Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury 
ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

Specjalista ds. animacji kultury w Chełmińskim Domu Kultury w Chełmnie 

1. Opis stanowiska: 
a) Stanowisko - Specjalista ds. animacji kultury
b) Miejsce pracy - Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie
c) Wymiar czasu pracy - pełen wymiar czasu pracy (1 etat)
2. Wymagania niezbędne:  
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia średniego minimum 3 letni staż pracy), - preferowane kulturoznawstwo, pedagogika,
c) pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia,
g) doświadczenie w prowadzeniu animacji z dziećmi i młodzieżą,
h) znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406), ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r., nr 62, poz. 504, z późn. zm.),
 
3. Wymagania dodatkowe:
a) posiadanie zdolności organizacyjnych,
b) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy,
c) znajomość obsługi komputera (w zakresie systemu Windows lub podobne, pakietów biurowych, poczty elektronicznej, sieci internet),
d) znajomość języka angielskiego
e) uprawnienia pedagogiczne lub specjalistyczne do samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie animacji społeczno-kulturalnej,
f) doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji działań kulturalnych,
g) umiejętność pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi,
h) komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność.
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:      
a) prowadzenie i organizacja zajęć z zakresu animacji społeczno-kulturalnej,
b) kształtowanie upodobań i zainteresowań kulturalnych i artystycznych grup społecznych oraz wspomaganie amatorskiej twórczości artystycznej,
c) rozpoznanie  potrzeb oświatowych i kulturalnych środowiska,
d) pozyskiwanie sponsorów i ludzi przychylnych dla działalności placówki.
e) udział w tworzeniu projektów - wniosków do fundacji, Urzędów, MKiDN itp. związanych z prowadzona działalnością i organizacją wydarzeń,
f) opracowywanie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw i działań,
g) współtworzenie kalendarza imprez kulturalnych dla instytucji,
h) pomoc przy organizacji imprez kulturalno-oświatowych realizowanych przez instytucję,
i) przygotowywanie informacji prasowych, komunikatów, relacji fotograficznych,
j) odpowiedzialność za redakcję i oprawę graficzną treści w mediach społecznościowych
k) pozyskiwanie sponsorów organizowanych imprez,
l) zajmowanie się edukacja kulturalną oraz prowadzenie zajęć z amatorskimi zespołami artystycznymi,
m) współpraca w zakresie rozwoju kultury z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami, artystami i twórcami, organami Gminy Miasto Chełmno  oraz z mieszkańcami Gminy Miasto Chełmno,
n) współpraca z rodzicami uczestników zajęć,
o) koordynowanie pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ChDK
p) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji, należą do kompetencji zajmowanego stanowiska pracy.
 
4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w równoważnym systemie pracy. 
b) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na drugim piętrze budynku Chełmińskiego Domu Kultury, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe, 
c) praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, 
d) praca w terenie. 

5. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) oryginał kwestionariusza osobowego
e) kserokopie świadectw pracy,
f) inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
g) pisemna koncepcja funkcjonowania na stanowisku, w oparciu o zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy (max. 1 strona A4 czcionka Calibri - 12),
h) podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
j) podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
k) mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.
 
6. Informacje dodatkowe:  
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat).
Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.
W miesiącu poprzedzających datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Chełmińskim Domu Kultury, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. 
 
7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Chełmińskiego Domu Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno,  lub pocztą na adres Chełmińskiego Domu Kultury (liczy się data wpływu do siedziby Chełmińskiego Domu Kultury) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.04.2019 roku  do godz. 12:00. Na kopercie proszę dopisać „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalisty ds. animacji działań kulturalnych" . Dokumenty, które wpłyną do Chełmińskiego Domu Kultury powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
8. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Chełmiński Dom Kultury ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury 
  
2) Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD. 
  
3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
  
4) Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją. 
  
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
  
6) Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  
7) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  
8) Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 
  


Wytworzył: Janusz Napora (19 marca 2019)
Opublikował: Janusz Napora (19 marca 2019, 10:29:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 560

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij