Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2011

wybrany kandydat: Anna Kordowska, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: dokonano wyboru


Wytworzył: Magdalena Ludwikowska (6 czerwca 2011)
Wprowadził: Przemysław Małkowski (6 czerwca 2011, 14:46:20)stanowisko:

Dyrektor Szkoły

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 4
termin składania dokumentów: 23 maja 2011  15:00
 
  BURMISTRZ   MIASTA  CHEŁMNA
                OGŁASZA  KONKURS NA  STANOWISKO DYREKTORA:
 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 4  W CHEŁMNIE,
                                      os. M.C. SKŁODOWSKIEJ 16

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania  wynikające                               z  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436).
1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane  do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, bądź ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela               w  szkole  podstawowej;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskał:
                     - co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
                     - pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
                     - w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
   pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
 
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).
2. Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy                   o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b) ukończyła studia magisterskie,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
f) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. b, e, g, i,
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie  przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię  dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
    3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
     4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
     5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
     6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
     7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
     8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),
     10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),
     11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
     12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
     13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy                z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
     14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych -                 w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
     15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia                     29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm).
 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na  dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie ” w terminie  do 23 maja 2011 r.  do godz. 15.00,  na adres:
     Urząd Miasta w Chełmnie
     ul. Dworcowa 1
     86 – 200 Chełmno
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela kierownik  Referatu Oświaty, Kultury                     i Promocji,  tel. (56) 677-17-59.
                                                                                             
 
                                                                                               Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                                                      Mariusz Kędzierski

Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (6 maja 2011)
Opublikował: Bożena Redo (6 maja 2011, 10:25:02)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (27 czerwca 2014, 07:37:37)
Zmieniono: Zmiana czasu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2006

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij