IV/6/2015


                                      Uchwała Nr IV/6/2015
                                      Chełmińskiej Rady Seniorów
                                      z dnia  4 lutego 2015 r.
 
w sprawie nowelizacji Statutu Chełmińskiej Rady Seniorów.

 
         Na podstawie §10 Statutu Chełmińskiej Rady Seniorów  postanawia się, co następuje:
 
§ 1.   Wnioskować  do Rady Miasta Chełmna o dokonanie zmian i uzupełnienie           
        uchwalonego Uchwałą Nr XLII/262/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014 r.
        Statutu Chełmińskiej Rady Seniorów, poprzez jego nowelizację, zgodnie z załącznikiem
        do uchwały.
 
§ 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                           Przewodniczący
                                                                  Chełmińskiej Rady Seniorów
                                                                       (-) Mieczysław Majewski
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Załącznik
                                                                           do Uchwały Nr IV/6/2015
                                                                           Chełmińskiej Rady Seniorów
                                                                           z dnia 4 lutego 2015 r.
 
 
 
NOWELIZACJA STATUTU ChRS
 
Do Statutu Chełmińskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/262/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    § 1 ust. 1 po słowach … „z przedstawicieli osób starszych”. . . , skreśla się „. . . oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety  trzeciego wieku” . . . i w to miejsce należy wstawić „. . . reprezentujących organizacje pozarządowe          i podmioty działające na rzecz osób starszych, w tym prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku, w ilości nieprzekraczającej przyjętej liczby radnych Rady Miasta”.
 
2)    (Zmiana kolejności w numeracji przepisu ust. 4 i ust. 5)
         § 4 ust. 4 po słowie ….„wchodzi” … skreślić wyraz „co najmniej”, a w miejsce jego wstawić
         ……„nie więcej jak”…..
 
         § 4 ust. 5 po słowie ….„osoby”, wstawić ……„ zamieszkujące w Chełmnie”……, po słowie
         ….„seniorami”, wykreślić……„ które”……,
 
         § 4 ust. 6 słowo rozpoczynające się od …….„Radni”….. wykreślić i w to       miejsce wstawić
         „Kandydaci na radnych” ……
 
         § 4 ust. 7 po słowie „powołana przez” .. .. wstawić …….„Burmistrza    Miasta Chełmna
         spośród  przedstawicieli osób starszych reprezentujących    organizacje pozarządowe   
         i podmioty działające na rzecz osób starszych,     w tym prowadzących Uniwersytety
         Trzeciego Wieku”. ….  .. pozostałe skreślić
 
         § 5 ust. 1 w brzmieniu:
1.     Wygaśnięcie mandatu radnego seniora następuje:
        a)     wskutek upływu kadencji, na jaką został on wybrany,
        b)    wskutek śmierci radnego seniora,
        c)     wskutek złożenia rezygnacji przez radnego seniora,
        d)     wskutek odwołania przez Radę w przypadku ujawnienia okoliczności mogących   
                poddać w wątpliwość wiarygodność radnego seniora niezbędną do wypełniania
                zadania o charakterze zaufania publicznego, przy czym odwołanie radnego seniora
                następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę w głosowaniu tajnym, w obecności
                co najmniej połowy członków Rady, bezwzględną większością głosów,
        e)     w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach
                Rady, przy czym warunkiem wygaśnięcia mandatu jest uprzednie poinformowanie
                radnego seniora na piśmie, że nieobecność na trzecim kolejnym posiedzeniu Rady
                skutkować będzie wygaśnięciem mandatu.
2.     bez zmian
 
         § 11 w brzmieniu:
1.     W celu realizacji zadań określonych w § 2 i 3 statutu Rady powołuje się zgodnie
        z postanowieniami § 10 ust. 2, Zespoły Problemowe w ilości nie większej niż 5,
        którym przewodniczą osoby wybrane spośród radnych w myśl § 7.
2.     Przewodniczący Zespołów Problemowych tworzą Prezydium Rady Seniorów, jako ciało
        doradcze przewodniczącego Rady.
3.     Zespoły Problemowe pracują w oparciu o własne plany pracy, zatwierdzone uchwałą Rady,
        a na sesji Rady Seniorów co najmniej raz w roku składają sprawozdania ze swej
        działalności.
4.     Na wniosek przewodniczącego Zespołu, Rada może dodatkowo powołać do składu
        Zespołu Problemowego na prawach członka – osoby spoza Rady, przy czym żadna z tych
        osób nie może być wybrana przewodniczącym Zespołu. Liczba osób dodatkowo
        powołanych nie może być większa od połowy składu członków Zespołu będących
        członkami Rady.
 
         § 12 treść zapisu z dotychczasowego § 11.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (17 lutego 2015)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (16 marca 2015, 08:19:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 619

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij