Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych.


 
Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/106/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 16 lutego 2016 r.
 
Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych
 

§ 1
Zasady ogólne

 1. Dotacja udzielana jest wyłącznie na inwestycje realizowane przez osoby fizyczne, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. Dotacje udzielane są ze środków budżetu Gminy Miasto  Chełmno, pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz usuwanie drzew i krzewów, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.
 3. O dotację na zmianę systemu ogrzewania mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.
 4. O dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego.
 5. Osoby uprawnione mogą składać wnioski o udzielenie dotacji osobiście lub poprzez upoważnione osoby, w tym poprzez zarządców i administratorów nieruchomości.
 6. Dotacja nie jest udzielana jeżeli inwestycja realizowana jest na terenie nieruchomości lub w lokalu wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 7. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dotacja przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
 8. Osoba ubiegająca się o dotację może odrębnie wnosić o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub o dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych jak również o dofinansowanie tych inwestycji łącznie.
 9. Nabór wniosków na dany rok kalendarzowy trwa od dnia 1 stycznia do 30 września. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest rozliczenie zadania do dnia 30 listopada, w roku złożenia wniosku.
 10. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. 
 11. W przypadku dokumentów przedkładanych w postaci kopii, zastrzega się konieczność okazania oryginału dokumentu do wglądu.


§ 2
Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania

 1. Dofinansowanie inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania udzielane jest tym inwestycjom, które polegają na zmianie systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w następstwie którego następuje rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest:
1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu,
2) dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub budynku, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania oraz, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub budynku, zgody właściciela nieruchomości,
3)dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii: pozwolenia na budowę lub uprawomocnionego zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli są wymagane.

3. Warunkiem uzyskania dofinansowywana zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym (węgiel bądź koks), brak innego źródła ogrzewania oraz zastąpienie systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel bądź koks), systemami proekologicznymi opartymi na paliwie gazowym lub olejowym. Dopuszcza się zastąpienie istniejącego systemu ogrzewania systemem opalanym biomasą pod warunkiem niskoemisyjnego spalania spełniającego co najmniej normę PN EN 303-5:2012. 
4. Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczna likwidacja pieców kaflowych objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym.

§ 3
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

 1. Dofinansowanie dotyczy realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu biologicznych lub biologiczno-mechanicznych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, na których w okresie minimum 5 lat od złożenia wniosku o dotację nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
 2. Dotacja jest udzielana również na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby nowobudowanych budynków mieszkalnych, na których nie znajduje się zbiornik bezodpływowy z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 3 ust. 1.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest:
1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu,
2) dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja oraz, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, zgody właściciela nieruchomości,
3) dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii uprawomocnionego zgłoszenia robót budowlanych.

3. Nie będą dofinansowywane oczyszczalnie składające się z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego.
4. Warunki, które należy spełnić aby ubiegać się o dofinansowanie w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków to:
1)  likwidacja dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) i wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony od wymaganego na danym terenie stopnia oczyszczenia ścieków, warunków gruntowo-wodnych, wielkości działki oraz liczby domowników,
 
2) lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami uwzględniającymi zachowanie minimalnych odległości od różnych obiektów i wód gruntowych określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) oraz wprowadzenie ścieków do ziemi lub do urządzeń wodnych zgodnie z wymogami określonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1800),
 
3)wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przez firmę dysponującą osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 
4) wykorzystanie do budowy oczyszczalni wyłącznie urządzeń nowych, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego (urządzenia powinno posiadać znak CE lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566 – dostarcza producent/dystrybutor),
 
5) należyte użytkowanie oczyszczalni przez beneficjenta tj. stosowanie bioaktywatorów, czyszczenie filtru, wywożenie osadu, itp., zgodne z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta. Powyższe może podlegać kontroli gminy w całym okresie trwałości zadania,
 
6) dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów rzeczowego i ekologicznego, uprawniające do wystąpienia o przekazanie dotacji (wypłatę dotacji):
a) protokół odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzony przez osobę z uprawnieniami, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 3 regulaminu,
b) oświadczenie producenta urządzenia lub wykonawcy robót, iż roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzeń (wraz z gwarancją),
c) oświadczenie Beneficjenta o likwidacji dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki (nie dotyczy nowobudowanych obiektów mieszkalnych);
 
7) W przypadku zadań dotyczących budowy oczyszczalni dla nowobudowanych obiektów mieszkalnych należy dołączyć dodatkowo:
a) pozwolenie na użytkowanie o ile jest wymagane,
b) w sytuacji gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ ten w terminie 21 dni nie wniósł sprzeciwu. 
§ 4
Dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych

 1. Dofinansowanie inwestycji w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych odbywa się zgodnie z zasadami ogólnymi, o których mowa w § 1.
 2. Jego celem jest ograniczenie lub emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych jest:
1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do montażu kolektorów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu,
2) dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie montowany kolektor słoneczny oraz, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, zgody właściciela nieruchomości,
3) dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii: uprawomocnionego zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli jest wymagane.
§ 5
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

 1.  Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest:
1)  złożenie w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 9 regulaminu wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami przed przystąpieniem do inwestycji.
2) zawarcie z Gminą Miasto Chełmno umowy o udzielenie dotacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Druki wniosków udostępnione zostaną na stronie internetowej www.bip.chelmno.pl oraz w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chełmnie.
3. Wniosek podlega wstępnej weryfikacji przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta, która przeprowadza następnie oględziny mające na celu stwierdzenie stanu faktycznego przed rozpoczęciem inwestycji.

§ 6
Wysokość dotacji 
 1. Kwotę dotacji w przypadku zmiany systemu ogrzewania określa się na podstawie ilości zlikwidowanych palenisk, bądź w przypadku likwidacji kotła centralnego ogrzewania na podstawie ilości kilowatów (kW) zainstalowanej mocy nowego źródła.
 2. Kwotę dotacji w przypadku montażu i zakupu kolektorów słonecznych określa się na podstawie wielkości powierzchni zamontowanych kolektorów. 
 3. Kwotę dotacji w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków określa się w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2500 zł. Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego ekologicznego, przeznaczone na:
1) zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) wykonanie robót budowlano – montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków;
4. Ustala się następujące kwoty dotacji:
1)  300,00  zł – za jedno całkowicie i trwale wyłączone palenisko,
2)  80,00 zł – za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła, w związku z całkowitym i trwałym wyłączeniem kotła centralnego ogrzewania,
3) 1000,00 zł. – za każdy m² łącznej powierzchni kolektora – nie więcej niż 4000,00 zł.
5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50 % poniesionych kosztów inwestycji, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków.

§ 7
Sposób rozliczania dotacji
 
 1. Gmina Miasto Chełmno zawiera z osobą uprawnioną umowę o udzielenie dotacji, jeżeli spełnione zostały wszystkie wymagania określone w niniejszym regulaminie oraz nie zostały wyczerpane środki finansowe przeznaczone na dofinansowania w danym roku kalendarzowym.
 2. Po zrealizowaniu inwestycji realizujący dostarcza dokumenty stwierdzające jej wykonanie:
1)  kserokopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez przedsiębiorcę za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania lub/i za instalację nowego systemu ogrzewania (oryginał do wglądu),
2) kserokopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez przedsiębiorcę za zakup elementów związanych z montażem kolektorów słonecznych lub/i montaż kolektorów słonecznych (oryginał do wglądu),
3) kserokopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez przedsiębiorcę za zakup elementów związanych z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz wykonane roboty budowlano-montażowe.
4) informację (oświadczenie) o mocy w kW nowego źródła, udzieloną przez przedsiębiorcę, który wykonał usługę zmiany systemu ogrzewania (w przypadku całkowitego i trwałego wyłączenia kotła centralnego ogrzewania),
5) informację (oświadczenie) o wielkości łącznej powierzchni zamontowanego kolektora udzieloną przez przedsiębiorcę, który dokonał montażu kolektora słonecznego.
6) Kopię dokumentacji technicznej zainstalowanych urządzeń.
3. Przed udzieleniem dotacji przewidzianej umową zastrzega się możliwość przeprowadzenia oględzin w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania zadania.
4. Gmina Miasto Chełmno wypłaca kwotę dofinansowania osobie uprawnionej do jego uzyskania lub osobie przez nią upoważnionej, w tym zarządcy i administratorowi nieruchomości, w terminie określonym w umowie i pod warunkiem wykonania wszystkich zobowiązań nałożonych umową.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym, kolejne wnioski nie będą rozpatrywane. O możliwości udzielenia dofinansowania w takiej sytuacji decyduje data wpływu wniosku.
 2. Gmina Miasto Chełmno zastrzega sobie możliwość kontroli w zakresie funkcjonowania zainstalowanych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem i warunkami wynikającymi z umowy dotacji przez okres 5 lat od wypłaty dotacji.
 3. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że w okresie, o którym mowa w ust. 1, urządzenia zostały zdemontowane lub nie są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem kwota dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami.
 

Uchwała
Uchwała Nr XVIII/106/2016
Regulamin dotacji
Regulamin (75kB) word
Wniosek o dotację na zmianę ogrzewania
wniosek - ogrzewanie (43kB) word
Wniosek o dotacje na budowę oczyszczalni
wniosek - oczyszczalnia (42kB) word
Wniosek o dotację na instalację kolektorów
wniosek - kolektory (41kB) word

Wytworzył: Katarzyna Grzeszczak (11 marca 2016)
Opublikował: Katarzyna Grzeszczak (4 kwietnia 2013, 13:13:41)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Grzeszczak (21 kwietnia 2016, 09:53:38)
Zmieniono: korekta załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4874

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij