Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 34 (z 34)zamówienie na:

Modernizacja nawierzchni chodników i schodów na terenie miasta Chełmna.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.10.2016.JB
wartość: poniżej kwot określonych na pod. art 11. ust 8
termin składania ofert: 2 czerwca 2016  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza dla I, II, III cześci: Firma handlowo-usługowa GOJA Marcin Ostrowski, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Łąkowej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.5.2016.PD
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 3 złożona przez: Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno Łączna ilość punktów – 100,00 Cena ofertowa – 85,00 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 15 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń Łączna ilość punktów – 72,02 Cena ofertowa –57,02 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji –15 pkt. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1 85-727 Bydgoszcz Łączna ilość punktów – 72,26 Cena ofertowa – 57,26 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 15 pkt. 

zamówienie na:

Wykonanie nowej strony internetowej miasta Chełmna z przeniesieniem zawartości ze strony www.chelmno.pl na nową stronę pod tym samym adresem.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKiP.271.01.2016.KK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę zaproponowana przez firmę: Nfinity.pl Sp. z o. o., ul Wandy 7/4, 53-320 Wrocław 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grzegorza Gorczyckiego w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-2/2016
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Wygrała oferta nr 4 Wykonawcy ROBOTY ZIEMNE Mirosław Majka, 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 26/3, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2016 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.7.2016.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2016  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: P.H.U. DARO, Dariusz Linowski, Warpalice 18, 87-340 Osiek 

zamówienie na:

„Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2016 roku”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.3.2016.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 29 marca 2016  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: „FIRMA RODZINNA DRO-BET MUSOLF” Sp. z o. o. ul. Kościerska 23, 89-600 Chojnice 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej adaptacji kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 w Chełmnie na potrzeby Chełmińskiego Inkubatora III sektora

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.4.2016.PD
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 marca 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: PROJECTA Sp. z o.o. ul. Adolfa Warskiego 51 66-400 Gorzów Wielkopolski Ilość punktów P1 – 85,00 Ilość punktów P2 – 15,00 Łączna ilość punktów – 100,00 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Przedsiębiorstwo Usługowe ABAKUS Ilona Ignalewska ul. Olszynowa 23 86-065 Łochwo Ilość punktów P1 – 38,08 Ilość punktów P2 – 15,00 Łączna ilość punktów – 53,08 ARCHITEKT-KA Agnieszka Kalicka ul. Mjr Hubala 35/1 80-289 Gdańsk Ilość punktów P1 – 39,36 Ilość punktów P2 – 15,00 Łączna ilość punktów – 54,36 EMGIEprojekt Sp. z o.o. ul. Górna 20 25-415 Kielce Ilość punktów P1 – 33,92 Ilość punktów P2 – 7,50 Łączna ilość punktów – 41,42 MAJ-BUD Magdalena Majewska ul. Urzędnicza 14/7 87-100 Toruń Ilość punktów P1 – 62,19 Ilość punktów P2 – 0,00 Łączna ilość punktów – 62,19 „WEKTOR” Sp. z o.o. ul. Telewizyjna 6 91-164 Łódź Ilość punktów P1 – 31,09 Ilość punktów P2 – 0,00 Łączna ilość punktów – 31,09 

zamówienie na:

„Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki 0,5% - 0,8%, zawartość popiołu 14% - 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.4.2016.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 marca 2016  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana oferta: „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wielobranżowej wraz z częścią kosztorysową robót termomodernizacyjnych i remontowych istniejącego kompleksu Kino – Teatru „RONDO” przy ul. Dworcowej 23 w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.3.2016.PD
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 marca 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: MAJ-BUD Magdalena Majewska Ul. Urzędnicza 14/7 87-100 Toruń Ilość punktów P1 – 85,00 Ilość punktów P2 – 0,00 Łączna ilość punktów – 85,00 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi Nr 2 95-061 Dmosin Ilość punktów P1 – 30,91 Ilość punktów P2 – 15,00 Łączna ilość punktów – 45,91 EMGIEprojekt Sp. z o.o. ul. Górna 20 25-415 Kielce Ilość punktów P1 – 46,57 Ilość punktów P2 – 15,00 Łączna ilość punktów – 61,57 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-1/2016
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 3 marca 2016  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 8 Wykonawcy NOVUM S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej wg.ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/2 o pow.410 m2 i działka nr 4/2 o pow.90 m2,położonej w Chełmnie przy ul.Gen.Jastrzębskiego, obręb 3, zapisane w KW TO1C/00022997/9

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.13.2014.ZA
wartość: 20.000 zł.
termin składania ofert: 26 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna w 2016 roku

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.2.2016.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2016  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych, „DROBUD” sp.j., ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Chełmnie przy ul. Gen. Jastrzębskiego 5, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 532/4 o pow. 0.0855 ha, obręb 3, zapisanej w KW TO1C/00015298/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2014.KG
wartość: 114.000,00 zł
termin składania ofert: 22 lutego 2016  10:30
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow.62,82 m2 z piwnicą nr 9 o pow.10,96 m2, położonego w Chełmnie przy ul. Franciszkańskiej 1

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.5.2015.ZA
wartość: brutto 70.000,00 zł.
termin składania ofert: 22 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: nabywcą lokalu mieszkalnego został Leszek Matuszewski za cenę 77.100,00 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 34 (z 34)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij