Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 49 (z 49)zamówienie na:

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i montaż tablicy informacyjnej 1 szt. (2000 mm x 1500 mm) oraz tablicy pamiątkowej 1 szt. (2000 mm x 1500 mm) dla projektu pn.: ,,Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku Chełmińskiego Domu Kultury”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.I/M.M.2212/C
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2010  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z § 24 ust.4 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu jest oferta złożona przez: TIOMAN Grzegorz Kończalski Sp. J. ul. Świętopełka 15/23 87-100 Toruń z ceną 1 952,00 PLN brutto. Powyższa oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-1/2010
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 2 marca 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 08. 03. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 1/2010 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: PGE ZAKŁADY ENERGETYCZNE OKRĘGU RADOMSKO-KIELECKIEGO S.A. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia cena oferty: 526252,61 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: ENERGA-OBRÓT S.A. ul. Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk uzyskane punkty w Kryterium cena waga - 100% - 95,00 WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: RWE POLSKA Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa uzyskane punkty w Kryterium cena waga - 100% - 97,00 WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: PGE ZAKŁADY ENERGETYCZNE OKRĘGU RADOMSKO-KIELECKIEGO S.A. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna uzyskane punkty w Kryterium cena waga - 100% - 100,00 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Budowa ul. Ustronie w Chełmnie – I etap budowa oświetlenia ulicznego

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 5541- Ustronie
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 lutego 2010  10:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Pzp wobec rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego jw. podajemy następujące informacje: Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: ELBROX Henryka Bobińska 86-100 Świecie ul. Witosa 7a Oferta w ocenie kryterium cena ofertowa uzyskała najwyższą liczbę punktów i tym samym jako najkorzystniejsza zostałam wybrana do realizacji. - oferta uzyskała 100,00 pkt. za kryterium cena ofertowa. Innych ważnych ofert nie odnotowano. 

zamówienie na:

ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chełmno

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: or.VII/JA-W.341
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 24 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Bydgoszczy, Ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz Otrzymała: w kryterium: cena – 60,00 pkt, klauzule – 32,00 pkt, łacznie – 92,00 pkt Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia dostarczenia niniejszego zawiadomienia Pozostałe firmy składające oferty: Oferta Nr 2 Uniqa TU S.A., Oddział Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk Otrzymała: w kryterium: cena - 55,61 pkt, klauzule – 25,20 pkt, łącznie – 80,81 pkt Oferta Nr 3 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 146B, 87-100 Toruń Otrzymała: w kryterium: cena – 55,34 pkt, klauzule – 30,00 pkt, łącznie – 85,34 pkt 2) Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Pzp Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 3) Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Pzp Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) i opracowaniami towarzyszącymi dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I/KG.341-1/1
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 lutego 2010  12:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 22.02.2010 r. TI.I/KG.341-1/10 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone Dotyczy: postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) i opracowaniami towarzyszącymi dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Do realizacji wybrano ofertę Nr 5 złożoną przez: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych ,,BENBUD” inż. Benedykt Reder ul. Ks. Dr Wł. Łęgi 1/27 86-300 Grudziądz z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 47.580,00 PLN brutto, • termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy; oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100,00 za cenę ofertową i w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy) a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta Nr 3 Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Maria Landowska ul. Kleeberga 77 83-200 Starogard Gdański z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 81.740,00 PLN brutto, • termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy; oferta uzyskała punktów – 58,00 za cenę ofertową. Oferta Nr 6 Konsorcjum IK PROJEKT Sp. z o.o. ul. Wilczyńskiego 1A 10-686 Olsztyn Biuro Usług Projektowych „INSTALKOMFORT” Krzysztof Łukasz Maciejewski ul. Wilczyńskiego 1A 10-686 Olsztyn; z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 94.000,00 PLN brutto, • termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy; oferta uzyskała ilość punktów – 51,00 za cenę ofertową Oferta Nr 8 ABM Wycena nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy S.C. ul. Lipowa 65 44-100 Gliwice z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 152.378,00 PLN brutto, • termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy; oferta uzyskała punktów – 31,00 za cenę ofertową Oferta Nr 9 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Krzysztof Niemyski ul. Antygony 49/8 80-299 Gdańsk z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 79.300,00 PLN brutto, • termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy; oferta uzyskała punktów – 60,00 za cenę ofertową Oferta Nr 13 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE „KWADRAT” Gabriela Wojewódka ul. Kasprzaka 12/8 44-100 Gliwice z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 87.840,00 PLN brutto, • termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy; oferta uzyskała punktów – 54,00 za cenę ofertową Oferta Nr 14 Biuro Projektów ,,BPBW” Sp. z o.o. ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn cena brutto 53.680,00 zł. z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 53.680,00 PLN brutto, • termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy; oferta uzyskała punktów – 89,00 za cenę ofertową Oferta Nr 16 Pracownia Architektoniczna Małgorzata Miernik ul. Koziorożca 19b/2 80-299 Gdańsk cena brutto 84.180,00 zł. z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 84.180,00 PLN brutto, • termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy; oferta uzyskała punktów – 57,00 za cenę ofertową BURMISTRZ mgr Mariusz Kędzierski  

zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem MULTICAR dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i oczyszczaniem ulic miasta.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.II/JB.34
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2010  10:30
wynik postępowania: W Świetle przyjętych kryteriów i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Gen. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno z ceną 29,89 zł brutto 

zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i oczyszczaniem miasta

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.II/341-1
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2010  10:30
wynik postępowania: W Świetle przyjętych kryteriów i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Gen. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno z ceną 29,89 zł brutto 

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres 10 lat działki nr 50 o pow. 1.0432 ha , zapisanej w KW 19415, położonej przy ul. Nad Groblą

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 190,02 zł
termin składania ofert: 14 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

"Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Chełmna w ustalonej przez Radę Miasta w Chełmnie Strefie Płatnego Parkowania"

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM.I/JB.341-7/
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2010  10:30
wynik postępowania: W toku badania i oceny oferty, w świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania została wybrana oferta : „COOL AR” Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz za cenę określoną wskaźnikiem procentowym w wysokość 57 %, liczonym od uzyskanych wpływów z pobranych i wpłaconych na konto Zamawiającego opłat za parkowanie, łącznie z opłatami dodatkowymi za nieuiszczenie i nieprzedłużenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 49 (z 49)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij