Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 39 (z 39)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako 1)działka nr 471/34 o pow. 751 m2 i 2) działka nr 471/35 o pow. 808 m2, położonych w Chełmnie przy ul. Konwaliowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3-4.2014.EA-B
wartość: 1)30.000 zł 2) 35.000 zł
termin składania ofert: 30 maja 2014  09:00
wynik postępowania: nabywcą działki nr 471/35 o pow. 808 m2 przy ul. Konwaliowej został Michał Bobin za cenę 35.350 zł, przetarg na działkę nr 471/34 o pow. 751 m2 przy ul. Konwaliowej zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Budowa chodnika w ul. Łunawska w Chełmnie - IV etap od km 0+760 do km 0+890 (130 m)

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.11.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: INŻYNIERIA DROGOWA Burchardt Wojciech, ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działka nr 156/2 o pow. 2225 m2, zapisana w KW TO1C/00020615/4 i działka nr 166/3 o pow. 1074 m2, zapisanej w KW TO1C/00019563/4, położonych w Chełmnie przy ul. Podgórnej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.11.2013.EA-B
wartość: 150.000 zł
termin składania ofert: 19 maja 2014  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-8/2014
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro zawiadamia się, że w postępowaniu na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” została wybrana Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Publiczny Transport Handel Obwoźny Dobroszek Marian, Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz. Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 63064,56 złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

Wybór wykonawcy usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmna w 2014 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.9.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: "ECO-POL" Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. 

zamówienie na:

„REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-7/2014
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2014  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Zakład Usług Komunalnych, Juliusz, Roman Pilarski S.C. ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią  

zamówienie na:

Organizację wycieczek edukacyjnych w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2014  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z § 24 ust.4 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku (z późniejszymi zmianami) ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1.1. Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu jest oferta nr 1 złożona przez: „GRAWIT” Usługi przewozowe Witold Makowski ul. Witosa 30 86-230 Lisewo kryterium cena – 100,00 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena ofertowa”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: Nie dotyczy. 2. Oferty odrzucone: Nie dotyczy. 3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 185/1 o pow. 4180 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14, zapisanej w KW TO1C/00026058/3.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.13.2013.EA-B.
wartość: 650.000 zł
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył sie wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 185/1 o pow. 4180 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14, zapisanej w KW TO1C/00026058/3.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.13.2013.EA-B.
wartość: 650.000 zł
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

„Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych kursów z informatyki i organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2014  10:30
wynik postępowania: I. Dot. Części I – Zajęcia edukacyjne. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., Poz. 709 ze zm.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1 Oferta Nr 1: Oferta konsorcjum w składzie: 1. CNJA Edukacja - Witold Szaszkiewicz sp.j. ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków 2. Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków kryterium cena oferowana – 10,00 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy. II. Dot. Części II - Organizacja wycieczek edukacyjnych. Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., Poz. 709 ze zm.), przedmiotowe postępowanie przetargowe w tej części zostało unieważnione. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2014 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.7.2014.MM
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "ELL-BET" Sp. j. B. Kisielewska, L. Czyżewski, Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 35 A, 87-162 Lubicz. 

zamówienie na:

Remont schodów na terenie parku Nowe Planty przy ul. Kamionka w Chełmnie - etap II

zamawiający: Gmina Miasto chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.6.2014.MM
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Zakład Remontowo - Budowlany REMBUD Arkadiusz Niebojewski, Mały Rudnik 5a, 86-302 Grudziądz 4  

zamówienie na:

Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zaawansowanych kursów z informatyki, organizacja wycieczek edukacyjnych i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych Kształtujemy naszą przyszłość, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 2 kwietnia 2014  10:30
wynik postępowania: I. Dot. Części III - Dostawa pomocy dydaktycznych ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., Poz. 709 ze zm.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1 Oferta Nr 4: Zakład Handlowo-Usługowy „OMNIBUS” Dariusz Kacprzak, ul. K Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie kryterium cena oferowana – 10,00 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: Oferta Nr 1: Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz Gawin Widłak Sp. Jawna, Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków: kryterium cena oferowana – 8,13 pkt. Oferta Nr 2: CEZAS – GLOB Spółka z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn: kryterium cena oferowana – 9,32 pkt. II. Dot. Części I - Zajęcia edukacyjne oraz Części II - Organizacja wycieczek edukacyjnych Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt.1 ww. ustawy przedmiotowe postępowanie przetargowe w tych częściach zostało unieważnione. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. ,,Budowa międzyszkolnego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chełmnie wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przeprag nieograniczony
nr sprawy: TI.271.2.2014.PD
wartość: poniżej 5 186.000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2014  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 2 złożona przez: MORIS-SPORT Sp. z o.o. ul. Równoległa 1 02-235 Warszawa łączna punktacja – 10,000000 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: NOVA SPORT Sp. z o.o. ul. Ciołka 12 01-402 Warszawa łączna punktacja – 9,142349 pkt. REMBUD Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski Mały Rudnik 5a 86-300 Grudziądz 4 łączna punktacja – 8,511328 pkt. 

zamówienie na:

„Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2014 roku.”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.2.2014.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: P.H.U. DARO, Dariusz Linowski, Warpalice 18, 87-340 Osiek  

zamówienie na:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna w 2014 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.1.2014.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 3 marca 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych, „DROBUD” sp.j., ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działka nr 156/2 o pow. 2225 m2, zapisanej w KW TO1C/00020615/4 oraz działka nr 166/3 o pow. 1074 m2, zapisanej w KW TO1C/00019563/4, położonych w Chełmnie przy ul. Podgórnej, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.11.2013.EA-B.
wartość: 200.000 zł
termin składania ofert: 28 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-1/2014
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 11. 03. 2014 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 1/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy ENERGO OPERATOR Sp. z o.o. ul. Krasickiego 19/1, 02-611 Warszawa, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 429130,48 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100 Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 185/1 o pow. 4180 m2, zapisaną w KW TO!C/00026058/3, położona w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.13.2013.EA-B
wartość: 710.000 zł
termin składania ofert: 14 stycznia 2014  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 39 (z 39)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij