jak załatwić sprawę

W N I O S E K o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych w zabytku wpisanych do rejestru zabytków   
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Miejski Konserwator Zabytków,
pokój nr 109, parter - drugie wejście, tel. 56 677 17 14 (e-mail: mkz@chelmno.pl)
 
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Podawczym na parterze (wejście główne) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

Wymagane dokumenty:
Wniosek do Miejskiego Konserwator Zabytków o udzielenie pozwolenia powinien zawierać:
a. Wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia, albo przechowywania
b. Zakres planowanych prac
c. Wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych
d. Oświadczenie, że przy wyborze osoby prowadzącej prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie albo badania architektoniczne, będzie zastosowane kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa odpowiednio w §22, §23 albo §25 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 (Dz.U. z 2011 nr 165, poz. 987 z późn. zm.); e. Program prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych. 
e. Program prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych.
f. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 
g. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł za wydanie pozwolenia. W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto 72 94860005 0000 0361 2000 0021, (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225 poz. 1635 zgodnie z art. 1, art. 2, art. 3, art. 3a, art. 4, art. 5, art. 6, art.7).
Pozwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego – nie podlega opłacie skarbowej.
 
Formularze wniosków dostępne:
w Biurze Podawczym (parter) lub w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (pokój nr 109, parter - drugie wejście) oraz do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chełmno:
formularz wniosku (51kB) plik .
 
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)
Zgodnie z art 35 kodeksu postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.
 
Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmno.
 
Podstawa Prawna
 
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).  
2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)
 
 
Inne informacje
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.
§22.1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić, w zakresie specjalności określonej w dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych:
1) na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub
2) w specjalności w zakresie konserwacji  zabytków
- oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
 2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić osoba, która posiada:
1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie    i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej  dziedzinie lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie - oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania  zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
§ 25 Badania architektoniczne może prowadzić osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku architektura lub
2) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku, w ramach którego zaliczyła przedmiot obejmujący treścią kształcenia prowadzenie badań architektonicznych, w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, lub
3) ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzenia badań architektonicznych, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie   wykonywania tych badań.).

Wytworzył: Janusz Flemming (21 stycznia 2013)
Opublikował: Przemysław Małkowski (21 stycznia 2013, 13:22:18)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Panek (29 marca 2017, 11:58:14)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2446

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij