Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze przetargi »zamówienie na:

Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.14.2013.JB
wartość: powyżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod.art. 11 ust.8
termin składania ofert: 31 grudnia 2013  08:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: City Parking Group S.A., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

„Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki 0,5% - 0,8%, zawartość popiołu 14% - 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.17.2013.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” Sp.j. Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał ul. Koronowska 38 Żołędowo 86-031 Osielsko  

zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.15.2013.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno  

zamówienie na:

„Wykonanie usług transportowych pojazdem MULTIKAR dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.16.2013.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Płk. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chełmnie, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako: 1). działka nr 144/2 om pow. 1034 m2 przy ul. Portowej, 2) działka nr nr 279/9 o pow. 1323 m2 przy ul. Słowiczej, 3) działka nr 75/1 o pow. 3198 m2 przy ul. Wiklinowej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3-5.2013 .EA-B.
wartość: 1)60.000 zł, 2) 120.000 zł, 3) 130.000 zł.
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: każdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmna w latach 2014 - 2017

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.13.2013.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 25 listopada 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Transportowych, Handel Art. Przemysłowymi Tatiana Gryszan, Klamry 4 A, 86-200 Chełmno  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki nr 156/2 o pow. 2225 m2 i działki nr 166/3 o pow. 1074 m2, położonych w Chełmnie przy ul. Podgórnej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.11.2013.EA-B.
wartość: 230.000 zł
termin składania ofert: 15 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

„Wymiana okien w lokalach mieszkalnych komunalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-12/2013
wartość: powyżej 5000 euro - poniżej 14000
termin składania ofert: 31 października 2013  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Wymiana okien w lokalach mieszkalnych komunalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Stolarstwo Adam Pierzchała 86-200 Chełmno ul. Konwaliowa 1 Dane wybranej oferty: Cena 46409,46 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 915 484,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na 2013 rok.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: Fn.271.1.2013.DB
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 3 października 2013  11:00
wynik postępowania: wynik postępowania w pliku do pobrania na dole 

zamówienie na:

„Remont schodów na terenie parku Nowe Planty od ul.Kamionka w Chełmnie - etap I"

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.12.2013.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Firma Handlowo Usługowa GOJA, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz. 

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. Modernizacja placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKSiP.271.4.2013.ML
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 24 września 2013  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15/3 87-100 Toruń Kryterium cena oferowana – 9,5 pkt Kryterium termin gwarancji- 0,5 pkt Łączna punktacja – 10,00 pkt.  

zamówienie na:

sprzedaż, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako 1/ działka nr 144/2 o pow. 1034 m2 przy ul. Portowej, 2/ działka nr 279/9 o pow. 1323 m2 przy ul. Słowiczej i 3/działka nr 75/1 o pow. 3198 m2, położonych w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3-5.2013 EA-B
wartość: 1/60.000 zł, 2/120.000 zł,3/ 130.000 zł
termin składania ofert: 17 września 2013  09:00
wynik postępowania: przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargów 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 o pow. 193,95 m2, położonego w Chełmnie w budynku przy ul.Wodnej 28 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 419

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.6840.16.2012.LR
wartość: 410.000,00
termin składania ofert: 10 września 2013  09:00
wynik postępowania: przetarg został rozstrzygnięty, nabywcą lokalu została firma DARXA sp. z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa za cenę 450.000,00 zł. 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Dojazdowej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.11.2013.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 5 września 2013  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

„Dostawa zespołu płukania i rozdrabniania skratek dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-4/2013
wartość: powyżej 14000 euro poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawę zespołu płukania i rozdrabniania skratek dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” komisja przetargowa wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: oferta oznaczona nr 1 Wykonawcy MEVA-POL Sp. z o.o. ul. Karłowicza 63, 80-275 Gdańsk  

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. Adaptacja kaplicy p.w. św. Marcina na bibliotekę i multitekę przy Szkole Podstawowej Nr 2

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.1.2013.MM
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 22 sierpnia 2013  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: „Kontbud” Sp. z o.o. ul. Smoleńska 17a 85-833 Bydgoszcz kryterium cena oferowana – 9,5000 pkt. kryterium termin gwarancji – 0,5000 pkt łączna punktacja – 10,0000 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena oferowana” i „termin gwarancji”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-5/2013
wartość: powyżej 14000 euro poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” została wybrana oferta: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SOLO Bożena Wiśniewska 87-214 Płużnica Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 94328,70 zł (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100,00  

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-3/2013
wartość: powyżej 14000 euro poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie została wybrana oferta: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 95202,00 zł, (brutto). • Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,61 [kg/1t s.m.o.] • Liczba uzyskanych punktów – 96,51  

zamówienie na:

Roboty remontowo – konserwatorskie i termomodernizacyjne Gimnazjum Nr 2 w Chełmnie przy ul. Kościuszki 11

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.3.2013.PD
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 15 lipca 2013  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 4 złożona przez: Zakład Budowlany ,,KRUPIŃSKI”,Krupiński Jan, ul. Miłoleśna 5N, 86-300 Grudziądz,Cena oferty- 9,5000 pkt., Termin gwarancji- 0,5000 pkt.,łączna punktacja – 10,0000 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Oferta Nr 1 :Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane ,,AGAD” Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 23b, 87-100 Toruń, Cena oferty- 4,0484 pkt., Termin gwarancji- 0,5000 pkt., łączna punktacja- 4,5484 pkt.; Oferta Nr 2 :Firma Ogólnobudowlana ,,DEKBUD”, Wojciech Jerzakowski,Skierszewo 3A,62-200 Gniezno Cena oferty- 5,2961 pkt.,Termin gwarancji- 0,5000 pkt.,łączna punktacja- 5,7961 pkt. Oferta Nr 3 :,,KONTBUD” Sp. z o.o.,ul. Smoleńska 17a,85-833 Bydgoszcz; Cena oferty- 5,6448 pkt., Termin gwarancji- 0,5000 pkt., łączna punktacja- 6,1448 pkt.  

zamówienie na:

Wykonanie i montaż tablic: informacyjnej – 1 szt. (2000 mm x 1500 mm) oraz pamiątkowej - 1 szt. (2000 mm x 1500 mm) dla projektu pn.: ,,Roboty remontowo-konserwatorskie i termomodernizacyjne budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.7011.2.2012-13.MM
wartość: poniżej 14 tys. euro
termin składania ofert: 11 lipca 2013  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z § 24 ust.4 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1.1. Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu jest oferta nr 3 złożona przez: Pracowania Szyldów i Reklam s.c. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec ul. Wrzeciono 48 01-956 Warszawa kryterium cena – 100,00 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, oferta otrzymała najwyższą ilość punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena ofertowa”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 1.2. Pozostałe oferty: PLAKAPOL s.c. Grzegorz Biedal, Zenon Biedal Młynisko 47, 98-350 Biała kryterium cena – 81,12 pkt., Muffin Kaszczuk Ewa ul. Wesoła 47 58-200 Dzierżoniów kryterium cena – 36,13 pkt., P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama ul. Wojska Polskiego 45 98-300 Wieluń kryterium cena – 50,81 pkt., 2. Oferty odrzucone: Nie dotyczy. 3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: Nie dotyczy. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij