Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »zamówienie na:

„Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki 0,5% - 0,8%, zawartość popiołu 14% - 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.19.2016.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2016  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: "Węglopasz” sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 

zamówienie na:

polegające na zbyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 45, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 209/32 o pow. 4656 m2

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.8.2016.EA-B.
wartość: 300.000,00 zł
termin składania ofert: 16 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości - lokale mieszkalne nr 42 os.M.Kopernika 7, nr 2 ul. Polna 2

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym polegajacy na sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Chełmnie przy ul. Polnej 2/2 i na os.M.Kopernika 7/42
nr sprawy: 1) GN.6840.9.2016, 2) GN.6840.6.2016
wartość: 1) 110.000,00 zł , 2) 30.000,00 zł
termin składania ofert: 25 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: 1) Nabywcą lokalu mieszkalnego nr 42 położonego na osiedlu Kopernika 7 został Pan Adrian Banaszak za cenę 126.100,00 zł. 2) Przetarg na lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Polnej 2 zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chełmnie, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako 1) działka nr 144/2 o pow. 1034 m2 przy ul. Portowej, 2) działka nr 279/9 o pow. 1323 m2 przy ul. Słowiczej, 3) działka nr 471/34 o pow. 751 m2 przy ul. Konwaliowej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.18,16.2016, GN.6840.20.2016.
wartość: 1) 40.000 zł, 2) 70.000 zł, 3) 35.000 zł
termin składania ofert: 25 listopada 2016  09:00
wynik postępowania: Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi. Nikt nie przystąpił do przetargów  

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 9/2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro, komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargowym na dostawy pod nazwą: Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: Brenntag Polska Sp z o.o. ul. J. Bema 21, 47- 224 Kędzierzyn - Koźle Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia cena oferty: 56 918,25 zł, (brutto). Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,56 [kg/1t s.m.o.] Liczba uzyskanych punktów – 100  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla Gminy Miasto Chełmno.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.14.2016.JB
wartość: powyżej kwot określonych na pod. art 11. ust 8
termin składania ofert: 7 listopada 2016  10:30
wynik postępowania: dla I i II części zamówienia :PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów 

zamówienie na:

Remont nawierzchni ulicy Słonecznej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.15.2016.JB
wartość: poniżej kwot określonych na pod. art 11. ust 8
termin składania ofert: 27 października 2016  10:30
wynik postępowania: w świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania został wybrana oferta:Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 209/32 o pow.4656 m2,położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 45, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.8.2016.EA-B.
wartość: 300.000,00
termin składania ofert: 28 września 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

„Remont ostrogi nr 12/808 w km 807,91 brzeg prawy na rzece Wiśle”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-3/2016
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 września 2016  10:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 21. 09. 2016 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont ostrogi nr 12/808 w km 807,91 brzeg prawy na rzece Wiśle” Przeprowadzono badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz gwarancja (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Hydro-Eko” Sp. z o.o., ul. Inwalidów 31, 85-749 Bydgoszcz,, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 162947,71 zł, (brutto). • Okres gwarancji: 5 lat • Liczba uzyskanych punktów – 100 Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chełmnie oznaczonych wg ewidencji gruntów jako : 1) działka nr 144/2 o pow. 1034 m2 , położonej przy ul. Portowej, 2) działka nr 279/9 o pow. 1323 m2, położonej przy ul. Słowiczej, 3) działka nr 471/34 o pow. 751 m2, położonej przy ul. Konwaliowej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.18,16.2016, GN.6840.20.2016.
wartość: 1) 41.000 zł, 2) 77.000 zł, 3) 37.000 zł
termin składania ofert: 12 września 2016  09:00
wynik postępowania: przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargów 

zamówienie na:

Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Miasto Chełmno

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.13.2016.JB
wartość: poniżej kwot określonych na pod. art 11. ust 8
termin składania ofert: 7 września 2016  10:00
wynik postępowania: zgodnie z zawiadomieniem  

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-8a/2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 września 2016  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro informuje się, iż w postępowaniu na usługi pod nazwą: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Publiczny Transport Handel Obwoźny Dobroszek Marian, Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz. Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 65239,20 złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00 UZASADNIENIE W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonanie nawierzchni – powierzchniowe utrwalenie – ul. Gorczyckiego w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.12.2016.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2016  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót , Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.j. ,Ryszard Szreiber &Krzysztof Szreiber , ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża  

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 53,94 m2 oraz piwnicy nr 3 o pow. 8,40 m2, położonego w Chełmnie w budynku przy Rynku 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działek nr 288/1 i 288/2.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.2.2015.LR
wartość: 70.000
termin składania ofert: 27 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 209/32 o pow. 4656 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 45, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.8.2016.EA-B.
wartość: 300.000,00 zł
termin składania ofert: 11 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpil do licytacji 

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 7/2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A  

zamówienie na:

Budowa kolektora ogólnospławnego DN 600 przy al. 3 Maja w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-5/2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 5 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Budowa kolektora ogólnospławnego DN 600 przy al. 3 Maja w Chełmnie” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 47  

zamówienie na:

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 6/2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu na: „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” do realizacji zamówienia wybrano niżej wymienioną ofertę: Oferta złożona przez: Zakład Usług Komunalnych, Juliusz, Roman Pilarski S.C. ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią  

zamówienie na:

„Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-4/2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zawiadamia się że w postępowaniu na: „Dostawa koagulanty PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: P.P.H.U. WĘGLO-STAL, Waldemar Biskupek, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50B Dane wybranej oferty: Cena 30420,36 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmna w 2016 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.11.2016.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2016  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19 87-732 Lubanie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij