Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »zamówienie na:

„Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki 0,5% - 0,8%, zawartość popiołu 14% - 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.19.2015.JB
wartość: poniżej 30.000,00 euro.
termin składania ofert: 30 listopada 2015  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana oferta: LARGO Sp. z o.o., ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, poł.przy ul.Gen.Jastrzębskiego5, działka 532/4 o pow. 0,0855ha, obr.3, stanowiącej własność GMCh

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2014.KG
wartość: 120.000,00 zł
termin składania ofert: 27 listopada 2015  09:30
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną, położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 420 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.14.2014.ZA
wartość: 700.000 zł
termin składania ofert: 24 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 185/1 o pow. 4180 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3.2015.EA-B
wartość: 550.000 zł
termin składania ofert: 24 listopada 2015  09:00
wynik postępowania: Nabywcą nieruchomości została Firma DANHOSS Daniela Drążkowskiego za cenę 555.500 zł 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: GM-OŚ.271.15.2015.JB
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 listopada 2015  10:30
wynik postępowania: w świetle przyjetych kryteriów i spełniania warunków udzialu w postepowaniu do realizacji zadania zostala wybrana oferta: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

„Budowa linii kablowych zasilających pompy głębinowe sieci 0,4 kV w Chełmnie ul. Kilińskiego”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 17/2015
wartość: wartość szacunkowa nieprzekraczająca równowartość kwoty 30000 eu
termin składania ofert: 17 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „Budowa linii kablowych zasilających pompy głębinowe sieci 0,4 kV w Chełmnie ul. Kilińskiego” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: P.W. OLL-BUD Jacek Urbaniak, 86-221 Papowo Biskupie 49 Dane wybranej oferty: Cena 114390,00 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

„Remont elewacji budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-13/2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 9 października 2015  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „Remont elewacji budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Spółdzielnia Produkcji Rolnej, Zakład Remontowo-Budowlany, OSNOWO 14, 86-200 Chełmno Dane wybranej oferty: Cena 69851,58 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

Budowa chodników na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.14.2015.JB
wartość: poniżej 30.000,00 euro.
termin składania ofert: 7 października 2015  10:30
wynik postępowania: W załączeniu zawiadomienia Cz.1.- "GOJA " Marcin Ostrowski, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz Cz2. "PRO-LECH" Lech Stefański, ul. Kopernika1, 87-140 Chełmża, Cz.3. GOJA " Marcin Ostrowski, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 313/2 o pow. 0,0048 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Rynkowej 2

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.15.2014.LR
wartość: 50.000 zł
termin składania ofert: 6 października 2015  09:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 o pow.410 m2 i działka nr 4/2 o pow.90 m2, położonej w Chełmnie przy ul.Gen.Jastrzębskiego, obręb 3

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.13.2014.ZA
wartość: 25.000 zł.
termin składania ofert: 6 października 2015  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

„Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi gminnej nr 060727C w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.16.2015.JB
wartość: poniżej 30.000,00 euro.
termin składania ofert: 25 września 2015  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania została wybrana oferta: ELBROX Henryka Bobińska, ul. Witosa 7a, 86-100 Swiecie 

zamówienie na:

„Druk wydawnictw promocyjnych”, w tym: część I.: Przewodnik turystyczny Chełmno; część II.: Informator - katalog ofertowy Chełmna. Szczegółowy opis zamówienia został określony w: - dla części I.: Przewodnik turystyczny Chełmno, wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1a do SZ; - dla części II.: Informator - katalog ofertowy Chełmna, wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1b do SZ; Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):79823000-9

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: OKSiP.271.04.2015.EP
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 16 września 2015  10:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania dla części I: Przewodnik turystyczny Chełmno: wybrano Ofertę nr 3 złożoną przez: POLSKIE WYDAWNICTWA REKLAMOWE, ul. Winnica 37a/12, 87-100 Toruń, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, uzyskanych spośród ofert niepodlegających odrzuceniu: I. Kryterium: Cena ofertowa - 70 pkt.; II. Kryterium: Ocena wartości jakościowej i estetycznej załączonych wydawnictw zbliżonych do przedmiotu zamówienia - 7,25 pkt.; III. Kryterium: Ocena makiety wstępnej proponowanego projektu przedmiotu zamówienia tj. Przewodnika turystycznego Chełmno – 14 pkt.; Łączna liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 91,25 pkt.; 2. Pozostałe oferty Oferta Nr 1: AMISTAD Sp. z o.o., Plac na Groblach 8/2, 31-101 Kraków I. Kryterium: Cena ofertowa – 56,00 pkt. II. Kryterium: Ocena wartości jakościowej i estetycznej załączonych wydawnictw zbliżonych do przedmiotu zamówienia – 7,25 pkt. III. Kryterium: Ocena makiety wstępnej proponowanego projektu przedmiotu zamówienia tj. Przewodnika turystycznego Chełmno – 15 pkt. Łączna liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 78,25 pkt. Oferta Nr 4: EURO PILOT Sp. z o.o., ul. St. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa I. Kryterium: Cena ofertowa – 64,40 pkt. II. Kryterium: Ocena wartości jakościowej i estetycznej załączonych wydawnictw zbliżonych do przedmiotu zamówienia - 8,25 pkt. III. Kryterium: Ocena makiety wstępnej proponowanego projektu przedmiotu zamówienia tj. Przewodnika turystycznego Chełmno – 17,75 pkt. Łączna liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 90,40 pkt. 3. Oferty odrzucone: 1) W postępowaniu dotyczącym części I.: - Przewodnik turystyczny Chełmno odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez MERITUM Bożena Zimmermann, ul. Bluszczowa 19, 85-361 Bydgoszcz z powodu niespełnienia jednego z warunków podanych w Specyfikacji Zamówienia tj. terminu wykonania zamówienia, który określono na 30.11.2015 r., natomiast w formularzu ofertowym Oferent wpisał datę 31.12.2015 roku. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania dla części II.: - Informator - katalog ofertowy Chełmna: wybrano Ofertę nr 3 złożoną przez: POLSKIE WYDAWNICTWA REKLAMOWE, ul. Winnica 37a/12, 87-100 Toruń, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, uzyskanych spośród ofert niepodlegających odrzuceniu: I. Kryterium: Cena ofertowa - 70 pkt.; II. Kryterium: Ocena wartości jakościowej i estetycznej załączonych wydawnictw zbliżonych do przedmiotu zamówienia – 21,25 pkt.; Łączna liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 91,25 pkt. 2. Pozostałe oferty: Oferta Nr 1: AMISTAD Sp. z o.o., Plac na Groblach 8/2, 31-101 Kraków I. Kryterium: Cena ofertowa – 65,25 pkt. II. Kryterium: Ocena wartości jakościowej i estetycznej załączonych wydawnictw zbliżonych do przedmiotu zamówienia – 25 pkt. Łączna liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 90,25 pkt. 3. Oferty odrzucone: 2) W postępowaniu dotyczącym części II.: Informator - katalog ofertowy Chełmna odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez MERITUM Bożena Zimmermann, ul. Bluszczowa 19, 85-361 Bydgoszcz z powodu niespełnienia jednego z warunków podanych w Specyfikacji Zamówienia tj. terminu wykonania zamówienia, który określono na 30.11.2015 r., natomiast w formularzu ofertowym Oferent wpisał datę 31.12.2015 roku.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: GM-OŚ.271.13.2015.JB
wartość: nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 września 2015  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 86-200 Chełmno  

zamówienie na:

„Druk wydawnictw promocyjnych”, w tym: część I.: Kalendarz wieloplanszowy na 2016 rok; część II.: Przewodnik turystyczny Chełmno; część III.: Informator - katalog ofertowy Chełmna. Szczegółowy opis zamówienia został określony w: - dla części I.: Kalendarz wieloplanszowy na 2016, wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1a do SZ; - dla części II.: Przewodnik turystyczny Chełmno, wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1b do SZ; - dla części III.: Informator - katalog ofertowy Chełmna, wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1c do SZ; Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):79823000-9

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: OKSiP.271.02.2015.EP
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 7 września 2015  10:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania dla części I.: Kalendarz wieloplanszowy na 2016 została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: REMI-B Spółka Jawna Krzysztof Boiński i Adam Krokowski, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, uzyskanych spośród ofert niepodlegających odrzuceniu: I. Kryterium: Cena ofertowa - 70 pkt. II. Kryterium: Ocena wartości jakościowej i estetycznej załączonych wydawnictw zbliżonych do przedmiotu zamówienia - 24,75 pkt. Łączna liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu - 94,75 pkt. Z powodu braku złożonych ofert postępowanie unieważniono w: - części II.: Przewodnik turystyczny Chełmno; - części III.: Informator - katalog ofertowy Chełmna.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 185/1 o pow. 4180 m2, położnej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3.2015.EA-B
wartość: 747.000 zł
termin składania ofert: 17 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 420 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.14.2014.ZA
wartość: 838.000 zł
termin składania ofert: 17 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Budowa hydroforni sieciowej z odcinkami sieci wodociągowej w rejonie ul. Szosa Grudziądzka w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.9.2015. P.D.
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. oferta najkorzystniejsza: Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26 86 – 300 Grudziądz kryterium cena – 85,53 pkt. kryterium wydłużony okres gwarancyjny – 10,00 pkt łączna punktacja – 95,53 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena” i „doświadczenie wykonawcy”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: Oferta Nr 2 „ROLLSTICK Toruń Spółka z o.o. Ul. Wschodnia 34 87-100 Toruń kryterium cena – 70,40 pkt. kryterium wydłużony okres gwarancyjny – 10,00 pkt łączna punktacja – 80,40 pkt. Oferta Nr 3 Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” Piotr Kurkowski Pokrzywno 132 86 -330 Mełno kryterium cena – 90,00 pkt. kryterium wydłużony okres gwarancyjny – 0,00 pkt łączna punktacja – 90,00 pkt. 

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-7/2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro, komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargowym na dostawy pod nazwą: Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 4 złożona przez: Brenntag Polska Sp z o.o. ul. J. Bema 21, 47- 224 Kędzierzyn - Koźle  

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-8/2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2015  11:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A  

zamówienie na:

Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Kwiatowej i ulicy Kruczej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: GM-OŚ.271.12.2015.JB
wartość: nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 lipca 2015  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjetych kryteriow do realizacja zadania zostala wybrana oferta najkorzystniejsza czesc I - czesc II zadania - P.R.D.B. "DROBUD" sp.j. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber, ul. B. Glowackiego 20, 87-140 Chełmża 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij