Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 50) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie modernizacji nawierzchni betonowej ul. Sokolej w Chełmnie – etap II

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.9.2013.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 1 lipca 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie  

zamówienie na:

BUDOWA DROGI I CHODNIKA OD UL. ŻURAWIEJ W KIERUNKU OS. DWORZYSKA W CHEŁMNIE (UL. BAŻANCIA) – ETAP II.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.7.2013.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 27 czerwca 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża  

zamówienie na:

BUDOWA CHODNIKA, PIESZOJEZDNI I ZJAZDÓW W UL. ŁUNAWSKIEJ W CHEŁMNIE – ETAP III.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.8.2013.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 27 czerwca 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Firma Handlowo Usługowa GOJA, ul. Kościuszki 63/48 ,86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 161/12 o pow. 2947 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Szosa Grudziądzka

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.6840.2.2012.EA-B
wartość: 120.000 zł
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  11:30
wynik postępowania: nabywcą w/w nieruchomości zostali Marek i Irena małż. Ośmiałowscy za cenę 121.200 zł 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chełmnie,oznaczonych wg ewidencji gruntów jako: 1.działka nr 144/2 o pow. 1034 m2, położonej przy ul. Portowej, 2. działka nr 279/9 o pow. 1323 m2, położonej przy ul. Słowiczej i 3.działka nr 75/1 o pow. 3198 m2, położonej przy ul. Wiklinowej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3-5.2013.EA-B.
wartość: 1-60.000 zł,2-128.000 zł,3-130.000 zł
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi 

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 289/4 o pow. 0,4638 ha i działka nr 209/20 o pow. 0,0504 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Planty Kolejowe

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.6840.21.2011.EA-B.
wartość: 400.000 zł
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. ,,Plac zabaw – Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKSiP.271.2.2013.ML
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 6 czerwca 2013  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 3 złożona przez: NOVUM, Wyposażenie placów zabaw, Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12- 130 Pasym Kryterium cena oferowana – 9,5 pkt Kryterium termin gwarancji- 0,5 pkt Łączna punktacja – 10 pkt w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: Oferta nr 1 COLOR –SPORT S.C Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski, ul. Warszawska 299, 43 -155 Bieruń Kryterium cena oferowana – 8,6954 pkt Kryterium termin gwarancji- 0,4 pkt Łączna punktacja – 9,0954 pkt Oferta Nr 2 „MAJA” Ewelina Piotrowska, ul. Kopernika 10, 07- 320 Małkinia Górna Kryterium cena oferowana – 8,0375 pkt Kryterium termin gwarancji- 0,4 pkt Łączna punktacja – 8,4375 pkt 

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z renowacją sufitu basenu Gimnazjum Nr 2 w systemie sufitu podwieszanego – napinanego, położonego przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.2.2013.PD
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 27 maja 2013  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: PUH „JAK” J.A. KITA SPÓŁKA JAWNA ul. Czarny Dwór 2A 80-365 Gdańsk łączna punktacja – 10,000000 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: ARKADA-KOD Jan Powierski Dariusz Nadolny Spółka Jawna ul. Witosa 7B 86-100 Świecie łączna punktacja – 4,413265 pkt. 

zamówienie na:

„REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-9/2013
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 20. 05. 2013 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 9/2013 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Zakład Usług Komunalnych, Juliusz, Roman Pilarski S.C. ul. Pocztowa 3a/4, 89-100 Nakło nad Notecią Dane wybranej oferty: Cena 34575,30 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.3.2013.JB
wartość: powyżej kwoty określonej na podstawie art 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 9 maja 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno. 

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-2/2013
wartość: powyżej 14000 euro poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 9 maja 2013  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pod nazwą: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: ZABŁOCKI TRANSPORT, Jarosław Zabłocki, Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin  

zamówienie na:

Administracja i utrzymanie cmentarza komunalnego w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.4.2013.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 7 maja 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: „KAMEX” Zbigniew Ćwikliński, Wielkie Czyste, 86-212 Stolno.  

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2013 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.5.2013.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 30 kwietnia 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, „ELL-BET” Sp.j.B. Kisielewska, L. Czyżewski, Młyniec Pierwszy ul. Toruńska 35A, 87-162 Lubicz 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr 15 o pow. 148 m2, położonego w Chełmnie przy ul.Dworcowej 41, KW TO1C/00026157/7 wraz ze sprzedażą użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.6840.7.2011.LR
wartość: 250.000,00 zł
termin składania ofert: 26 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: nabywcą lokalu użytkowego zostało Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe LEGOS reprezentowane przez współwłaścicieli Małgorzatę i Leszka Gzella  

zamówienie na:

"Obsługa prawna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji"

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-6/2013
wartość: wartość szacunkowa nieprzekraczająca równowart. kw. 14.000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 20. 05. 2013 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 6/2013 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „Obsługę prawną Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 8 złożona przez: Kancelaria Prawna Alicja Matuszak 86-200 Chełmno, ul. Rynek 25 Dane wybranej oferty: Cena 21402,00 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 185/1 o pow. 4180 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.6840.4.2011.EA-B
wartość: 600.000 zł
termin składania ofert: 17 kwietnia 2013  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 161/12 o pow. 2947 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Szosa Grudziądzka

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.6840.2.2012.EA-B.
wartość: 150.000
termin składania ofert: 12 kwietnia 2013  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym , nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

„Wymiana stropu w budynku wielorodzinnym”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-3/2013
wartość: szacunkowa wartość z nieprzekraczająca równowartość kwoty 14.00
termin składania ofert: 9 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 12. 04. 2013 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 7/2013 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „Wymiana stropu w budynku wielorodzinnym” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jacek Jakubczak, 85-791 Bydgoszcz, ul. Powalisza 2/39 Dane wybranej oferty: Cena 28428,24 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach projektu "Podnieś głowę – potrafisz" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 116414
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 8 kwietnia 2013  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.U.H ''ELIM'', ul. Małcużyńskiego 11, 86-100 Świecie – cena oferty: 94 962,00 zł. brutto. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w oparciu o kryterium cena – 100 %.  

zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2013 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.2.2013.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 2 kwietnia 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: „Planeta” sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 50) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij