Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 56 (z 56)zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2012 roku

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.6.2012.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 11 kwietnia 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ELL-BET” Sp. j. E. Leczkowska, L. Czyżewski, ul. Toruńska 35A, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażami, stanowiącymi odrębny budynek w szeregowej zabudowie garażowej, położonymi w Chełmnie przy pl. Rydygiera 3

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.6840.22.2011.ZA
wartość: 11.000 zł, 12.000 zł, 13.500 zł
termin składania ofert: 2 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: nie doszło do zawarcia aktu notarialnego 

zamówienie na:

„REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-1/2012
wartość: o wart. szac. nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro
termin składania ofert: 30 marca 2012  09:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Zakład Usług Komunalnych, Juliusz, Roman Pilarski S.C. ul. Pocztowa 3a/4, 89-100 Nakło nad Notecią Dane wybranej oferty: Cena 33548,25 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

Wykonanie opracowań dokumentacji projektowych na zadania robót publicznych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.4.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: Firma "DROGDOR" Zbigniew Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego przy ul Grudzkiej 19 w Chełmnie na okres 10 lat.

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: DN
wartość: 400
termin składania ofert: 21 marca 2012  10:00
wynik postępowania: nie wyłoniono najemcy- brak oferenta 

zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2012 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.3.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2012  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza : MK Drogi Michał Kołodziejczyk, ul. Słoneczna 2b, 42-311 Żarki Letnisko. 

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja kaplicy p.w. św. Marcina na bibliotekę i multitekę przy Szkole Podstawowej nr 2” realizowanego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna
nr sprawy: TI.7011.1.2012.KG
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2012  12:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 27.03.2012. r. Znak sprawy: TI.271.1.2012.KG ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty; Dotyczy: Opracowania projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja kaplicy p.w. św. Marcina na bibliotekę i multitekę przy Szkole Podstawowej nr 2” zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015. Zgodnie z § 24, ust. 4, Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7.01.2008.r. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro zatwierdzonej zarządzeniem Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7.01.2008 r., Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium zastosowanego w przetargu dla zadania j.w., wybrano ofertę złożoną przez: Pracownię Autorską Misiaczyk – Struzik z siedzibą przy ul. Chopina 37/2A w Sopocie (81-786) za cenę brutto: 31.980,00 zł, Uzasadnienie wyboru: Oferta jest kompletna, wykonawca spełnia wymogi określone w Specyfikacji Zamówienia, oferta uzyskała 100 punktów za kryterium oceny ofert, tj. cenę. BURMISTRZ mgr Mariusz Kędzierski  

zamówienie na:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-1/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 6 marca 2012  09:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 5 Wykonawcy PGE OBRÓT S.A. ul. 8-go Marca, 35-959 Rzeszów, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2012-2014 Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I/M.M/ 1 /O.Dz.K.M.CH-III etap/12
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2012  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 6 Konsorcjum: Lider – POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk, Partner – Zakład Produkcji Drzewnej Zbigniew Paczkowski, ul. Kamionka 3, 86-200 Chełmno: kryterium cena oferowana – 9,5000 pkt. kryterium termin gwarancji – 0,4000 pkt łączna punktacja – 9,9000 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena oferowana” i „termin gwarancji”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: Oferta Nr 3 „Kontbud” Sp. z o.o., ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz: kryterium cena oferowana – 7,9959 pkt. kryterium termin gwarancji – 0,5000 pkt łączna punktacja – 8,4959 pkt. Oferta Nr 4 EKOINBUD Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk: kryterium cena oferowana – 7,3053 pkt. kryterium termin gwarancji – 0,5000 pkt łączna punktacja – 7,8053 pkt. Oferta Nr 7 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o., ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz: kryterium cena oferowana – 8,0543 pkt. kryterium termin gwarancji – 0,5000 pkt łączna punktacja – 8,5543 pkt. Oferta Nr 8 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex – J.M.” – Jerzy Majorek, ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica: kryterium cena oferowana – 6,1219 pkt. kryterium termin gwarancji – 0,5000 pkt łączna punktacja – 6,6219 pkt. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach zadania 9 projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.VII.ESz.3410-12/12
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 2 marca 2012  13:00
wynik postępowania: W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium zastosowanego w przetargu dla zadania j.w. wybrano ofertę złożoną przez: (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Do realizacji wybrano ofertę Nr 8 złożoną przez: NGO and Business Service Przemysław Rajchel ul. Sportowa 18/20 lok. 39 42-200 Częstochowa Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta jest kompletna, spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała maksymalną ilość punktów – 100,00 pkt. za kryterium oceny ofert, którym była cena. W związku z powyższym oferta oznaczona nr 8, złożona przez NGO and Business Service Przemysław Rajchel ul. Sportowa 18/20 lok. 39, 42-200 Częstochowa wybrana została do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego w Chełmnie na ul. Grudziądzkiej 19 na okres 10 lat

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: DN
wartość: 400
termin składania ofert: 20 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: nie wyłoniono najemcy - brak oferenta 

zamówienie na:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna w 2012 roku

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.2.2012.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 9 lutego 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Przedsiębiorstwo Usług Miejskich, „PUM” Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego Młyńska 8/2o pow 33,52m2 na okres 10 lat

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: DN
wartość: 700
termin składania ofert: 3 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: nie wyłoniono oferenta  

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego Hallera 10 o pow 96,16m2 na okres 10 lat

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IIprzetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: DN
wartość: 1400
termin składania ofert: 27 stycznia 2012  10:00
wynik postępowania: nie wyłoniono oferenta 

zamówienie na:

najem lokali Młńska 8/1 i Młyńska 8/2 na okres 10 lat

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: DN
wartość: Młyńska 8/1- 500 zł; Młyńska 8/2- 700 zł
termin składania ofert: 16 stycznia 2012  10:00
wynik postępowania: wyłoniono oferenta Pani Ewelina Kilkiewicz 

zamówienie na:

najem loklu użytkowego Rynek 2 na okres 10 lat

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: DN
wartość: 1600
termin składania ofert: 4 stycznia 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Pan Skoczylas Bernard 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 56 (z 56)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij