Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 40)zamówienie na:

na wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej i naprawy tynków elewacji z malowaniem budynku mieszkalnego ul.22 Stycznia 16 w Chełmnie

zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul.22 Stycznia 16
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej 14 000 EURO
termin składania ofert: 6 maja 2008  11:00
wynik postępowania: Spółdzielnia Produkcji Rolnej Zakład Remontowo – Budowlany OSNOWO 86-200 CHEŁMNO z ceną 432.371,12 zł brutto i łączną liczbą pkt. 100 

zamówienie na:

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Aleje 3 maja 5 w Chełmnie - II etap, częściowa wymiana drewnianej stolarki okiennej w kolorze brązowym RAL -8003, wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, robotami tynkarskimi i malarskimi oraz naprawą i malowaniem istniejących stalowych krat zabezpieczających okna parteru.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2008  10:30
wynik postępowania: Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym informuje, iż w dniu 15.05.2008r o godz. 10.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna, zakończono postępowanie przetargowe rozpoczęte w dniu 06.05.2008r dla zadania inwestycyjnego jw. Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach którzy oferty złozyli. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: OKNA KOŁODZIEJCZYK Janusz Kołodziejczyk Oś Masztalerze 33 F 34 – 451 Tylmanowa - cena ofertowa brutto: 63.941,02 zł. - termin wykonania:23.06.2008 – 25.08.2008r - okres gwarancji: 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt za kryterium – cena ofertowa i tym samym jako najkorzystniejsza została wybrana do realizacji. W przetargu udział brała jako spełniająca wymogi SIWZ oferta n/w wykonawcy: Bracia Nowaccy S.C. Pl. Wiosny Ludów 2 61 – 831 Poznań - cena ofertowa brutto: 72.898,84 zł. - termin wykonania:23.06.2008 – 25.08.2008r - okres gwarancji: 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 86,48 pkt za kryterium – cena ofertowa.  

zamówienie na:

"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - OSIEDLE WYBUDOWANIE"

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2008
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ – OSIEDLE WYBUDOWANIE” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: P.H.U. „ORPOD” BUDOWA I KONSERWACJA urządzeń wodno-kanalizacyjnych 86 - 253 Kijewo Królewskie Dane wybranej oferty: Cena - 23950,88 zł (brutto) Okres gwarancji – 5 lat Liczba uzyskanych punktów: 100,00 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: WIMAR SP. Z O.O. ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo Kryterium Cena 65,74 Kryterium Okres gwarancji 6,00 Łącznie 71,74 Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: P.H.U. „ORPOD” BUDOWA I KONSERWACJA urządzeń wodno-kanalizacyjnych 86 - 253 Kijewo Królewskie Kryterium Cena 90,00 Kryterium Okres gwarancji 10,00 Łącznie 100,00 Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: SAN-BUD Zbigniew Staworzyński ul. Budowlana 7 87-200 Wąbrzeźno Kryterium Cena 61,01 Kryterium Okres gwarancji 10,00 Łącznie 71,01 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści S.Z. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium (najwyższą ilość punktów).  

zamówienie na:

Budowa boiska do gier zespołowych o wymiarach 13,00 m x 24,00 m (siatkówka i koszykówka) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2008  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 30.04.2008r. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert na: „Budowa boiska do gier zespołowych o wymiarach 13,00 m x 24,00 m (siatkówka i koszykówka ) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmnie. Oferta Nr 1 „GARDENIA” Obiekty Sportowe Tereny Zieleni ul. Świętojerska 5/7 00 – 236 Warszawa - cena ofertowa brutto: 184.773,54 zł. - termin wykonania : 23.06.do 25.08.2008r. - okres gwarancji: 36 miesięcy. Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Usługowe „ HYDRO – EKO” inż. Mirosław Rożek ul. G Zapolskiej 18 89 – 600 Chojnice - cena ofertowa brutto: 158.758,26 zł. - termin wykonania : 23.06.do 25.08.2008r. - okres gwarancji: 24 miesiące. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty : 1/ cena oferty - 100 % Punktacja za kryterium- cena: - oferta nr 1 – 85,92 pkt. - oferta nr 2 – 100,00 pkt. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (cena oferty - 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta Nr 2 uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 punktów) złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowe „ HYDRO – EKO” inż. Mirosław Rożek ul. G Zapolskiej 18 89 – 600 Chojnice - cena ofertowa brutto: 158.758,26 zł. - termin wykonania : 23.06.do 25.08.2008r. - okres gwarancji: 24 miesiące. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zamówienie na:

Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie na odcinku od 0+ 00,00 do 16 + 90,98.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2008  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 5.05.2008r. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. Oferta Nr 1 Skanska S A Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Poznaniu ul. Bystra 7 60 – 961 Poznań cena brutto (z podatkiem VAT) – 4.998.186,61 PLN Oferta Nr 2 STRABAG ul. Kraszewskiego 1 85 – 240 Bydgoszcz cena brutto (z podatkiem VAT) – 5.076.475,30 PLN Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA ul. Polna 113 87 – 100 Toruń cena brutto (z podatkiem VAT) – 4.792.963,33 PLN Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul. Laskowicka 3 86 – 100 Świecie cena brutto (z podatkiem VAT) – 4.289.946,52 PLN Oferta Nr 5 EUROVIA POLSKA S.A. Oddział Kujawsko- Pomorski ul. Fordońska 246/805 85 – 766 Bydgoszcz cena brutto (z podatkiem VAT) – 4.989.974,92 PLN Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty : 1/ cena oferty - 100 % Punktacja za kryterium ‘’cena” wynosi dla: 1/ oferta nr 1 – 85,83 pkt. 2/ oferta nr 2 – 84,50 pkt. 3/ oferta nr 3 – 89,50 pkt. 4/ oferta nr 4 –100,00 pkt. 5/ oferta nr 5 – 85,97 pkt. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (cena oferty – 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta Nr 4 uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 punktów) w przetargu jw. złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 86 – 100 Świecie ul. Laskowicka 3 za kwotę 4.289.946,52 zł. brutto Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej - działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha , położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej , zapisanej w KW 24347 wraz z obiektami budowlanymi

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 5.940.000 zł
termin składania ofert: 29 kwietnia 2008  12:00
wynik postępowania: wynik przetargu negatywny nikt nie przystąpił do licytacji 

zamówienie na:

Budowę nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i wjazdami bramowymi ul. Zakole w Chełmnie na odcinku od 0,000 km do 0,43 km.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2008  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Burmistrz miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 10.03. 2008 r Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostow 86-100 Świecie ul. Laskowicka 3, cena brutto (z podatkiem VAT) - 586.449,33 PLN. Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 87-100 Toruń ul. Polna 113, cena brutto (z podatkiem VAT) 629.519,30PLN. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Kryteria Oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty: 1/ cena - 100%. Punktacja za kryterium "cena" wynosi dla: 1/ oferta 1 - 100 pkt. 2/ 93,16pkt. W świetle przyjętego kryterium w SWIZ (cena oferty - 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 1 uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 punktów) w przetargu jw. złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 86-100 Świecie ul. Laskowicka 3 za kwotę 586.449,33 zł brutto. Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

wybór wykonawcy usług transportowych pojazdem MULTICAR dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i oczyszczaniem miasta

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 7 kwietnia 2008  11:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą USŁUGI-HANDEL Danuta Kęsik ul.Wiśniowa 28 86-200 Chełmno z ceną 12,40 zł netto 

zamówienie na:

„STACJONARNY APARAT DO POBORU PRÓB ŚCIEKÓW”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2008
wynik postępowania: Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „STACJONARNY APARAT DO POBORU PRÓB ŚCIEKÓW” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 4 złożona przez: HACH LANGE Sp. z o.o. ul. Opolska 143a 52-013 Wrocław Dane wybranej oferty: Cena - 26 439,91 zł (brutto) Okres gwarancji – 24 miesiące Liczba uzyskanych punktów: 100,00 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium (najwyższą ilość punktów).  

zamówienie na:

Wybór wykonawcy usług transportowych ciągnikiem z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej – przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i oczyszczaniem ulic miasta

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 20 marca 2008  11:00
wynik postępowania: na podstawie oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 86-200 Chełmno z ceną 25,60 zł brutto 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 18 marca 2008  11:00
wynik postępowania: w postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejsza Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ELL-BET" Sp.j. E.Leczkowska, L.Czyżewski Młyniec Pierwszy ul.Toruńska 35 A 87-162 Lubicz z ceną 123.098,00 zł brutto 

zamówienie na:

Usługi transportowe pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton wraz z pomocą kierowcy przy pracach załadunkowych i rozładunkowych różnych materiałów dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej – obsługa terenów zielonych.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 17 marca 2008  11:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny i spełnianiu wymaganych warunków udziału w postępowaniu oferta SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH ul.Płk. Jastrzębskiego 8 86-200 Chełmno z ceną 30,50 zł brutto została wybrana do realizacji zadania jako najkorzystniejsza. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej robót remontowo-konserwatorskich budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie. Kubatura obiektu - ca. 15.000 m3. Powierzchnia zabudowy - ca. 1.000 m2.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2008  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 10.03.2008r. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. Oferta Nr 1 Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień 27- 400 Ostrowiec Św. ul. Bławatna 22 cena brutto (z podatkiem VAT) – 44.164,00 PLN Oferta Nr 2 Pracownia Architektoniczna „ARUS” Sp. z.o.o. ul. Pestalozziego 15 85 – 095 Bydgoszcz cena brutto (z podatkiem VAT) – 170.800,00 PLN Oferta Nr 3 „CONCEPT” Projektowanie Architektoniczne arch. Tomasz Porębny Turznice 40 86 – 302 Grudziądz cena brutto (z podatkiem VAT) – 445.300,00 PLN Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty : 1/ cena oferty - 100 % Punktacja za kryterium ‘’cena” wynosi dla: 1/ oferta nr 1 - 100,00 pkt. 2/ oferta nr 2 - 25,86 pkt. 3/ oferta nr 3 - 9,92 pkt. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (cena oferty – 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta Nr 1 uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 punktów) w przetargu jw. złożona przez: Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień 27- 400 Ostrowiec Św. ul. Bławatna 22 za kwotę – 44.164,00 zł. brutto Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Dostawa flokulanta do zagęszczania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 3 marca 2008  09:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia się, że w postępowaniu „Na dostawę flokulanta do zagęszczania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Chełmnie” została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: EKO CHEMIA Barbara Dzikowska-Lach ul. Brzozowa 19 87 – 100 Toruń Dane wybranej oferty: Cena 1 kg polielektrolitu x 12000 kg - 117120,00 zł (brutto) Uzyskany wynik suchej masy - 7,9 % Liczba uzyskanych punktów: 99,38 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14-16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Chełmno ul.Dworcowa 1

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 25 lutego 2008  10:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny złożonych ofert w świetle przyjętych kryteriów oferta nr 2 "HEGMAR" sp.j. H. i M. Wiśniewscy, G. Siewodnik ul. Oska 20 86-130 Laskowice z cena 341,60 zł brutto uzyskala największą liczbę punktów i została wybrana do realizacji zadania jako najkorzystniejsza  

zamówienie na:

wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna o grubości do 5 cm i łącznej powierzchni 1.300 m2, w technologii asfaltowo – betonowej z recyklera lub wytwórni według harmonogramu – załącznik nr 1 do SIWZ

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 20 lutego 2008  11:00
wynik postępowania: Kmisja na podstawie oceny i porównania złożonych ofert w świetle przyjętych kryteriów oferta PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH PUM SP. Z O.O. ul Cegielniana 4 86-300 Grudziądz z ceną 66.612,00 zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza 

zamówienie na:

Usuwanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmna w 2008r.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2008  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z Regulaminem Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że 19.02.2008 roku Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. Oferta nr 1 złożona przez: P.P.H.U “REMIS”. Mieczysław Szczygieł ul. Śliwowa 21 86-200 Chełmno za cenę: 1.Stawkę roboczo godziny cena brutto – 16,00 zł. 2.Wskażnik Kz. do zakupu materiałów w wysokości 8,5% 3.Ceny materiałów będą przyjmowane na podstawie cen średnioważonych zawartych w sekocenbub aktualnych na dzień usuwania awarii. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty : 1/ stawka roboczogodziny - 80 % 2/ koszt zakupu materiałów 20% Punktacja za te kryteria wynosi dla: 1/ oferta nr 1 – 100,00 pkt. W świetle przyjętych kryteriów w SZ (cena oferty – stawka roboczogodziny - 80 % i koszt zakupu materiałów 20%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta Nr 1 uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 punktów) w przetargu jw. złożona przez: P.P.H.U “REMIS”. Mieczysław Szczygieł ul. Śliwowa 21 86-200 Chełmno za cenę: 1.Stawkę roboczo godziny cena brutto – 16,00 zł. 2.Wskażnik Kz. do zakupu materiałów w wysokości 8,5% 3.Ceny materiałów będą przyjmowane na podstawie cen średnioważonych zawartych w sekocenbub aktualnych na dzień usuwania awarii. Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, oferta nie została odrzucona oraz nie została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

dzierżawa nieruchomości - działki nr 642 o pow. 436 m2 położonej przy ul. Osnowskiej na okres 10 lat

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 37,65 zł
termin składania ofert: 18 lutego 2008
wynik postępowania: dzierżawcą działki nr 642 o pow. 436 m2 , położonej przy ul. Osnowskiej został Wiesław Drąg za cenę 48.00 zł 

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej - działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha , polożonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 6.430.000 zł
termin składania ofert: 8 lutego 2008
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 o pow. 180,35 m2 , położonego przy ul. Rybackiej 4

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I ptzeratg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 151.273,10 zł
termin składania ofert: 10 stycznia 2008
wynik postępowania: nabywcą lokalu nr 7 zostały : Iwona Stadnicka-Kolendo i Irena Styborska jako współwłaścicielki za cenę 205.000 zł 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 40)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij