Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji efektywnych ekologicznie


Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/215/2017
Rady Miasta Chełmna
z dnia 18 lipca 2017 r.
 
Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
 
§ 1
Zasady ogólne
1. Dotacja udzielana jest na inwestycje realizowane przez:
1)     osoby fizyczne;
2)     wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
3)     osoby prawne;
4)     przedsiębiorców.
2. Dotacja ma charakter refundacji i udzielana jest ze środków budżetu Gminy Miasto  Chełmno.
3. O dotację mogą ubiegać się podmioty będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami lokalu lub budynku, którego dotyczy inwestycja.
4. Podmioty uprawnione mogą składać wnioski o udzielenie dotacji osobiście lub poprzez upoważnione osoby, w tym poprzez zarządców i administratorów nieruchomości.
5. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dotacja przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi – wnioskodawcy i na nim spoczywa odpowiedzialność za realizację i trwałość zadania.
6. W przypadku zbycia praw do nieruchomości, na której zrealizowana została inwestycja będąca przedmiotem dofinansowania odpowiedzialność za trwałość projektu spoczywa na podmiocie będącym stroną umowy o udzielenie dotacji.
7. Podmiot ubiegający się o dotację może odrębnie wnosić o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, przyłącza kanalizacyjnego,  zakupu i montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, jak również o dofinansowanie tych inwestycji łącznie.
8. Jeśli przyznawana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. Urz. U. E. seria C, Nr 115 z dnia 9 maja 2008 r.) - warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo:
1)     spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w zależności od prowadzonej działalności w:
a)      Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE, seria L z 2013r. Nr 352, poz. 1),
b)     Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE, seria L z 2013 r. Nr 352, poz.9),
2)     przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1808 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312  z późn. zm.).
 
9. Nabór wniosków na dany rok kalendarzowy trwa od dnia 1 stycznia do 30 września. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.
 
10. Kompletne wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 
11. W przypadku dokumentów przedkładanych w postaci kopii, zastrzega się konieczność 
okazania oryginału dokumentu do wglądu.
 
12. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest rozliczenie zadania do dnia 30 listopada, w roku złożenia wniosku.
§ 2
Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania

1. Dofinansowanie inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania odbywa się zgodnie z zasadami ogólnymi, o których mowa w § 1.
2. Dofinansowanie inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania udzielane jest tym inwestycjom, które polegają na zmianie systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w następstwie którego następuje rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest:
1)     złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu,
2)     dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub budynku, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania oraz, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub budynku, zgody właściciela nieruchomości,
3)     dołączenie do wniosku potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii: pozwolenia na budowę lub uprawomocnionego zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli są wymagane.
4. Warunkiem uzyskania dofinansowywana zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym (węgiel bądź koks), brak innego źródła ogrzewania oraz zastąpienie systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel bądź koks), systemami proekologicznymi opartymi na paliwie gazowym lub olejowym. Dopuszcza się zastąpienie istniejącego systemu ogrzewania systemem opalanym biomasą pod warunkiem niskoemisyjnego spalania spełniającego co najmniej normę PN EN 303-5:2012.  
5. Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczna likwidacja pieców kaflowych objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym. W takim przypadku dofinansowanie nie obejmuje kwoty za likwidację pieca, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 1.
6. Dotacji nie przyznaje się na:
1)     instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych,
2)     zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym,
3)     zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze,
4)     instalację systemu grzewczego w kominkach z zastosowaniem drewna, w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
5)     przebudowę ogrzewania na ogrzewanie olejowe,
6)     na ogrzewanie zasilane energią elektryczną.

§ 3
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Dofinansowanie dotyczy realizacji przez podmioty zadań polegających na wykonaniu biologicznych lub biologiczno-mechanicznych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, na których w okresie minimum 5 lat od złożenia wniosku o dotację nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
2. Dotacja jest udzielana również na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby nowobudowanych budynków mieszkalnych, na których nie znajduje się zbiornik bezodpływowy z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest:
1)     złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu,
2)     dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja oraz, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, zgody właściciela nieruchomości,
3)     dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii uprawomocnionego zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagane.
4.       Nie będą dofinansowywane oczyszczalnie składające się z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego.
5. Warunki, które należy spełnić aby ubiegać się o dofinansowanie w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków to:
1)     likwidacja dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) i wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony od wymaganego na danym terenie stopnia oczyszczenia ścieków, warunków gruntowo-wodnych, wielkości działki oraz liczby domowników,
 
2)     lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami uwzględniającymi zachowanie minimalnych odległości od różnych obiektów i wód gruntowych określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) oraz wprowadzenie ścieków do ziemi lub do urządzeń wodnych zgodnie z wymogami określonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1800),
 
3)   wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przez firmę dysponującą osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 
4)   wykorzystanie do budowy oczyszczalni wyłącznie urządzeń nowych, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego (urządzenia powinno posiadać znak CE lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566 – dostarcza producent/dystrybutor),
 
5)   należyte użytkowanie oczyszczalni przez beneficjenta tj. stosowanie bioaktywatorów, czyszczenie filtru, wywożenie osadu, itp., zgodne z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta. Powyższe może podlegać kontroli gminy w całym okresie trwałości zadania.
 
6)     dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów rzeczowego i ekologicznego, uprawniające do wystąpienia o przekazanie dotacji (wypłatę dotacji):
a)      protokół odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzony przez osobę z uprawnieniami, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 3 regulaminu,
b)     oświadczenie wykonawcy robót, iż roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzeń (wraz z gwarancją),
c)      oświadczenie Beneficjenta o likwidacji dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki (nie dotyczy nowobudowanych obiektów mieszkalnych);
 
7)        W przypadku zadań dotyczących budowy oczyszczalni dla nowobudowanych obiektów mieszkalnych należy dołączyć dodatkowo:
a)      pozwolenie na użytkowanie o ile jest wymagane,
b)     w sytuacji gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ ten w terminie 21 dni nie wniósł sprzeciwu. 
 
   
§ 4
Dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych

1. Dofinansowanie inwestycji w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych odbywa się zgodnie z zasadami ogólnymi, o których mowa w § 1.
2. Jego celem jest ograniczenie lub emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych jest:
1)     złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do ich zakupu i montażu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu,
2)     dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie montowany kolektor słoneczny lub ogniwo fotowoltaiczne oraz, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, zgody właściciela nieruchomości,
3)     dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii: uprawomocnionego zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli jest wymagane.

§ 5
Dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego

1.      Dofinansowanie obejmuje wyłącznie wykonanie przyłącza do gminnej sieci kanalizacyjnej z równoczesną likwidacją zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
2.      Dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przyłącza kanalizacyjnego odbywa się zgodnie z zasadami ogólnymi, o których mowa w § 1.
3.      Jego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do wymagań krajowych i Unii Europejskiej.
4. Warunkiem otrzymania dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego jest:
a)      złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do budowy przyłącza zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu,
b)     dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości przyłączanej, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, zgody właściciela nieruchomości,
c)      dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii uprawomocnionego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli jest wymagane.
d)     likwidacja dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
e)      wykonanie przyłącza przez firmę dysponującą osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
5. Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku, gdy inwestycja dotyczy nieruchomości objętej projektem przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej realizowanym przez gminę, lub jej właściciel odmówił z nieuzasadnionych przyczyn jej przyłączenia w ramach takiego projektu.

 § 6
Dofinansowanie budowy pompy ciepła

1.       Dofinansowanie obejmuje zakup i instalację pompy ciepła, bez względu na rodzaj źródła ciepła.
2.       Dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przyłącza kanalizacyjnego odbywa się zgodnie z zasadami ogólnymi, o których mowa w § 1.
3.       Jego celem jest wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
4.       Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na instalację pomp ciepła jest:
1)     złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do instalacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu,
2)     dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, zgody właściciela nieruchomości,
3)     dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii uprawomocnionego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli jest wymagane,
4)   wykonanie instalacji przez firmę posiadającą odpowiednie kwalifikacje godnie z wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE o odnawialnych źródłach energii,
5)  wykorzystanie do budowy pompy ciepła wyłącznie urządzeń nowych i posiadających aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności,
  6)   należyte użytkowanie instalacji, zgodne z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta. Powyższe może podlegać kontroli gminy w całym okresie trwałości zadania,

§ 7
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

1. Warunkiem otrzymania dotacji jest:
1)     złożenie w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 9 regulaminu wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami, przed przystąpieniem do inwestycji.
2)     pozytywna opinia komisji powołanej do weryfikacji wniosków wystawiona na podstawie weryfikacji wniosku, zabezpieczenia środków finansowych i przeprowadzonych w celu stwierdzenia stanu faktycznego oględzin nieruchomości.
3)     zawarcie z Gminą Miasto Chełmno umowy o udzielenie dotacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Druki wniosków udostępnione zostaną na stronie internetowej www.bip.chelmno.pl oraz w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chełmnie.
 
§ 8
Wysokość dotacji 

1. Kwotę dotacji w przypadku zmiany systemu ogrzewania określa się na podstawie ilości zlikwidowanych palenisk, bądź w przypadku likwidacji kotła centralnego ogrzewania na podstawie ilości kilowatów (kW) zainstalowanej mocy nowego źródła.
2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 ustala się następująco:
1)     300,00  zł za likwidację każdego paleniska węglowego, z wyłączeniem kotłów C.O.
2)     400,00 zł  za likwidację kotła węglowego C.O.
3)     80,00 zł – za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła ogrzewania.
3. Kwotę dotacji w przypadku instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych określa się w wysokości 1000,00 zł za każdy m² łącznej powierzchni czynnej,  nie więcej niż 4000,00 zł.
4. Kwotę dotacji w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków określa się w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2500,00 zł.
5.   Kwotę dotacji w przypadku wykonania przyłącza do gminnej sieci kanalizacyjnej określa się w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1500,00 zł.
6. Kwotę dotacji w przypadku instalacji pompy ciepła określa się w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4000,00 zł.
7. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków.
 8.   Za koszty kwalifikowane inwestycji uznaje się koszty związane wyłącznie z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego ekologicznego, przeznaczone na:
1)     wykonanie dokumentacji projektowej,
2)     zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
3)     wykonanie robót budowlano – montażowych.

§ 9
Sposób rozliczania dotacji
 
1. Gmina Miasto Chełmno zawiera z osobą uprawnioną umowę o udzielenie dotacji, jeżeli spełnione zostały wszystkie wymagania określone w niniejszym regulaminie oraz nie zostały wyczerpane środki finansowe przeznaczone na dofinansowania w danym roku kalendarzowym.
2. Po zrealizowaniu inwestycji realizujący dostarcza dokumenty stwierdzające jej wykonanie:
1)     kserokopię faktur VAT lub rachunków obejmujących koszty kwalifikowane inwestycji objętej dofinansowaniem (oryginał do wglądu),
2)     w przypadku zmiany systemu ogrzewania oświadczenie przedsiębiorcy, który wykonał usługę zmiany systemu ogrzewania lub inny dokument, zawierające informację o mocy w kW nowego źródła ogrzewania.
3)     w przypadku instalacji kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych oświadczenie przedsiębiorcy, który wykonał usługę montażu lub inny dokument, zawierające informację o wielkości łącznej powierzchni czynnej zamontowanych urządzeń.
3. Przed udzieleniem dotacji przewidzianej umową zastrzega się możliwość przeprowadzenia oględzin w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania zadania oraz żądania przedłożenia innych dokumentów potwierdzających zgodność inwestycji z warunkami niniejszego regulaminu.
4. Gmina Miasto Chełmno wypłaca kwotę dofinansowania osobie uprawnionej do jego uzyskania lub osobie przez nią upoważnionej, w tym zarządcy i administratorowi nieruchomości, w terminie określonym w umowie i pod warunkiem wykonania wszystkich zobowiązań nałożonych umową.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym, kolejne wnioski nie będą rozpatrywane. O kolejności udzielenia dofinansowania w takiej sytuacji decyduje data wpływu wniosku.
2. W sytuacji, gdy wysokość zabezpieczonych na dotacje środków finansowych na dzień rozpatrywania wniosku nie pokryje w pełni należnej kwoty dofinansowania podmiot dotowany otrzyma środki w wysokości nie większej niż możliwa do pokrycia przez gminę. W przypadku zwiększenia w trakcie roku budżetowego kwoty przeznaczonej na dotację w pierwszej kolejności środki te zostaną przeznaczone na dopłatę beneficjentom różnicy pomiędzy należną kwotą dofinansowania a kwotą wypłaconą.
3. Gmina Miasto Chełmno zastrzega sobie możliwość kontroli wykonanej inwestycji w zakresie funkcjonowania zainstalowanych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem i warunkami wynikającymi z umowy dotacji przez okres 5 lat od wypłaty dotacji.
4. W przypadku stwierdzenia, że w okresie, o którym mowa w ust. 3, urządzenia zostały zdemontowane lub nie są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem kwota dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami.
 

Uchwała XXXVII/215/2017
Wzór wniosku - zmiana ogrzewania (49kB) word
Wzór wniosku - oczyszczalnia przydomowa (49kB) word
Wzór wniosku - kolektory (47kB) word
Wzór wniosku - przyłącze kanalizacyjne (22kB) word
Wzór wniosku - pompa ciepła (47kB) word


Wytworzył: Katarzyna Grzeszczak (11 marca 2016)
Opublikował: Katarzyna Grzeszczak (4 kwietnia 2013, 13:13:41)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Grzeszczak (30 sierpnia 2017, 11:36:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5674

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij