Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki 0,5% - 0,8%, zawartość popiołu 14% - 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.20.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  11:30
wynik postępowania: Na podstawie spełniania warunków udziału w postępowania oraz kryterium oceny ofert do realizacji została wybrana najkorzystniejsza oferta: WĘGLOPOL Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce. 

zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.19.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Płk. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno. 

zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem MULTIKAR dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.18.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Płk. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno. 

zamówienie na:

Dostawę dodatkowych pomocy naukowych w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: OKSiP.271.3.2014.ML
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "OMNIBUS" Dariusz Kacprzak, ul. Łagiewnicka 301, 91-509 Łódź Oddział 86-105 Świecie, ul. K. Wyszyńskiego 15. 

zamówienie na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na lata 2015-2018

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN.271.1.2014.DB
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010,Nr 113, poz.759 ze zm.) Burmistrz Miasta Chełmna zawiadamia niniejszym pismem o wyborze oferty i terminie, po upływie, którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego: Do przetargu przystąpił jeden oferent - Bank Spółdzielczy w Chełmnie ul.Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, którego ofertę wybrano do realizacji z następującymi warunkami: - liczba punktów -100, - termin zawarcia umowy: po 1 grudnia 2014 roku, -oferta uzyskała maksymalną ilość punktów-100,00 za cenę ofertową i w związku z tym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla Gminy Miasto Chełmno

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.17.2014.MM
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 21 listopada 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania część I - została wybrana najkorzystniejsza oferta: PKP Energetyka - Pion Sprzedaży, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, część II - została wybrana najkorzystniejsza oferta: PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko - Kamienna 

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działka nr 289/4 o pow. 4638 m2 i działka nr 209/20 o pow. 504 m2, położonych w Chełmnie przy ul. Planty Kolejowe, zapisanych w KW TO1C/00024347/2

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.6.2014.EA-B
wartość: 250.000 zł
termin składania ofert: 10 października 2014  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

zamówienie na:

Remont budynków administrowanych przez ZWiK w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów iKanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-2/2014
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 24 września 2014  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Budowa wież widokowych przy murach obronnych miasta Chełmna na działkach nr 189/2, 525, 88, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.271.72014.PD
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 września 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Stolarstwo Adam Pierzchała ul. Konwaliowa 1, 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 11/2014
wartość: Wartość zamówienia poniżej 30000 euro,
termin składania ofert: 3 września 2014  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zawiadamia się, że w postępowaniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej w Chełmnie” została wybrana oferta: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „HYDROGEOWIERT” Mirosława Kępska ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 98349,68 złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Brzoskwiniowej w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.16.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Z.U.P.H. "PRO-LECH" Lech Stefański, ul. Kopernika 1 87-140 Chełmża. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych,oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działka: 1) nr 144/2 o pow.1034 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Portowej 2)nr 279/9 o pow. 1323 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Słowiczej , 3) nr 75/1 o pow. 3198 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Wiklinowej 15

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.10-12.2014. EA-B
wartość: 1) 40.000 zł , 2) 70.000 zł, 3) 100.000 zł
termin składania ofert: 26 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, nikt nie przystapił do przetargów 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 471/34 o pow. 751 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Konwaliowej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3.2014.EA-B.
wartość: 30.000 zł
termin składania ofert: 26 sierpnia 2014  09:30
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 185/1 o pow. 4180 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.13.2013.EA-B
wartość: 550.000 zł
termin składania ofert: 18 sierpnia 2014  09:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działka nr 289/4 o pow. 4638 m2 i działka nr 209/20 o pow. 504 m2, położonych w Chełmnie przy ul. Planty Kolejowe

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.6.2014.EA-B.
wartość: 280.000 zł
termin składania ofert: 28 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

Ulica Krucza - ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 50 mb od ulicy Sokolej.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.14.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych "DROBUD" Sp. J. ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. 

zamówienie na:

Ulica Kwiatowa - ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 150 mb od ulicy Toruńskiej.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.15.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych "DROBUD" Sp. J. ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża.  

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-10/2014
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „STP” Ewa Bohdan, Suchatówka 43B, 88-140 Gniewkowo  

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 9/2014
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro informuje się, że w postępowaniu przetargowym na dostawy pod nazwą: Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie do realizacji zamówienia wybrano niżej wymienioną ofertę: Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa. Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia cena oferty: 90774,00 zł, (brutto). Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 7,90 [kg/1t s.m.o.] Liczba uzyskanych punktów – 96,34  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 209/1 o pow. 347 m2, położonej w Chełmnie przy ul.Dominikańskiej 16 B

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.5.2014.LR
wartość: 25.000 zł
termin składania ofert: 10 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: nabywcą nieruchomości został Bank Spółdzielczy w Chełmnie za cenę 43.000,00 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij