKOŁY  
  

I. WYMAGANIA  KWALIFIKACYJNE 
1. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości, 
lub 
2. Ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości, 
lub 
3. Jest w rejestrze biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
lub 
4. Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 
  
II. WARUNKI  NIEZBĘDNE 
1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe. 
  
III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ 
1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami polegającymi na: 
a)  organizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów   w  sposób  zapewniający  właściwy  przebieg  operacji  gospodarczych  oraz  ochronę   mienia będącego w posiadaniu szkoły, 
b) bieżącym  i  prawidłowym  prowadzeniu  księgowości  i  sprawozdawczości  finansowej     w   sposób   umożliwiający   terminowe   przekazywanie   rzetelnych   informacji     ekonomicznych, ochronę mienia szkoły oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób     majątkowo odpowiedzialnych za mienie. 
2. Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły, zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na: 
a) dysponowaniu środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarowanie środkami pozabudżetowymi, 
b) zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę, 
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, 
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzeniu roszczeń spornych oraz   spłaty zobowiązań, 
e) opracowywaniu projektów planów finansowych budżetu i środków specjalnych, 
f) opracowywaniu planów zakupów na rok budżetowy, 
g) opracowywaniu dowodów księgowych pod względem formalnym oraz sprawdzaniu ich  merytorycznej akceptacji przez uprawnionych pracowników szkoły, 
h) dokonywaniu odpisów i potrąceń przewidzianych przepisami na dochody budżetowe, tj.      podatku, 
i) kwalifikowaniu dowodów księgowych według właściwych podziałów klasyfikacji         budżetowej, 
j) rozliczaniu się z przedsiębiorstwami dostarczającymi energię cieplną i elektryczną,         wodę i kanalizację, gaz, wywóz śmieci itp., 
k) przestrzeganiu zasad druków ścisłego zarachowania, 
l) prowadzeniu księgowości syntetycznej i analitycznej, księgowości rozrachunków trwałych, przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu, księgowości analitycznej remontów, 
ł) uzgadnianiu sald z dłużnikami i wierzycielami, 
m) pilnowaniu prawidłowego obiegu dokumentów i dyspozycji rodzących konkretne  skutki finansowo-ekonomiczne, 
n) przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi   z uwzględnieniem reguły zyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
o) terminowym i właściwym pod względem formalnym przygotowaniu wypłat dla pracowników szkoły, 
p) naliczaniu i odprowadzaniu należności podatkowej oraz opłat zgodnie z prawem, 
r) sporządzaniu okresowych sprawozdań finansowych: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50,      Rb-Z, Rb-N i in..    
3. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych      i finansowych w sposób zapewniający: 
a) wstępną kontrolę legalności dokumentów przedkładanych do księgowania w powiązaniu ich z planami finansowymi, zaangażowaniem oraz zasadami gospodarności i celowości, a także właściwym gospodarowaniem mieniem szkoły, 
b) przeciwdziałanie naruszaniu przepisów o dyscyplinie finansów publicznych, 
c) bieżącą kontrolę operacji gospodarczych i finansowych stanowiących przedmiot  księgowań, 
d) udział w kontrolach problemowych realizowanych na wniosek dyrektora. 
4. Opracowywanie, we współpracy z dyrektorem, planów dochodów i wydatków, sprawozdań  z wykonania planów finansowych oraz analiz okresowych z wykorzystania środków        i prognozowanych zmian w roku budżetowym, fachowe doradztwo, instruktaż w zakresie planowania, szczególnie przygotowania danych do sporządzania wniosku budżetowego do projektu planu finansowego. W tym zakresie główny księgowy zobowiązany jest do systematycznego szkolenia i znajomości przepisów zarówno z zakresu spraw budżetowych, jak i merytorycznych, stanowiących podstawę realizacji dyspozycji finansowych. 
5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły, dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania    i rozliczania inwentaryzacji, rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych i innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania szkoły. 
  
IV. WYMAGANE DOKUMENTY 
1) list motywacyjny; 
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 
3) oryginał kwestionariusza osobowego; 
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem); 
5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska; 
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)  potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe; 
7) oświadczenie o niekaralności; 
8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze  1 etatu; 
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o  odpowiedzialności   za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114). 
  
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).. 
  
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 10 listopada 2011 roku,. godz. 15:00 na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica , ul. 22 stycznia 4 86 – 200 Chełmno     
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie.”
  
Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie w dniu 17 listopada 2011roku o godz. 10.00        

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie  ul. 22 stycznia 4, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  56 6860207.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl.) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Szkole Podstawowej nr 2, w terminie do dnia 22 listopada 2011roku.

Regulamin konkursu (69kB) plik

Wytworzył: Renata Ulatowska (25 października 2011)
Opublikował: Przemysław Małkowski (25 października 2011, 12:49:15)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (27 czerwca 2014, 07:37:07)
Zmieniono: Zmiana czasu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2519

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij