Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2013

Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Miasto Chełmno

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.10.2013.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2013  10:30
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Miasto Chełmno

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.6.2013.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2013  10:30
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. ,,Modernizacja placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKSiP.271.1.2013.ML
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 5 czerwca 2013  10:30
przyczyna unieważnienia: Chełmno, dnia 25.06.2013r OKSiP.327.1.2013.ML OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie związane z realizacją projektu pn. ,,Modernizacja placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chełmnie”, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2013 r. pod numerem 191916‐2013, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.chelmno.pl, Uzasadnienie: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‐ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami‐ dalej „PZP”) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na uzasadnienie powyższego wskazać należy, iż niemożliwe jest wykonanie (świadczenie) przedmiotu umowy na warunkach opisanych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków, we wskazanym w SIWZ terminie i niemożliwość ta ma charakter nieusuwalny. W trakcie prowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający wystąpił ze zgłoszeniem robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Chełmnie składając wraz ze stosownym wnioskiem dokumentację budowlaną zadania. Zdaniem zamawiającego dokumentacja budowlana nie wymagała uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, zdania Zamawiającego nie podzielił Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego i stosownym postanowieniem nałożył obowiązek uzyskania uzgodnienia WKZ dla przyjętych rozwiązań projektowych. Wojewódzki Konserwator Zabytków po zapoznaniu się z dokumentacją budowlaną nie zaakceptował przyjętych rozwiązań w zakresie kolorystyki nawierzchni sztucznych jak i kolorystyki i materiału z którego mają być wykonane poszczególne urządzenia przewidziane do montażu i nakazał zmienić projekt w tym zakresie stosując się do wydanych zaleceń. W świetle powyższego zamawiający zobowiązany jest do wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji, które uniemożliwiają realizację zadania na podstawie pierwotnej dokumentacji załączonej do SIWZ w przetargu, ponadto zamawiający nie uzyskał przyjęcia zgłoszenia robót ze strony Starostwa Powiatowego. Taki stan rzeczy uniemożliwia rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z Wykonawcą robót. Zamawiający nie ma zaś możliwości ingerencji w projekt umowy o udzielenie zamówienia publicznego dla niniejszego postępowania, gdyż związany jest art. 144 PZP. W momencie skorygowania dokumentacji i zgłoszenia robót budowlanych dla zmienionego projektu, wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Biorąc pod uwagę, iż wykonanie przedmiotu zamówienia nie jest możliwe na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonego w przedmiotowym postępowaniu i w określonym w nim terminie, a przeszkoda ma charakter nieusuwalny, umowa zawarta w takich warunkach podlegać będzie unieważnieniu. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w związku z czym zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na postawie 93 ust. 1 pkt. 7 PZP. 

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. Adaptacja kaplicy p.w. św. Marcina na bibliotekę i multitekę przy Szkole Podstawowej Nr 2

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.1.2013.MM
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 8 maja 2013  10:30
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Miasta Chełmna działający w imieniu Gminy Miasta Chełmna niniejszym informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1a ww. ustawy przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W okresie związania z ofertą tj. do dnia 06.08.2013r. Gmina Miasto Chełmno nie otrzymała promesy ws. dofinansowania projektu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

zamówienie na:

„REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-8/2013
wartość: wartość szacunkowa nieprzekraczająca równowart. kw. 14.000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych” unieważniła postępowania w związku z zaistnieniem okoliczności wymienionej w § 25 Regulaminu.  

zamówienie na:

„Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miasto Chełmno w zakresie robót elektrycznych”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-1/2013
wartość: poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 15 stycznia 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij