Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze przetargi »zamówienie na:

Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.15.2017.JB
wartość: przekraczającej kwoty określone na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 13 grudnia 2017  10:30
wynik postępowania: Na podstawie kryteriów oceny ofert i spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:City Parking Group S. A., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

„Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki 0,5% - 0,8%, zawartość popiołu 14% - 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.18.2017.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 grudnia 2017  10:30
wynik postępowania: Do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: „Węglopasz” sp. z o. o., ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Chełmnie przy ul.Okrężnej 7

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.11.2017.ZA
wartość: 121.000,00 zł.
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: pierwszy przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.17.2017.KO
wartość: 45 000 zł
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: pierwszy przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2017.KO
wartość: 85 300 zł
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  

zamówienie na:

Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmna w latach 2018 - 2021

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.14.2017.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 listopada 2017  10:30
wynik postępowania: Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Transportowych Handel Art. Przemysłowymi Tatiana Gryszan Klamry 4a 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-7/2017
wartość: wartości szacunkowa nie przekraczająca 30.000 euro.
termin składania ofert: 31 października 2017  10:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro, komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargowym na dostawy pod nazwą: „Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 6 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11 02- 793 Warszawa  

zamówienie na:

Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym dla ZWiK w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZW-7/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2017  12:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym dla ZWiK w Chełmnie. Przeprowadzono badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz gwarancja (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy DAM-POL Agro Serwis, Damian Smażyk, Dębowo, ul. Broniewska 28, 89-110 Sadki, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: drugi przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: GN.6840.1.2017.KO
wartość: 20 000,00 zł
termin składania ofert: 16 października 2017  15:00
wynik postępowania: Nabywcą nieruchomości został Pan Józef Nogalski za ceną 20 200 zł. 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Chełmnie przy ul. Okrężnej 7

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.11.2017.ZA
wartość: 121.000 zł.
termin składania ofert: 6 października 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.28.2016.KO
wartość: 100 000,00 zł
termin składania ofert: 6 października 2017  09:00
wynik postępowania: Nabywcą lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie została Pani Kornelia Piórkowska za cenę 101 000 zł  

zamówienie na:

Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla projektu realizowanego w latach 2017/2018 pn. „Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.3.2017.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 października 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja udostępniana na stronie internetowej - art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 - plik do pobrania poniżej 

zamówienie na:

Pełnienie w latach 2017 – 2018 nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”, finansowanego z budżetu miasta oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.271.2-2.2017.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 25 września 2017  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z § 24 ust.4 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu jest oferta złożona przez: Oferta nr 1 – P.P.H.U. „REMIS” Mieczysław Szczygieł Klamry 93, 86-200 Chełmno – dot. Części nr 2 tj. branży elektrycznej, z ceną 15 990,00 PLN brutto; Oferta nr 2 – PRACOWANIA POJEKTOWO - INWESTYCYJNA INŻYNIERIA SANITARNA MGR INŻ. SŁWOMIR MATUSZAK, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno – dot. Części nr 1 tj. branży sanitarnej, z ceną 15 990,00 PLN brutto. Powyższe oferty uzyskały maksymalną ilość punktów – 100 pkt. (dot. poszczególnych części zamówienia), w związku z czym zostały wybrane do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Nadrzecznej i Pod Skarpą w Chełmnie – I etap na odcinku 100mb od punktu 3

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.23.2017.PD
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 20,00 Ilość punktów kryterium termin realizacji – 20,00 Łączna ilość punktów – 100,00 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Osnowskiej w Chełmnie – I etap na odcinku 110mb od punktu 0 wg PZT

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.21.2017.PD
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 21 września 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 20,00 Ilość punktów kryterium termin realizacji – 20,00 Łączna ilość punktów – 100,00 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy  

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-6/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 września 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zawiadamia się, że w postępowaniu na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” została wybrana Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Publiczny Transport Handel Obwoźny Dobroszek Marian, Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz.  

zamówienie na:

„Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa ul. Śliwowej w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.13.2017.JB
wartość: o wartości nieprzekraczającej kwot okr. na pods. art 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 września 2017  10:00
wynik postępowania: Część I 1. Firma Handlowo-Usługowa Goja Marcin Ostrowski ul. Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz Część II 2. INŻYNIERIA DROGOWA BURCHARDT WOJCIECH UL. POPRZECZNA 7/9 86-200 CHEŁMNO 

zamówienie na:

„Roboty budowlane związane z realizacją w latach 2017/2018 projektu pn. „Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.1-2.2017.MM
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem informuje, co następuje: a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Oferta Nr 1 Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.j. Matczyński Kosiński Rybicki, ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz: kryterium cena – 60,00 pkt. kryterium przedłużony okres gwarancji – 40,00 pkt łączna punktacja – 100,00 pkt. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Powyższa oferta otrzymała maksymalną ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena oferty” i „przedłużony okres gwarancji”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza; b) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: nie dotyczy; c) o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; d) o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; e) o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy. 

zamówienie na:

„Modernizacja nawierzchni chodników, parkingów i schodów na terenie miasta Chełmna – etap II”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.11.2017.JB
wartość: o wartości nieprzekraczającej kwot okr. na pods. art 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: w świetle Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Część II i III Firma Handlowo-Usługowa Goja Marcin Ostrowski ul. Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz Czesc I i IV uniwaznienie. 

zamówienie na:

„REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 4/2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro informuje się iż w postępowaniu na „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” do realizacji zamówienia wybrano niżej wymienioną ofertę: Oferta złożona przez: Zakład Usług Komunalnych, Juliusz, Roman Pilarski S.C. ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij