Stypendium szkolne/ zasiłek szkolny

UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁMNA
STYPENDIA SZKOLNE


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełmna - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, pok. nr 302 tel. (0-56) 677-17-19

Podstawa prawna
1. Art. 90b-90r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze  zm).
2. Uchwała Rady Miasta Chełmna Nr XXXI/223/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno zmieniona uchwałami XXXVI/250/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r., XXV/154/2008 z dnia 28 października 2008 roku oraz XLVI/303/2014 z dnia 27 maja 2014 r.

Uprawnionymi  do  otrzymania  stypendium są:
 1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1. Wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia
2. Wniosek dyrektora szkoły

złożony do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Dochody  uprawniające do  otrzymania  stypendium:
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w szczególności gdy w  rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) tj. 456 zł.
2.  Miesięczna wysokość dochodu  jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa wyżej, a za dochód  uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł  źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3)  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; zasiłku celowego; pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczenia w naturze; świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się do wniosku tylko zaświadczenie z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych,   potwierdzające dochód rodziny.

W  przypadku braku zaświadczenia z  MOPS  o wysokości dochodów do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty lub kserokopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem potrzebne do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia,  są to  min.:
1) zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
2) zaświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek rodzinny wraz   dodatkami, dodatek mieszkaniowy),
3) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację w PUP oraz wysokość otrzymywanego zasiłku lub  brak prawa do jego pobierania,
4) odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
5) wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego
o braku możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie o wysokości (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.)  dobrowolnie otrzymywanych  alimentów,
6) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym –  zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określające wysokość dochodu, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych  w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS,
7) w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
8) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).

Stypendium szkolne może być udzielane  w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych.
3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Dodatkowe informacje
1. Osoba ubiegająca się o stypendium szkolne powinna złożyć odrębne wnioski na każde dziecko wraz z 1 kompletem dokumentów potrzebnych do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu.
2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne (lub odpowiednio  pełnoletni uczeń) są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium  podlegają  zwrotowi.
3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.), (tj. 2.120 zł), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.  cytowanej ustawy (tj. 1.908 zł). We wniosku należy zaznaczyć fakt pobierania stypendium o charakterze socjalnym z innych źródeł i jego wysokość.
4. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta (parter) lub w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji (pokój nr 302), gdzie można uzyskać też szczegółowe informacje,  nr tel. (056)  677 17 19 lub (056)  677 17 59.


Wniosek o stypendium (do pobrania) (234kB) pdf

Wytworzył: Magdalena Ludwikowska (30 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Ludwikowska (30 stycznia 2007, 12:15:55)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (16 września 2014, 09:19:39)
Zmieniono: wymiana wniosku o stypendium

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8834

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij