Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 45) starsze przetargi »zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 279/9 o pow. 1323 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Słowiczej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.10.2014.EA-B
wartość: 40.000 zł
termin składania ofert: 20 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z audytem energetycznym i audytem efektywności energetycznej tzw. głębokiej modernizacji energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Alejach 3-go Maja w Chełmnie wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zagospodarowaniem terenu

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I.M.M/271_3/PT_TermoSP_1/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 P.H.U „TAROS” Tadeusz Rostkowski, ul. Długie Ogrody 4/44, 80-765 Gdańsk kryterium cena – 83,93 pkt. kryterium doświadczenie wykonawcy – 15,00 pkt łączna punktacja – 98,93 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena” i „doświadczenie wykonawcy”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: Oferta Nr 2 Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów: kryterium cena – 85,00 pkt. kryterium doświadczenie wykonawcy – 7,50 pkt łączna punktacja – 92,50 pkt. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Chełmnie przy ul. Gen. Jastrzębskiego 5, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 532/4 o pow. 0.0855 ha, obręb 3.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2014.KG
wartość: 227.435,00 zł
termin składania ofert: 3 lipca 2015  09:30
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 o pow. 410 m2 i działka nr 4/2 o pow. 90 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Gen. Jastrzębskiego

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.13.2014.ZA
wartość: 25.000 zł
termin składania ofert: 3 lipca 2015  09:00
wynik postępowania: nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

„REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-6/2015
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Zakład Usług Komunalnych, Juliusz, Roman Pilarski S.C. ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią  

zamówienie na:

Prace budowlane związane z realizacją przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Nadrzecznej w Chełmnie woj. Kujawsko - Pomorskie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.7.2015.MM
wartość: poniżej kwot w określonych w art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 19 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 2 Moris-Sport Sp. z o.o. (nowa nazwa Moris Polska Sp. z o.o.), ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa kryterium cena – 90,00 pkt. kryterium wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 pkt łączna punktacja – 95,00 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena” i „wydłużenie okresu gwarancji”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: Oferta Nr 3 Eversport Sp. z o.o., ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa kryterium cena – 82,53 pkt. kryterium wydłużenie okresu gwarancji –10,00 pkt łączna punktacja – 92,53 pkt. Oferta Nr 6 Saltex Europa Sp. z o.o., ul. Sudecka 106a, 53-129 Wrocław: kryterium cena – 86,96 pkt. kryterium wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 pkt łączna punktacja – 86,96 pkt. Oferta Nr 8 Bullait Andrzej Ciuchta, ul. Okulickiego 13/21, 82-300 Elbląg: kryterium cena – 88,34 pkt. kryterium wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 pkt łączna punktacja – 88,34 pkt. 

zamówienie na:

„BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. BRZOSKWINIOWEJ W CHEŁMNIE – etap II”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.9.2015.JB
wartość: poniżej 30.000,00 euro.
termin składania ofert: 2 czerwca 2015  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: Z.U.P.H.”PRO-LECH” Lech Stefański ul. Kopernika 1 87-140 Chełmża  

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-4/2015
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zawiadamia się, że w postępowaniu na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” została wybrana Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Publiczny Transport Handel Obwoźny Dobroszek Marian, Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 471/34 o pow. 751 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Konwaliowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3.2014.EA-B.
wartość: 25.000 zł
termin składania ofert: 18 maja 2015  09:30
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

zamówienie na:

Budowa chodnika wraz ze schodami przy boisku typu „ORLIK” przy Al. 3 Maja w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.8.2015.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2015  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Firma Budowlano-Brukarska „JANBRUK” Grzywna 146 87-140 Chełmża  

zamówienie na:

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmna w 2015 roku.”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.7.2015.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2015  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Paź Bogusław AUTO-ZŁOM Usługi Pogrzebowe „EDEN” Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 - częściowa wymiana stolarki okiennej - I etap w 2015r

zamawiający: Gmina Miasto Chelmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.3.2015.JSz.
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 6 złożona przez: Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak 64-100 Leszno ul. Mielżyńskich 12 łączna punktacja – 100,00 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOMA Marek Wołowiec 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 221 Cena ofertowa –62,28 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji –10 pkt. łączna punktacja – 72,28 pkt. Zakłady Drzewne „TiS” A. Szwed Spółka Jawna 43-210 Kobiór ul. Kobiórska 2 Cena ofertowa – 71,22 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 10 pkt. łączna punktacja – 81,22 pkt. „Okna – Kołodziejczyk” Janusz Kołodziejczyk 34-451 Tylmanowa os. Mastalerze 33F Cena ofertowa – 77,11 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 10 pkt. łączna punktacja – 87,11 pkt. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 23B Cena ofertowa – 69,35 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 10 pkt. łączna punktacja – 79,35 pkt. Zakład Stolarski Krzysztof Mackiewicz 14-100 Ostróda ul. Olsztyńska 22A Cena ofertowa – 45,99 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 10 pkt. łączna punktacja – 59,99 pkt. Stolarstwo Adam Pierzchała 86-200 Chełmno ul. Konwaliowa 1 Cena ofertowa –69,88 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 10 pkt. łączna punktacja – 79,88 pkt. Handel – Produkcja Usługi Stolarskie GRAB Zenon Grabowski 24-310 Karczmiska Słotwiny 123 Cena ofertowa – 62,38 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 0 pkt. łączna punktacja – 62,38 pkt.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako 1) działka nr 144/2 o pow. 1034 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Portowej 2) działka nr 279/9 o pow. 1323 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Słowiczej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.10.2014.EA-B i GN.6840.12.2015.EA-B
wartość: 1) 30.000 zł, 2) 40.000 zł
termin składania ofert: 30 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Dostawa samochodu osobowego (kombi-van) dla ZWiK w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 3/2015
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 29 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz gwarancja (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy REN-CAR sp. z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 190, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

zamówienie na:

Remont schodów przy ul. Kamionka w stronę na Rybaki w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.6.2015.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2015  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Firma Handlowo-Usługowa GAJA Marcin Ostrowski ul. Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz  

zamówienie na:

Dostawa samochodu osobowego (kombi-van) i samochodu dostawczego dla ZWiK w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-2/2015
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 9 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu osobowego (kombi-Van) i samochodu dostawczego dla ZWiK w Chełmnie” dot. części 2 zamówienia. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz gwarancja (kryteria oceny ofert). Dane wybranej oferty: Reiski Auto sp. z o.o. ul. Fordońska 353, 85-766 Bydgoszcz  

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2015 roku

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.4.2015.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2015  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Firma Rodzinna „DRO-BET” Musolf Sp. z o.o. ul. Kościerska 23 89-600 Chojnice  

zamówienie na:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmno

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GM-OŚ.0630.1.2014.P.G.
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2015
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: .Green Key ul. Nowy Świat 10a/15 60-583 Poznań  

zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2015 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.3.2015.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2015  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VIA-STRADA Sp. z o.o. Węglew Kolonia 201 62-590 Golina  

zamówienie na:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna w 2015 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.2.2015.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 10 marca 2015  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” sp.j. ul. B. Głowackiego 20 87-140 Chełmża  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 45) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij