Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 46) starsze przetargi »zamówienie na:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Gorczyckiego działki nr 72/1, 72/2, 72/3 72/4, 72/5 z udziałem 1/5 w działce 72/6

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na działki niezabudowane
nr sprawy: GN.6840.20-24/2017.EN
wartość: 1)90.000zł 2)80.000zł 3)75.000zł 4)100.000zł 5) 95.000zł
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  

zamówienie na:

Remont nawierzchni ul. Bliskiej w Chełmnie – I etap

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.19.2018.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2018  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie 

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 14/2018
wartość: o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro.
termin składania ofert: 15 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargowym na dostawy pod nazwą: „Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11 02- 793 Warszawa  

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: V przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.17.2017.KO
wartość: 40 000 zł
termin składania ofert: 15 października 2018  09:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: V przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2017.KO
wartość: 80 000 zł
termin składania ofert: 15 października 2018  09:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 10/2018
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 października 2018  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Publiczny Transport Handel Obwoźny Dobroszek Marian, Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz. Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 73937,76 zł złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00 UZASADNIENIE W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną , położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 0,0420 ha

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.29.2017.ZA/EA-B
wartość: 600.000,00 ZŁ
termin składania ofert: 27 września 2018  11:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ WG EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 209/32 O POW. 4656 M2 , POŁOŻONEJ W CHEŁMNIE PRZY UL. DWORCOWEJ 45

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.12.2018.EA-B
wartość: 300.000,00 zł
termin składania ofert: 18 września 2018  10:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym , nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

„Budowa chodnika w ul. Szosa Grudziądzka i budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miasto Chełmno”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.15.2018.JB
wartość: nieprzekraczającej kwoty określone na podstawie art.11 ust. 8PZP
termin składania ofert: 7 września 2018  10:30
wynik postępowania: Część I - Zakład Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski Grubno 38 Część II- Firma Handlowo-Usługowa „GOJA” Marcin Ostrowski Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz 86-212 Stolno 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 2/2018
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 3 września 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy TRMEW Obrót Sp. z o.o. al. Królowej Jadwigi 1, 86-300 Grudziądz, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa chodnika dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem w ulicy Jastrzębskiego w Chełmnie – etap I

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.14.2018.JB
wartość: nieprzekraczającej kwoty określone na podstawie art.11 ust. 8PZP
termin składania ofert: 31 sierpnia 2018  10:30
wynik postępowania: Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Firma Handlowo-Usługowa „GOJA” Marcin Ostrowski Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

„REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 8/2018
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu na „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Usług Komunalnych, Juliusz, Roman Pilarski S.C. ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią. 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Chełmnie przy ul. Gorczyckiegooznaczonych jako ; 1) działka nr 72/1, 2) działka nr 72/2, 3) działka nr 72/3, 4) działka nr 72/4, 5) działka nr 72/5 z udziałami w działce nr 72/6

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.20-24.2017.EN
wartość: 1)90.000 zł, 2)100.000, 3) 95.000 zł, 4) 80.000 zł, 5) 75.000 zł
termin składania ofert: 20 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargów.  

zamówienie na:

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Chełmno.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: SM.5521.49.2018.ZS
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2018  10:30
wynik postępowania: Informacja zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - poniżej 

zamówienie na:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Dworzyska w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.9.2018.PD
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 2 złożona przez: WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00pkt. Ilość punktów kryterium przedłużony termin gwarancji – 40,00pkt. Łączna ilość punktów – 100,00pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „MEL-KAN” Sp. z.o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz Ilość punktów kryterium cena oferty – 53,88pkt. Ilość punktów kryterium przedłużony termin gwarancji – 33,33pkt. Łączna ilość punktów – 87,21pkt. ROLLSTICK - TORUŃ Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń Ilość punktów kryterium cena oferty – 58,3800pkt. Ilość punktów kryterium przedłużony termin gwarancji – 40,00pkt. Łączna ilość punktów – 98,38pkt. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.2/3/4/5.2018.KG;
wartość: od 40.000,00 do 109.000,00 zł
termin składania ofert: 27 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

lokal mieszkalny, ul. Wodna 2/9

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.17.2017.KO
wartość: 40 000 zł
termin składania ofert: 27 lipca 2018  09:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

lokal mieszkalny, ul. Wodna 2/7

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2017.KO
wartość: 80 000 zł
termin składania ofert: 27 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-7/2018
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A  

zamówienie na:

Dokończenie przebudowy ulicy Pod Skarpą w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.8.PD.2018
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - poniżej  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 46) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij