Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 56) starsze przetargi »zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty”, realizowanego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Tryb przetargowy na podstawie regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna
nr sprawy: TI.271.7.2012.KG
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 10 września 2012  12:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 20.09.2012. r. Znak sprawy: TI.271.7.2012.KG ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty; Dotyczy: opracowania projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty” zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 – 2015. Zgodnie z § 24, ust. 4, Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7.01.2008.r. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro zatwierdzonej zarządzeniem Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7.01.2008 r., Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium zastosowanego w przetargu dla zadania j.w., wybrano ofertę złożoną przez: GEOTECHNICA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 49d w Toruń (87-100) za cenę brutto: 35.670,00 zł Uzasadnienie wyboru: Oferta jest kompletna, wykonawca spełnia wymogi określone w Specyfikacji Zamówienia, oferta uzyskała 100 punktów za kryterium oceny ofert, tj. cenę. BURMISTRZ mgr Mariusz Kędzierski  

zamówienie na:

dzierżawa gruntu o pow. 2849 m2 na okres 10 lat zabudowany portiernią i 3 garażami z obowiązkiem prowadzenia parkingu

zamawiający: GMINA MIASTA CHEŁMNA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 1200
termin składania ofert: 28 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Pan Drozdowski Piotr 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Portowej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.11.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:KAZBRUK Kazimierz Jaworski, ul. Prosta 5, 86-200 Chełmno  

zamówienie na:

Prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie handlowym przy ul. Skłodowskiej 18 w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.6b.2012.PD
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2012  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Zakład Instalacji Sanitarnych Ogrzewania i Gazu Andrzej Cybulski ul. Wczasowa 7 89-511 Cekcyn łączna punktacja – 9,900000 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy. 

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego Rynek 7 o pow. 102,80m2 na okres 10 lat

zamawiający: GMINA MIASTA CHEŁMNA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 500
termin składania ofert: 21 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: do przetargu nie przystąpił żaden oferent 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach zadania 8 projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Numer ogłoszenia: 271594 - 2012
wartość: do 14 tys. Euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2012  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 3: Fundacja Gospodarcza PRo Europa ul. Warzawska 4/7, 87-100 Toruń - szczegóły w załączniku 

zamówienie na:

„Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dostawa bazy danych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-6/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 8 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 10.08.2012 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 6/2012 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje się, że postępowaniu na „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dostawa bazy danych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: oferta oznaczona nr 3 Wykonawcy SoftHard S.A. ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-5/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 13 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 01.08.2012 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2012 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje się, że postępowaniu na Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 105780,00 zł, (brutto). • Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 6,6 [kg/1t s.m.o.] • Liczba uzyskanych punktów – 95,50  

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego o pow. 40,70 m2 przy ul Dworcowej 21 na okres 10 lat

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: DN
wartość: 600
termin składania ofert: 12 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Pan Marcin Roczniak 

zamówienie na:

BUDOWA DROGI I CHODNIKA OD UL. ŻURAWIEJ W KIERUNKU OS. DWORZYSKA W CHEŁMNIE (UL. BAŻANCIA)

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.10.2012.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 12 lipca 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie 

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego o pow. 117.71m2 przy ul. Hallera 2 na okres 10 lat

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: DN
wartość: 3000
termin składania ofert: 12 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Handlowe "PIAST" Pani Barbara Stawikowska 

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-7/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 12 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 25.07.2012 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 7/2012 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „STP” Ewa Bohdan, Suchatówka 43B, 88-140 Gniewkowo. Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia cena oferty: 94857,60 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100,00 UZASADNIENIE W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Pełnienie w 2012 roku nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim – Moje Boisko – ORLIK 212 ( V edycja) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków budżetu państwa – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.271.5.2012.PD
wartość: do 14.000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2012  11:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z § 24 ust.4 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1.1. Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu jest: 1) branża elektryczna - oferta nr 1 złożona przez: Usługi Elektryczne Ryszard Tęcza ul. Krasińskiego 112a/1 87-100 Toruń kryterium cena – 100,00 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów uzyskanych wg kryterium ,,cena ofertowa”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu; 2) branża sanitarna -oferta nr 2 złożona przez: Roman Gajkowski ul. Zaciszna 9/24 86-300 Grudziądz kryterium cena – 100,00 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów uzyskanych wg kryterium ,,cena ofertowa”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu . 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy.  

zamówienie na:

Wykonanie remontu generalnego części ogrodzenia cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Jastrzębskiego w Chełmnie – etap III

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.8.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta:KAMEX, Zbigniew Ćwikliński, Wielkie Czyste 18, 86-212 Stolno  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kładki nad kanałem Browina dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.7.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Firma Handlowo-Usługowa, ALFAR 2, Eugeniusz Kłobukowski, Pokrzywno 116, 86-330 Mełno  

zamówienie na:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W CHEŁMNIE PRZY UL. ALEJE 3 MAJA

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.3.2012.PD
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2012  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 3 złożona przez: PRESTIGE Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 5 71-066 Szczecin łączna punktacja – 100,00 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: OFERTA NR 1 PANORAMA II Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73 81-605 Gdynia Łączna ilość punktów – 95,01 pkt. OFERTA NR 2 Konsorcjum: 1. Firma KASZUB Dariusz Kaszuba ul. Rzemieślnicza 3 83-307 Kiełpino-Leszno 2. AKADA-SPORT Sp. z o.o. Leszno, ul. Rzemieślnicza 3 83-307 Kiełpino Łączna ilość punktów – 89,07 pkt. OFERTA NR 4 GARDENIA SPORT Sp. z o.o. ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa Łączna ilość punktów – 90,71 pkt. OFERTA NR 5 Konsorcjum: 1. YUCON Sp. z o.o. Zelgno 18 87-140 Chełmża 2. „HAP” Joanna Bielińska Zelgno 31 87-140 Chełmża Łączna ilość punktów – 91,50 pkt. OFERTA NR 6 Konsorcjum: 1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A. ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota 2. R.B.B. i M.O.S. TARTAN ul. Gdańska 27 85-005 Bydgoszcz Łączna ilość punktów – 84,14 pkt. OFERTA NR 7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach Zakład w Grębocinie ul. Spółdzielcza 8 87-122 Grębocin Łączna ilość punktów – 95,01 pkt. 

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-3/2012
wartość: 55000 zł netto
termin składania ofert: 9 maja 2012  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 11. 05. 2012 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2012 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pod nazwą: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: ZABŁOCKI TRANSPORT, Jarosław Zabłocki, Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 79806,09 złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00 UZASADNIENIE W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach projektu "Podnieś głowę – potrafisz" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie: 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych i życiowych 3. Doradztwa zawodowego 4. Doradztwa prawnego 5. Programu Aktywności Lokalnej - trening kompetencji społecznych i życiowych, doradztwo specjalistyczne (terapeuta zajęciowy, psycholog lub pielęgniarka), zajęcia z doradcą zawodowym,

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetargu nieograniczony
nr sprawy: MOPS.4202.1.2012
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 7 maja 2012  09:00
wynik postępowania: Nr ogłoszenia: MOPS.4202.1.2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie Adres: ul. Gen. J. Hallera 11, 86-200 Chełmno Internet: www.bip.chelmno.pl Numer telefonu/fax.: (56) 686 18 50 2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych i życiowych 3. Doradztwa zawodowego 4. Doradztwa prawnego 5. Programu Aktywności Lokalnej Realizowanych w ramach projektu „Podnieś głowę - potrafisz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wybrana oferta: P.U.H ''ELIM'', ul. Małcużyńskiego 11, 86-100 Świecie – cena oferty: 107 780,00 zł. brutto. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w oparciu o kryterium cena – 100 %. 5.Streszczenie ceny i porównanie złożonych ofert. Oferta 1 Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków – cena oferty 173 052,00 zł.- punktacja w oparciu o kryterium ceny – 62,28 pkt. Oferta 2 FUNDACJA GOSPODARCZA PRO EUROPA, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń – cena oferty 117 402,00 zł. - punktacja w oparciu o kryterium ceny – 91,80 pkt. Oferta 3 Centrum Nauczania ''LETS GO”, ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie – wykonawca odrzucony . Oferta 4 INFO – BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA Mariola Wiśniewska, ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz – cena oferty 120 000,00 zł. - punktacja w oparciu o kryterium ceny – 89,82 pkt. Oferta 5 P.U.H ''ELIM'', ul. Małcużyńskiego 11, 86-100 Świecie – cena oferty 107 780,00 zł. - punktacja w oparciu o kryterium ceny- 100 pkt 6. Informacja o ofertach odrzuconych: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcę Centrum Nauczania "LET'S GO", ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie. Uzasadnienie prawne: Podstawą do odrzucenia oferty jest art.89 ust.1 pkt 2 tj. niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Z przedłożonych wyjaśnień oferty wynika, że Oferent planuje wykonać część przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej w drugiej połowie sierpnia, co jest niezgodne z treścią opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Zamawiający w cz. III SIWZ podał, iż dwa dwudniowe wyjazdy mają się odbyć w lipcu i sierpniu. Takie zaplanowanie realizacji zamówienia wynika z charakteru działań PAL oraz jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, który Zamawiający złożył w Instytucji Pośredniczącej. Zamawiającemu nie chodziło o wykonanie przedmiotu zamówienia w dowolnym, dogodnym dla Oferenta terminie, dlatego też w SIWZ celowo określił miesiące, w których zamówienie ma zostać wykonane. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych).  

zamówienie na:

Prace związane z realizacją zadania pn. Budowa ul. Ustronie w Chełmnie - I etap (bez warstwy wiążącej, ścieralnej i chodnika)

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.4.2012.PD
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2012  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Usługi Komunalno – transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik ul. Zaciszna 2 89-620 Lichnowy łączna punktacja – 9,900000 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: OFERTA NR 2 POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. ul. Sandomierska 35 80-051 Gdańsk Łączna ilość punktów – 9,484758 OFERTA NR 3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie Łączna ilość punktów – 7,927554  

zamówienie na:

Pełnienie w latach 2012 – 2014 nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2012 - 2014 Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.I MM.271/N - 4/O.Dz.K.M.Ch – III etap/12
wartość: poniżej 14 tys. euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2012  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z § 24 ust.4 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1.1. Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu jest oferta nr 2 złożona przez: Usługi Elektryczne Ryszard Tęcza ul. Krasińskiego 112a/1 87-100 Toruń kryterium cena – 100,00 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena ofertowa”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: Oferta nr 3 Elbrox Sp. z o.o. ul. Witosa 7A 86-100 Świecie kryterium cena – 56,15 pkt. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 56) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij