Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2009  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 13. 05. 2009 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2009 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: KORONA JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02 – 793 Warszawa Dane wybranej oferty: Cena 1 kg flokulantu x 14000 kg – 158844,00 zł (brutto) Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.]- 5,74 Liczba uzyskanych punktów: 95,16 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: EKO CHEMIA Barbara Dzikowska-Lach ul. Brzozowa 19 87 – 100 Toruń uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert Kryterium Cena 1 kg flokulantu x 14000 kg - 50,00 Kryterium Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.] - 43,88 Łącznie - 93,88 WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: ALLIED SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1/11 02 – 505 Warszawa uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert Kryterium Cena 1 kg flokulantu x 14000 kg - 42,86 Kryterium Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.] - 48,15 Łącznie - 91,01 WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: KORONA JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11 02 – 793 Warszawa uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert Kryterium Cena 1 kg flokulantu x 14000 kg - 45,16 Kryterium Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.] - 50,00 Łącznie - 95,16 WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIKOLOR S.A. ul. Morgowa 4 91-223 Łódź uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert Kryterium Cena 1 kg flokulantu x 14000 kg - 45,45 Kryterium Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.] - 38,73 Łącznie - 84,18 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w latach 2009 - 2012 dla Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 4 maja 2009  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Oferta Nr 3 GOS POLSKA Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24 70 – 486 Szczecin z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 195.326,82 PLN brutto, • termin realizacji: lata 2009/2012, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta Nr 1 ComPress S.A. ul. Tytoniowa 20 04-228 Warszawa z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 307.503,44 PLN brutto, • termin realizacji: lata 2009/2012, uzyskała 63,52 punktów za cenę ofertową. Oferta Nr 2 UNIA Sp. z o.o. ul. J Brożka 3 30 – 347 Kraków z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 343.430,00 PLN brutto, • termin realizacji: lata 2009/2012, uzyskała 56,88 punktów za cenę ofertową . Oferta Nr 4 Agencja Reklamowa PBM Wiesław Królak sp. Jawna ul. Trzeciewiecka 11A 85-407 Bydgoszcz z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 232.166,00 PLN brutto, • termin realizacji: lata 2009/2012, uzyskała 84,13 punktów za cenę ofertową .  

zamówienie na:

Świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 maja 2009  10:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryterium i oceny złożonej oferty do realizacji zadania została wybrana oferta: "KAMEX" Zbigniew Ćwikliński Wielkie Czyste 18, 86-212 Stolno z ceną 38.685,21 zł brutto 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości-działki nr 178 o pow. 58 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Kwiatowej 62, zapisanej w KW 11173 celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy:
wartość: 2.928 zł
termin składania ofert: 21 kwietnia 2009  12:00
wynik postępowania: nabywcą działki nr 178 zostali Elwira i Sławomir małż. Pawełczak za cenę 2.960 zł. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, działka nr 185/1 o pow. 4180 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 1.100.000 zł
termin składania ofert: 20 kwietnia 2009  11:00
wynik postępowania: wynik przetargu negatywny 

zamówienie na:

Prace remontowo - konserwatorskie związane z realizacją projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 20 kwietnia 2009  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Oferta Nr 4 ,,Kontbud” Sp. z o.o. ul. Smoleńska 17a 85-833 Bydgoszcz z następującymi warunkami: • łączna cena ofertowa: 13 499 737,97 PLN brutto, • termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.10.2012r., • płatność faktur: 30 dni, • okres gwarancji: 41 miesięcy; uzyskała łączną maksymalną ilość punktów – 10 ( 9,50 pkt za cenę ofertową + 0,5 pkt za warunki gwarancji) w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta Nr 1 Konsorcjum Lider: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn Partner: TRANSFER ART. - SYSTEM Wilimowo 1A 11-041 Olsztyn z następującymi warunkami: • łączna cena ofertowa: 26 555 402,57 PLN brutto, • termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.10.2012r., • płatność faktur: 30 dni, • okres gwarancji: 41 miesięcy; uzyskała łączna ilość punktów – 5,53 ( 4,83 pkt za cenę ofertową + 0,5 pkt za warunki gwarancji). Oferta Nr 2 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Warszawa Oddział Gdańsk ul. Miałki Szlak 59 80-717 Gdańsk z następującymi warunkami: • łączna cena ofertowa: 15 523 157,23 PLN brutto, • termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.10.2012r., • płatność faktur: 30 dni, • okres gwarancji: 42 miesiące; uzyskała łączna ilość punktów – 8,76 ( 8,26 pkt za cenę ofertową + 0,5 pkt za warunki gwarancji). Oferta Nr 3 Konsorcjum 1. Przedsiębiorstwo BEGIER Henryk Begier i Synowie Sp. Jawna ul. Obornicka 8a Jelonek 62-002 Suchy Las 2. Zakład Budowlano-Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki ul. Sobotecka 10 60-166 Poznań z następującymi warunkami: • łączna cena ofertowa: 16 517 716,86 PLN brutto, • termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.10.2012r., • płatność faktur: 30 dni, • okres gwarancji: 42 miesiące; uzyskała łączna ilość punktów – 8,26 ( 7,76 pkt za cenę ofertową + 0,5 pkt za warunki gwarancji). Oferta Nr 5 Konsorcjum Lider: Restauro Sp. z o.o. ul. Łazienna 4 87-100 Toruń Partner: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Krzysztof Osuchowski, Alicja Babik Sp. Jawna ul. Starościńska 1 82-200 Malbork z następującymi warunkami: • łączna cena ofertowa: 19 761 466,02 PLN brutto, • termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.10.2012r., • płatność faktur: 30 dni, • okres gwarancji: 41 miesięcy. uzyskała łączna ilość punktów – 6,99 ( 6,49 pkt za cenę ofertową + 0,5 pkt za warunki gwarancji).  

zamówienie na:

Remont nawierzchni ul. Powstańców Wielkopolskich w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2009  11:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny złożonych ofert do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD, ul. B.Głowackiego 20, 87-140 Chełmża z ceną 63.956,30 zł brutto 

zamówienie na:

Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej i Przemysłowej w Chełmnie na odcinku 648m z rur PE 225

zamawiający: Urząd Miasta Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 kwietnia 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym pismem zawiadamia, iż w dniu 20.04.2009r o godz. 12.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna, dokończono postępowanie przetargowe rozpoczęte w dniu 10.04.2009r dla zadania inwestycyjnego. Podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 6 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: ROLLSTICK – Toruń Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń - końcowa wartość zadania cena brutto 128.354.71 zł - termin realizacji zadania do 31.08.2009r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 100 pkt. za kryterium – cena ofertowa. W przetargu udział brały jako spełniające wymogi SIWZ oferty n/w wykonawców: WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo - końcowa wartość zadania cena brutto140.744,52 zł - termin realizacji zadania do 31.08.2009r - gwarancja na zadanie 24 miesiące Oferta powyższa uzyskała 91,20 pkt. za kryterium – cena ofertowa. P.H.U. ORPOD Bolesław Orzechowski 86-253 Kijewo Królewskie - końcowa wartość zadania cena brutto 151.453.73 zł - termin realizacji zadania do 31.08.2009r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 84,75 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny „FISZER”ul. Gen. Sikorskiego 60a, 87-300 Brodnica - końcowa wartość zamówienia cena brutto 145.798,21 zł - termin realizacji zadania do 31.08.2009r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 88,04 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEL – KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz - końcowa wartość zamówienia cena brutto 167.397,36 zł - termin realizacji zadania do 30.07.2009r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 76,68 pkt. za kryterium – cena ofertowa. „SAN – BUD” Zbigniew Staworzyński ul. Budowlana 7, 87-200 Wąbrzeźno - końcowa wartość zamówienia cena brutto 182.381,70 zł - termin realizacji zadania od 01.06.2009r do 31.08.2009r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 70,38 pkt. za kryterium – cena ofertowa.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru archeologicznego w latach 2009 – 2012 nad realizacją projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2009  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z § 24 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Oferta złożona przez: Kamil Grzyb Kijewo Królewskie 125 86-253 Kijewo Królewskie z ceną 4 800,00 PLN brutto, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): nie dotyczy – w wyznaczonym wpłynęła tylko 1 oferta. 

zamówienie na:

na dzierżawę części płyty Rynku w Chełmnie na zlokalizowanie jednego punktu gastronomicznego Nr 3 na okres od 01.05 do 30.09 w latach 2009-2010

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 3.500 zł + 22% VAT m-cznie
termin składania ofert: 6 kwietnia 2009  15:15
wynik postępowania: wynik negatywny , nie zostały złożone oferty 

zamówienie na:

Pełnienie w latach 2009-2012 funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konserwatorskim nad pracami remontowo-konserwatorskimi związanymi z realizacją projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2009  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe REKONS Grzegorz Osowicki ul. Matejki 61/56 87-100 Toruń · z wskaźnikiem procentowym kosztu nadzoru brutto w latach 2009 - 2012 na podstawie, którego będzie liczone wynagrodzenie Wykonawcy od kosztów netto robót budowlano– konserwatorskich, których wartość zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania – 0,899 % brutto, · warunki płatności – 30 dni, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): nie dotyczy – w wyznaczonym wpłynęła tylko 1 oferta. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2009  11:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny złożonych ofert do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ELL-BET" sp. j. E. Leczkowska, L.Czyżewski Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 35a 87-162 Lubicz z ceną 108.702,00 zł brutto  

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2009  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 27. 03. 2009 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP–2/2009 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pod nazwą: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: SILO-TRANS NOWINY sp. z o.o. 26-052 Sitkówka, ul. Zakładowa 3. Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 52743,60 złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: uzyskane punkty w Kryterium cena waga- 100% Oferta nr 1: WYKONAWCA: USŁUGI TRANSPORTOWO-CIĘŻAROWE Jan i Jolanta Kowalscy s.c. ul. Polna 27, 88-190 Barcin uzyskane punkty w Kryterium cena: 75 Oferta nr 2: WYKONAWCA: SILO-TRANS NOWINY sp. z o.o. 26-052 Sitkówka, ul. Zakładowa 3 uzyskane punkty w Kryterium cena: 100 Oferta nr 3: WYKONAWCA: FIRMA „ASPEN” Mariusz Koch 97-400 Bełchatów, ul. Łęczycka 21 uzyskane punkty w Kryterium cena: 53 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Wykonanie I etapu termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 22 Stycznia 4 w Chełmnie w zakresie naprawy częściowej więźby dachowej budynku „B” wraz z wymianą ceramicznego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz częściowy remont konstrukcji drewnianej wraz z wymianą docieplenia, obróbek blacharskich i pokrycia papowego stropodachu w budynku „A”

zamawiający: Urząd Miasta Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy POUZP
termin składania ofert: 4 marca 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 23.03.2009r Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. P.H.U. „PRODOMO+” Marcin Laszuk 86-200 Chełmno, ul. Polna 21 - końcowa wartość zadania cena brutto 172 311,09 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 98,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Zakład Ogólnobudowlany 87-400 Golub Dobrzyń, ul. Podmurna 6 - końcowa wartość zadania cena brutto 209 288,33 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 24 miesiące Oferta powyższa uzyskała 80,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Zakład Budowlany „Krupiński” 86-300 Grudziądz, ul. Dywizjonu 303 3/36 - końcowa wartość zadania cena brutto 197 932,78 zł - termin realizacji zadania do dnia 31.08.2009r - gwarancja na zadanie 24 miesiące Oferta powyższa uzyskała 85,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. „JAWOR” Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Chrobrego 121 - końcowa wartość zadania cena brutto 219 491,01 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 60 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 77,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. „REMBUD” Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski 86-302 Grudziądz, Mały Rudnik 5A - końcowa wartość zadania cena brutto 188 827,06 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 24 miesiące Oferta powyższa uzyskała 89,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. „EKOBAUTECH” Sp. z o.o. 87-140 Chełmża, Grzywna 174 - końcowa wartość zadania cena brutto 181 296,66 zł - termin realizacji zadania 22.06.2009 – 29.08.2009 - gwarancja na zadanie 12 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 93,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Firma Ogólnobudowlana „DEKBUD” Wojciech Jerzakowski 62-200 Gniezno, Skiereszewo 3A - końcowa wartość zadania cena brutto 219 100,26 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 77,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Przedsiębiorstwo Robót Budowlano Montażowych „IZOROMBUD” 87-100 Toruń, ul. Leszczynowa 32 - końcowa wartość zadania cena brutto 194 179,99 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 87,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Zakład Ogólnobudowlany „TACZBUD” Henryk Taczyński 86-318 Rogóźno - końcowa wartość zadania cena brutto 199 496,61 zł - termin realizacji zadania do dnia 31.07.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 84,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Przedsiębiorstwo Handel – Usługi – Produkcja Eugeniusz Tchorzewski 87-152 Łubianka, ul. Bydgoska 2 - końcowa wartość zadania cena brutto 328 487,67 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 12 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 51,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Firma Handlowo Usługowa „ROPLAST” J. Kwieciński 86-100 Świecie, ul. Bydgoska 2 A - końcowa wartość zadania cena brutto 181 159,19 zł - termin realizacji zadania 16.06.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 93,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Firma Usługowo Handlowa „REST” 87-100 Toruń, Pl. F. Skarbka 4 - końcowa wartość zadania cena brutto 255 299,8 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 66,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Wobec wycofania oferty i odmowy zawarcia umowy przez Zakład Dekarsko – Blacharski Andrzej Śmigielski ul. Jaskółcza 7, 86 – 200 Chełmno, która uzyskała maksymalna liczbę 100,00 punktów, kolejną najkorzystniejszą okazała się i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 12 uzyskując maksymalną liczbę punktów 98,00 w przetargu jw. złożona przez: P.H.U. „PRODOMO+” Marcin Laszuk 86-200 Chełmno, ul. Polna 21. Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęło 15 ofert, z tego 2 oferty zostały odrzucone, żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeden wykonawca wycofał ofertę i odmówił podpisania umowy. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 z postępowania przetargowego to: Przedsiębiorstwo Usługowe „KOGA” Adam Sala 86-300 Grudziądz, ul. Szosa Toruńska 49 P.P.H.U. „KAMI – BUD” 87-404 Radomin, Rętwiny 39 W/w wykonawcy uzupełnili złożone oferty w wyznaczonym terminie do dnia 13.03.2009r jednakże, dostarczone (uzupełnione) harmonogramy rzeczowo – finansowe w zakresie realizacji robót na budynku A przewidują rozpoczęcie robót w miesiącach kwiecień – maj 2009r kiedy zamawiający w uwadze do harmonogramu wytypował te roboty do realizacji w miesiącach VI – VIII, wobec powyższego uzupełnione dokumenty nie spełniły wymogu zawartego w SIWZ i dlatego z mocy ustawy Pzp zostały odrzucone z przetargu Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 16.03.2009r Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. Zakład Dekarsko – Blacharski Andrzej Śmigielski 86-200 Chełmno, ul. Jaskółcza 7 - końcowa wartość zadania cena brutto 168 092,63 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 24 miesiące Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Zakład Ogólnobudowlany 87-400 Golub Dobrzyń, ul. Podmurna 6 - końcowa wartość zadania cena brutto 209 288,33 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 24 miesiące Oferta powyższa uzyskała 80,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Zakład Budowlany „Krupiński” 86-300 Grudziądz, ul. Dywizjonu 303 3/36 - końcowa wartość zadania cena brutto 197 932,78 zł - termin realizacji zadania do dnia 31.08.2009r - gwarancja na zadanie 24 miesiące Oferta powyższa uzyskała 85,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. „JAWOR” Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Chrobrego 121 - końcowa wartość zadania cena brutto 219 491,01 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 60 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 77,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. „REMBUD” Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski 86-302 Grudziądz, Mały Rudnik 5A - końcowa wartość zadania cena brutto 188 827,06 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 24 miesiące Oferta powyższa uzyskała 89,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. „EKOBAUTECH” Sp. z o.o. 87-140 Chełmża, Grzywna 174 - końcowa wartość zadania cena brutto 181 296,66 zł - termin realizacji zadania 22.06.2009 – 29.08.2009 - gwarancja na zadanie 12 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 93,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Firma Ogólnobudowlana „DEKBUD” Wojciech Jerzakowski 62-200 Gniezno, Skiereszewo 3A - końcowa wartość zadania cena brutto 219 100,26 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 77,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Przedsiębiorstwo Robót Budowlano Montażowych „IZOROMBUD” 87-100 Toruń, ul. Leszczynowa 32 - końcowa wartość zadania cena brutto 194 179,99 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 87,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Zakład Ogólnobudowlany „TACZBUD” Henryk Taczyński 86-318 Rogóźno - końcowa wartość zadania cena brutto 199 496,61 zł - termin realizacji zadania do dnia 31.07.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 84,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. P.H.U. „PRODOMO+” Marcin Laszuk 86-200 Chełmno, ul. Polna 21 - końcowa wartość zadania cena brutto 172 311,09 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 98,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Przedsiębiorstwo Handel – Usługi – Produkcja Eugeniusz Tchorzewski 87-152 Łubianka, ul. Bydgoska 2 - końcowa wartość zadania cena brutto 328 487,67 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 12 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 51,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Firma Handlowo Usługowa „ROPLAST” J. Kwieciński 86-100 Świecie, ul. Bydgoska 2 A - końcowa wartość zadania cena brutto 181 159,19 zł - termin realizacji zadania 16.06.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 93,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. Firma Usługowo Handlowa „REST” 87-100 Toruń, Pl. F. Skarbka 4 - końcowa wartość zadania cena brutto 255 299,8 zł - termin realizacji zadania 01.04.2009 – 31.08.2009 - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 66,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (cena – 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 3 uzyskując maksymalną liczbę punktów (100) w przetargu jw. Złożona przez: Zakład Dekarsko – Blacharski Andrzej Śmigielski 86-200 Chełmno, ul. Jaskółcza 7. Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęło 15 ofert, z tego 2 oferty zostały odrzucone, żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 z postępowania przetargowego to: Przedsiębiorstwo Usługowe „KOGA” Adam Sala 86-300 Grudziądz, ul. Szosa Toruńska 49 P.P.H.U. „KAMI – BUD” 87-404 Radomin, Rętwiny 39 W/w wykonawcy uzupełnili złożone oferty w wyznaczonym terminie do dnia 13.03.2009r jednakże, dostarczone (uzupełnione) harmonogramy rzeczowo – finansowe w zakresie realizacji robót na budynku A przewidują rozpoczęcie robót w miesiącach kwiecień – maj 2009r kiedy zamawiający w uwadze do harmonogramu wytypował te roboty do realizacji w miesiącach VI – VIII, wobec powyższego uzupełnione dokumenty nie spełniły wymogu zawartego w SIWZ i dlatego z mocy ustawy Pzp zostały odrzucone z przetargu. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztorysowej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku Chełmińskiego Domu Kultury przy ul. Dworcowej 40A w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 14 000euro
termin składania ofert: 27 lutego 2009  10:30
wynik postępowania: Dot. Postępowania przetargowego na wykonanie zadania „ Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztorysowej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku Chełmińskiego Domu Kultury przy ul. Dworcowej 40A w Chełmnie”. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 03.03.2009r Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ARO inż. J. R. Hryniewicki 77-300 Człuchów – końcowa wartość zadania – cena brutto 69 540,00zł; realizacja zadania – 4 miesiące; - gwarancja na zadanie 12 miesięcy; 2. Zakład Produkcyjno – Budowlany BE EM WU – Wrzesień M. Wrzesień 11-500 Giżycko – końcowa wartość zadania – cena brutto 54 900,00zł; realizacja zadania 4 miesiące; - gwarancja na zadanie 36 miesięcy; 3. TERMOPROJEKT Sp. Z o.o. 60-542 Poznań – końcowa wartość zadania – cena brutto 28 670,00zł; - realizacja zadania 4 miesiące; - gwarancja na zadanie 12 miesięcy; 4. Narodowa Agencja Poszanowania Energii 00-002 Warszawa – końcowa wartość zadania – cena brutto 15 860,00zł; - realizacja zadania 60 dni; - gwarancja na zadanie 24 miesiące; 5. Neptun EKO J. Kozub 84-230 Rumia- końcowa wartość zadania – cena brutto 26 840,00zł; - realizacja zadania 4 miesiące; - gwarancja na zadanie 12 miesięcy; Pracownia projektowa M. Landowska 83-200 Starogard Gdański – końcowa wartość zadania – cena brutto 46 360,00zł; - realizacja zadania 4 miesiące; - gwarancja na zadanie 36 miesięcy; 7. AXPOL Budownictwo T. Strąg 87-720 Ciechocinek – końcowa wartość zadania – cena brutto 28 670,00zł; realizacja zadania 4 miesiące; - gwarancja na zadanie 12 miesięcy; 8. INTERBUD O. Nagórski 86-300 Grudziądz – końcowa wartość zadania – cena brutto 12 200,00zł; - realizacja zadania 3 miesiące; gwarancja na zadanie 36 miesięcy; 9. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe INWESTPROJ 87-152 Łubianka – końcowa wartość zadania – cena brutto 21 850,00zł; - realizacja zadania 4 miesiące; - gwarancja na zadanie 24 miesiące. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 100%. Punktacja za kryterium „Cena” wynosi dla: 1. Oferta na 1 – 17,54pky. 2. Oferta nr 2 – 22,22pkt. 3. Oferta nr 3 – 42,55pkt. 4. Oferta nr 4 – 76,92pkt. 5. Oferta nr 5 – 45,45pkt. 6. Oferta nr 6 – 26,34pkt. 7. Oferta nr 7 – 42,55pkt. 8. Oferta nr 8 – 100pkt. 9. Oferta nr 9 – 55,83pkt. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (cena – 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 8 uzyskując maksymalną liczbę punktów (100) w przetargu jw. Złożona przez: INTERBUD O. Nagórski ul. Toruńska 21/23 86-300 Grudziądz. Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert, żadna oferta nie została odrzucona oraz żadne z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

"REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH"

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14000 euro.
termin składania ofert: 27 lutego 2009  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 27. 02. 2009 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 3/2008 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o. ul. Cegielniana 4; 86-300 Grudziądz Dane wybranej oferty: Cena - 37912,72 zł (brutto) Liczba uzyskanych punktów: 100,00 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów).  

zamówienie na:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna o grubości do 5 cm i łącznej powierzchni 1.300 m2, w technologii asfaltowo – betonowej z recyklera lub wytwórni.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2009  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu j.w. do realizacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą tj. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" sp. z o.o. ul. Cegielniana 4 86-300 Grudziądz z ceną 61.854,00 zł brutto. 

zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i oczyszczaniem ulic miasta.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2009  11:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z regulaminem Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro informuje o wynikach postępowania. W postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta: Zakład Usług Miejskich sp. z o.o. ul.Przemysłowa 8, 86- 200 Chełmno z ceną 24,99 zł netto za 1 rgb pracy pojazdu. 

zamówienie na:

dzierżawa na okres 10 lat części działki nr 84 o pow. 7531 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą / Wiklinową/ z przeznaczeniem na uprawy rolne

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 150,62 zł
termin składania ofert: 18 lutego 2009  10:20
wynik postępowania: dzierżawca nieruchomości została Małgorzata Jarocka za czynsz roczny 161,00 zł 

zamówienie na:

dzierżawa na okres 10 lat części działki nr 3/22 o pow. 560 m2 , położonej przy ul. Strusiej z przeznaczeniem na uprawy rolne

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy:
wartość: 38,59 zł
termin składania ofert: 18 lutego 2009  10:00
wynik postępowania: dzierżawcą nieruchomości zostało Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica za czynszu roczny 49,00 zł  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 44) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij