Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 49) starsze przetargi »zamówienie na:

Przebudowa ulicy Storczykowej w Chełmnie – I etap na odcinku 170mb od punktu 0

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.16.2017.PD
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Firma Handlowo – Usługowa GOJA Marcin Ostrowski ul. Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 20,00 Ilość punktów kryterium termin realizacji – 20,00 Łączna ilość punktów – 100,00 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy  

zamówienie na:

Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na osiedlu Piłsudskiego w Chełmnie dz.nr 204/49, obręb 20002, 86-200 Chełmno

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.7.2017.JSz
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 2 złożona przez: Oferta nr 2 AB FAKTOR Andrzej Borowski 85-425 Bydgoszcz ul. Flisacka 17A Ilość punktów cena oferty 60pkt Ilość punktów czas gwarancji 40pkt Razem 100pkt W związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Usługowe ,,HYDRO-EKO" Mirosław Rożek ul. Zapolskiej 18 89-600 Chojnice Ilość punktów cena oferty 54pkt Ilość punktów czas gwarancji 40pkt Razem 94pkt 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Osnowskiej w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociagów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 4/2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 lipca 2017  07:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Osnowskiej w Chełmnie”. Przeprowadzono badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz gwarancja (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ORPOD” Bolesław Orzechowski ul. Chełmińska 10, 86-253 Kijewo Królewskie który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Kamionka w Chełmnie – I etap na odcinku 130mb od punktu 0+370 wg PZT

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.17.2017.PD
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 20,00 Ilość punktów kryterium termin realizacji – 20,00 Łączna ilość punktów – 100,00 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie osiedla Wybudowanie w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chelmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.19.2017.PD
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 2 złożona przez: WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00pkt. Ilość punktów kryterium przedłużony termin gwarancji – 20,00pkt. Ilość punktów kryterium termin realizacji robót - 20,00pkt. Łączna ilość punktów – 100,00pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Nie dotyczy  

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociagów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 3/2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A  

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego, ul. Wodna 2/9

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.23.2016.KO
wartość: 50 000,00 zł
termin składania ofert: 30 czerwca 2017  10:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu  

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego, ul. Wodna 2/7

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.22.2016.KO
wartość: 80 000,00 zł
termin składania ofert: 30 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu  

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego, ul. Wodna 2/6

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.28.2016.KO
wartość: 110 000,00 zł
termin składania ofert: 30 czerwca 2017  09:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu  

zamówienie na:

„Modernizacja nawierzchni chodników, parkingów i schodów na terenie miasta Chełmna”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.7.2017.JB
wartość: o wartości nieprzekraczającej kwot okr. na pods. art 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Część I oraz Część II Firma Handlowo-Usługowa Goja, Marcin Ostrowski, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmna w 2017 roku.”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.8.2017.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2017  10:30
wynik postępowania: Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19 87-732 Lubanie 

zamówienie na:

Administracja i utrzymanie cmentarza komunalnego w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.6.2017.JB
wartość: o wartości nieprzekraczającej kwot okr. na pods. art 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 czerwca 2017  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę: „KAMEX” Zbigniew Ćwikliński Wielkie Czyste 18 86-212 Stolno 

zamówienie na:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Wymiana stolarki okiennej – II – etap w budynku Gimnazjum nr2 – 86-200 Chełmno, ul. Kościuszki 11

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.2.2017.JSz
wartość: powyżej 30.000,00 euro
termin składania ofert: 25 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 4 złożona przez: Oferta nr 4 ,,OKNA"-KOŁODZIEJCZYK Janusz Kołodziejczyk 34-451 TYLMANOWA, oś.Mastalerzy 33F Cena - 60,00 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 20,00 Razem - 88,33 W związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Oferta nr1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - WOMA- 25-116 KIELCE, ul. ŚCIEGENNEGO 221 Cena - 43,80 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 13,20 Razem - 65,33 Oferta nr2 Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane ,,AGAD" Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 23B Cena brutto - 49,80 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 16,00 Razem - 74,13 Oferta nr3 Fabryka okien i drzwi BAS Sp.z o.o ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin Cena brutto - 41,40 Gwarancja - 20,00 Termin realizacji - 20,00 Razem - 81,40 Oferta nr5 Mazur kolor Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski 12-120 Dźwierzuty, Miętkie 5 Cena brutto - 28,80 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 13,20 Razem - 50,33  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grzegorza Gorczyckiego w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 2/2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Chełmnie, oznaczonych jako działka nr 144/2 o pow. 1034 m2 przy ul. Portowej, 2) działka nr 279/9 o pow. 1323 m2 przy ul. Słowiczej, 3) działka nr 471/34 o pow. 751 m2 przy ul. Konwaliowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16,18,20.2016.EA-B
wartość: 1)35.000 zł 2)55.000 zł 3) 30.000 zł
termin składania ofert: 17 maja 2017  09:00
wynik postępowania: przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargów 

zamówienie na:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Szosa Grudziądzka w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.9.2017.PD
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 2 złożona przez: Firma Handlowo – Usługowa GOJA Marcin Ostrowski ul. Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 13,33 Ilość punktów kryterium termin realizacji – 13,33 Łączna ilość punktów – 86,66 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 78/1 86-105 Świecie Ilość punktów kryterium cena oferty – 38,34 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 10,00 Ilość punktów kryterium termin realizacji – 13,33 Łączna ilość punktów – 61,67 Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno Ilość punktów kryterium cena oferty – 33,14 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 20,00 Ilość punktów kryterium termin realizacji – 20,00 Łączna ilość punktów – 73,14 

zamówienie na:

I etap prac konserwatorskich w Sali Prawa Chełmińskiego, dawnej Sali Sądowej w Ratuszu w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.2.2017.JSz
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska 32-080 Zabierzów, ul. Kamienna 54 1. Kryterium ceny oferty brutto - 60pkt 2. Kryterium okresu gwarancji - 14pkt 3. Kryterium kwalifikacje zawodowe - 20pkt Razem - 94pkt W związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: BASE & DIREKT A.W. Waszkiewicz Sp.J ul. Wiolinowa 12/40, 02-785 Warszawa 1. Kryterium ceny oferty brutto - 44pkt 2. Kryterium okresu gwarancji - 20pkt 3. Kryterium kwalifikacje zawodowe - 20pkt Razem - 84pkt 

zamówienie na:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chełmna o III przetargu ustnym nieograniczonym polegającym na sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.23.2016.KO
wartość: 50 000,00 zł
termin składania ofert: 10 kwietnia 2017  10:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chełmna o III przetargu ustnym nieograniczonym polegającym na sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.22.2016.KO
wartość: 80 000,00 zł
termin składania ofert: 10 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chełmna o I przetargu ustnym nieograniczonym polegającym na sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.28.2016.KO
wartość: 116 000,00 zł
termin składania ofert: 10 kwietnia 2017  09:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 49) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij