Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »zamówienie na:

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 9/2019
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: w postępowaniu na „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożona przez: Zakład Usług Komunalnych, Juliusz, Roman Pilarski S.C. ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią  

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 10/2019
wartość: poniżej 30.000 euro.
termin składania ofert: 26 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargowym na dostawy pod nazwą: „Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 4 złożona przez: BRENNTAG POLSKA Sp z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn Koźle  

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: tryb przetargowy na podstawie regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna
nr sprawy: GN.271.6.2019.KG
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 21 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Najlepszą ofertę na realizację zadania objętego przetargiem złożyła firma: M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. ul. Rataja 106A 61-695 Poznań na następujących warunkach: Cena brutto: 59.040,00 zł  

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 1/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 października 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy ORANGE ENERGIA SP. Z O.O. Al. Jerozolimskie 160, 02 326 Warszawa który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 644.685,80 zł (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100  

zamówienie na:

OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGI POD NAZWĄ: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: TRYB PRZETARGOWY
nr sprawy: ZW – 07/2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 października 2019  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zawiadamia się że w postępowaniu przetargowym na usługi prowadzonym w trybie przetargowym pod nazwą: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” do realizacji zamówienia wybrano ofertę : Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Zabłocki Transport Jarosław Zabłocki Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 71763,12 zł złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.17.2019.SP
wartość: nieprzekraczająca kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 października 2019  09:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno  

zamówienie na:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.13.2019.SP
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 października 2019  09:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania została wybrana oferta: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. 86-200 Chełmno, ul. Przemysłowa 8 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Osnowskiej

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.13.2019.PD
wartość: nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert: 24 września 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem informuje, co następuje: a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Oferta Nr 1 złożona przez: Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno Łączna ilość punktów – 100,00 Cena ofertowa – 60,00 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 40,00 pkt. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Powyższa oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena oferty” i „przedłużony okres gwarancji”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza; b) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nie dotyczy c) o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; d) o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; e) o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy. 

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bliskiej i Lawendowej w Chełmnie – I etap”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.12.2019.PD
wartość: nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert: 16 września 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem informuje, co następuje: a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Oferta Nr 3 złożona przez: F.H.U.P. „ARIS” Rolbiecki Zbigniew Grzegorz 8 87-140 Chełmża Łączna ilość punktów – 100,00 Cena ofertowa – 60,00 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 40,00 pkt. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Powyższa oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena oferty” i „przedłużony okres gwarancji”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza; b) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Oferta nr 1 Konsorcjum firm: Lider: „IL-MAR” Marcin Bartczak Partner: Zakład Usługowy Wodno – kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak Lider: ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osięciny Partner: ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osięciny Łączna ilość punktów – 96,28 Cena ofertowa – 56,28 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 40,00 pkt. Oferta nr 2 WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo Łączna ilość punktów – 80,13 Cena ofertowa – 40,13 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 40,00 pkt. Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26 86-300 Grudziądz Łączna ilość punktów – 80,02 Cena ofertowa – 40,02 pkt. Wydłużenie terminu gwarancji – 40,00 pkt. c) o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; d) o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; e) o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Remont pomieszczeń socjalnych ogrodnictwa miejskiego na działce nr 24/12 obr. 0002 4 w Chełmnie"

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.12.2019.SP
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 9 września 2019  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Firma Instalacyjno-Budowlana "FENSBUD" Rafał Fenske Mały Rudnik 59 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej 75,20 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 26, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: VIII
wartość: cena wywoławcza 2.400,00 zł
termin składania ofert: 22 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: najwyższa oferta – Tomasz Piekarski ul. Słowiańska 16/ 88, 85-163 Bydgoszcz kwota wylicytowana – Czynsz miesięczny 2520,00 zł brutto  

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 05/2019
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 81.905,70 zł (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100,00  

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją w latach 2019/2020 projektu pn. "Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych"

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.7.2019.MM
wartość: nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert: 1 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Informacja zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - poniżej  

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 53,79 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo–usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. M.C. Skłodowskiej 19, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
wartość: cena wywoławcza 750,00 zł
termin składania ofert: 12 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: najwyższa oferta - Firma Labroggi Łukasz Alabrudziński Ul. Grudziądzka 31 86-200 Chełmno kwota wylicytowana - Czynsz miesięczny 790 zł brutto  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki: nr 209/20 i nr 289/4, położonej w Chełmnie przy ul. Planty Kolejowe

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.19.2018.MP
wartość: 400.000,00 zł
termin składania ofert: 4 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nabywcą prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości została PGI 8 Spółka z o.o. z siedzibą w Świeciu za cenę 404 000,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Budowa chodnika wraz z oświetleniem – ul. Jastrzębskiego, budowa ścieżki rowerowej – ul. Planty Kolejowe – ul. Szosa Grudziądzka oraz remont schodów – odcinek ul. Okrężnej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.8.2019.JB
wartość: nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert: 15 maja 2019  10:30
wynik postępowania: W swietle przyjetych kryteriow do realizacji zadania czesc I-III zostala wybrana: Firma Handlowo-Usługowa "GOJA" Marcin Ostrowski, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

Budowa ul. Kwiatowej i modernizacja nawierzchni ul. Wiklinowej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.6.2019.JB
wartość: nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  10:30
wynik postępowania: ul. Wiklinowa - Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp. J. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber Ul. Głowackiego 20 87-140 Chełmża ul. Kwiatowa: Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 30,39 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 9,

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 1
wartość: ceny wywoławcza 1 200,00 zł
termin składania ofert: 16 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: najwyższa oferta „Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa "KAMIL" Kamil Otrębski” - 2000,00 zł brutto 

zamówienie na:

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na działki niezabudowane

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Gorczyckiego działki nr 72/1, 72/2,72/3, 72/4,72/5 z udziałem 1/5 w działce 72/6
nr sprawy: GN.6840.20-24/2017.EN
wartość: 1)90.000zł 2)80.000zł 3)75.000zł 4)100.000zł 5)95.000zł
termin składania ofert: 1 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Nabywcą działki nr 72/5 o pow. 1181 m2, położonej przy ul. G.Gorczyckiego zostali Państwo Alicja i Marcin Cygan za cenę 75.750,00 zł. Na pozostałe nieruchomości nikt nie przystąpił do przetargów - zakończyły się wynikiem negatywnym.  

zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2019 roku

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.5.2019.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2019  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: P.H.U. DARO Dariusz Linowski Warpalice 18 87-340 Osiek 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij