Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 49) starsze przetargi »zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele turystyczno – administracyjne oraz społeczne”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.11.2011.KG
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2011  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

zamówienie na:

Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Miasto Chełmno

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.7.2011.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2011  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Moto Plast Jerzy Stasiczak, ul. Wyspiańskiego 59 A, 38-404 Krosno 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach projektu Podnieś głowę - potrafisz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie: 1. Kursów zawodowych, 2. Treningu kompetencji społecznych i życiowych 3. Doradztwa zawodowego 4. Warsztatów kreowania własnego wizerunku 5.Programu Aktywności Lokalnej 6.Wyjazdu do teatru

zamawiający: MOPS Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 127176 - 2011
wartość: pow. 14 000 Euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2011  09:00
wynik postępowania: Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA, ul.Warszawska 4/7, 87 – 100 Toruń, cena oferty : 104.122,00 zł. brutto. Uzasadnie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferowal najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w oparciu o kryterium cena-100%. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 279/9 o pow. 1323 m2 przy ul. Słowiczej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 80.000
termin składania ofert: 27 maja 2011  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w roku 2011 Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I MM/271/RB-K - 4/O.Dz.K.M.
wartość: poniżej kwoty wynikajacej z art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 24 maja 2011  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Zakład Produkcji Drzewnej Zbigniew Paczkowski ul. Kamionka 3 86-200 Chełmno kryterium cena oferowana – 9,5000 pkt. kryterium termin gwarancji – 0,5000 pkt łączna punktacja – 10,0000 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena oferowana” i „termin gwarancji”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

dzierżawa na okres 10 lat nieruchomości - działki nr 41 o pow. 1.75 ha,położonej w Chełmnie przy trasie 1

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 437,50 zł
termin składania ofert: 17 maja 2011  10:30
wynik postępowania: dzierżawcą nieruchomości został Edmund Zielaskowski za dzierżawę roczną w wysokości 448 zł 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki nr 144/2 o pow. 1034 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Portowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 40.500 zł
termin składania ofert: 17 maja 2011  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Kruczej w Chełmnie - Oświetlenie uliczne

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 6
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2011  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów oraz oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ELWIT, ul. Za Dworcem 7, 83-110 Tczew. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów potrzebnych do wymiany sieci wodociągowej w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP-4/2011
wartość: Powyżej 14000 euro poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 29 kwietnia 2011  09:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 16. 05. 2011 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów potrzebnych do wymiany sieci wodociągowej w Chełmnie”. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. najniższa cena. Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy RUREX Sp. z o.o., który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dane wybranej oferty: RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8-A 05-816 OPACZ k/W-wy Oddział Bydgoszcz, ul. Rozłogi 22 85-179 Bydgoszcz • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 68370,66 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100  

zamówienie na:

opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetargowy - regulamin Burmistrza Miasta Chełmna
nr sprawy: TI.271.9.2011.KG
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2011  12:00
wynik postępowania: Na podstawie kryterium oceny ofert, określonego w Specyfikacji zamówienia, do realizacji przedmiotowego zadania, wybrano ofertę złożoną przez: „URBANISTA” Maciej Kornalewski ul. Wybickiego 42 86-300 Grudziądz na następujących warunkach: Cena brutto: 9.803,10 zł Termin realizacji: 3 miesiące  

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-3/2011
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 20 kwietnia 2011  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 21. 04. 2011 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2011 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pod nazwą: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: ZABŁOCKI TRANSPORT, Jarosław Zabłocki, Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 110331,00 złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: WYKONAWCA Oferta nr 1: PTS „Betrans” Sp. z o.o. Rogowiec, ul. Św. Barbary 6, 97-400 Bełchatów uzyskane punkty w Kryterium cena waga- 100% - 88,24 WYKONAWCA Oferta nr 2: ZABŁOCKI TRANSPORT, Jarosław Zabłocki, Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin uzyskane punkty w Kryterium cena waga- 100% - 100,00 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach działań promocyjnych obejmujących realizację zadania pod nazwą „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” realizowanego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie art. 70(1) ustawy Kodeks Cywilny
nr sprawy: TI.271.8.2011.
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2011  12:00
wynik postępowania: W wyniku oceny ofert, wybrano do realizacji Wykonawcę: Firma Usługowo – Handlowa „RUBIKON” Maria Ratajczyk ul. Brzozowa 23 86-200 Chełmno za cenę brutto: 1.722,00 zł  

zamówienie na:

Nadzór inwestorski wielobranżowy w ramach robót budowlanych obejmujących realizację zadania pod nazwą „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” realizowanego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie art. 70(1) ustawy Kodeks Cywilny
nr sprawy: TI.271.7.2011.
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2011  12:00
wynik postępowania: W wyniku oceny złożonych ofert wybrano do realizacji Wykonawcę: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO BUDOWLANE ,,TORABUD” Tomasz Rakoca ul. Rodu Czaplów 29, 88-100 Inowrocław, za cenę brutto: 17 097,00 zł  

zamówienie na:

Przebudowa istniejących parkingów i dróg na osiedlu mieszkaniowym Raszei w Chełmnie – ETAP II

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.5.2011.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 11 kwietnia 2011  10:30
wynik postępowania: w świetle przyjętych kryteriów oraz oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: TRADE COMPANY \\\"DELTA\\\" Sp. z o.o. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-2/2011
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 6 kwietnia 2011  09:00
wynik postępowania: Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 2/2011 Chełmno dnia 08. 04. 2011 r. WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Vattenfall Sales Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 567827,69 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100  

zamówienie na:

Pełnienie w latach 2011 – 2014 nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2011 - 2014 Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.I MM.271/N - 4/O.Dz.K.M.Ch
wartość: poniżej 14 tys. euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2011  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z § 24 ust.4 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu jest oferta złożona przez: Bobowski Henryk ul. Polna 33/17 86-200 Chełmno z ceną 34 720,41 PLN brutto, Powyższa oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.6.2011
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2011  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 4
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 23 marca 2011  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe \"ELL-BET\" Sp.j., E. Leczkowska, L. Czyżewszki, Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 35A, 87-162 Lubicz 

zamówienie na:

Pełnienie w latach 2011 – 2014 nadzoru inwestorskiego w branżach: konserwatorskiej, archeologicznej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2011 - 2014 Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI I MM.271/N-3/ODzKMCh-III/11
wartość: poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
termin składania ofert: 21 marca 2011  12:00
wynik postępowania: I) ad. Części nr 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej wod-kan): Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. Części nr 1 - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej wod-kan): 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Roman Gajkowski ul. Zaciszna 9/24 86-300 Grudziądz kryterium cena brutto (z podatkiem VAT) – 10,00 pkt. łączna punktacja – 10,00 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza (najniższa cena ryczałtowa), 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy. II) ad. Części nr 2 - Pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (wentylacja, ciepłownictwo i klimatyzacja): W wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, wobec czego unieważniono przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami). III) ad. Części nr 3 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej: W wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, wobec czego unieważnić przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami). IV) ad. Części nr 4 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży archeologicznej: W wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, wobec czego unieważnić przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami). V) ad. Części nr 5 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konserwatorskiej: Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. Części nr 5 - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konserwatorskiej): 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Konserwatorsko-Usługowe Grzegorz Osowicki REKONS ul. Matejki 61/56 87-100 Toruń kryterium cena brutto (z podatkiem VAT) – 10,00 pkt. łączna punktacja – 10,00 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza (najniższa cena ryczałtowa), 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy.  

zamówienie na:

Prace budowlano – instalacyjne związane z realizacją Projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 22 stycznia 4 w Chełmnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.5.2011.J.Sz.
wartość: poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
termin składania ofert: 21 marca 2011  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 9 złożona przez: Zakład Produkcji Drzewnej Zbigniew Paczkowski ul. Kamionka 3 86-200 Chełmno łączna punktacja – 10,00 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza (najniższa cena ryczałtowa), 1.2. Pozostałe oferty: OFERTA NR 1 Z.U.H. ,,SŁAW- BUD” Sławomir Strzałkowski Owadów 93 26-631 Jastrzębia Łączna ilość punktów – 8,30 OFERTA NR 2 ,,JAWOR” Sp. z o.o. ul. Chrobrego 121 87-100 Toruń Łączna ilość punktów – 5,29 OFERTA NR 3 ,,IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński Wiąg 107 86-100 Świecie Łączna ilość punktów – 8,90 OFERTA NR 6 MB MAX Sp. z o.o. ul. Anielewicza 11 m. 27 00-161 Warszawa Łączna ilość punktów – 5,56 OFERTA NR 8 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,CONSTANS” Konstanty Jagielski ul. Podmurna 6 87-400 Golub- Dobrzyń Łączna ilość punktów – 6,78 OFERTA NR 10 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ,,LIBRA” P. Bień, M. i S. Grabowieccy ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10 86-102 Świecie n. W. Łączna ilość punktów – 7,90 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 49) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij