Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2012

Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-8/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 14 sierpnia 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

zamówienie na:

Prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie handlowym przy ul. Skłodowskiej 18 w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.6a.2012.PD
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2012  10:30
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Miasta Chełmna działający w imieniu Gminy Miasta Chełmna niniejszym informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie handlowym przy ul. Skłodowskiej 18 w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.6.2012.PD
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2012  10:30
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Miasta Chełmna działający w imieniu Gminy Miasta Chełmna niniejszym informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-4/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 5 lipca 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zakład Wodociągów i kanalizacji w Chełmnie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 172200,00 zł brutto. Zamawiający, obecnie nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając na względzie powyższe uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.  

zamówienie na:

Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-2/2012
wartość: 55000 zł netto
termin składania ofert: 23 kwietnia 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno dnia 26. 04. 2012 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 2/2012 Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Zakład Wodociągów i Kanalizacji, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). UZASADNIENIE W prowadzonym postępowaniu na: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.  

zamówienie na:

Pełnienie w latach 2012 – 2014 nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2012 - 2014 Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.I MM.271/N - 3/O.Dz.K.M.Ch – III etap/12
wartość: poniżej 14 tys. euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2012  10:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z § 25 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Pełnienie w latach 2012 – 2014 nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2012 - 2014 Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.I MM.271/N - 2/O.Dz.K.M.Ch – III etap/12
wartość: poniżej 14 tys. euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2012  10:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z § 25 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Pełnienie w latach 2012 – 2014 nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2012 - 2014 Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.I MM.271/N - 1/O.Dz.K.M.Ch – III etap/12
wartość: poniżej 14 tys. euro
termin składania ofert: 27 marca 2012  10:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z § 25 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kładki nad kanałem Browina dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.5.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2012  10:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z § 25 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008r. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro Zamawiający unieważnia postępowanie. UZASADNIENIE:Cena oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie j.w. przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

najem - lokal użytkowy przy ul. Gen. J. Hallera 10, na okres 10 lat

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: DN
wartość: 1400
termin składania ofert: 6 stycznia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: z powodu błędnie wyznaczonego terminu przetargu(dzień wolny od pracy)- przetarg unieważniony  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij