Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 56) starsze przetargi »zamówienie na:

najem lokalu użytkowego przy ul. Poprzecznej 16 o pow. 175,37 m2 na okres 10 lat

zamawiający: GMINA MIASTA CHEŁMNA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 1300
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: W przetargu wyłoniono najemcę Firma TURBO 

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego przy ul. Wałowa 1 o pow. 163,32 m2 na okres 10 lat

zamawiający: GMINA MIASTA CHEŁMNA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 1150
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: nie wyłoniono najemcy 

zamówienie na:

NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ 18 O POW. 39,12 M2 NA OKRES 10 LAT

zamawiający: GMINA MIASTA CHEŁMNA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 1500
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  09:00
wynik postępowania: nie wyłoniono najemcy 

zamówienie na:

„Wykonanie usług transportowych pojazdem MULTIKAR dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.16.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Płk. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno  

zamówienie na:

„Wykonanie usług transportowych pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.17.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Płk. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno  

zamówienie na:

„Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki 0,5% - 0,8%, zawartość popiołu 14% - 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.18.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: „NINAX” Anna Zduńska, , ul. Lipowa 9, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice 

zamówienie na:

udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 085 524,00 PLN

zamawiający: Gmina Miasto Chełmn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: W.FN.K.Sz.Kredyt.2012
wartość: 2085524,00 PLN
termin składania ofert: 23 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu ul. Chełmińska 28 87-100 Toruń 10 pkt.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla Gminy Miasto Chełmno

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.15.2012.JB
wartość: powyżej kwoty określonej na podstawie art 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 23 listopada 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania - części I i części II - została wybrana najkorzystniejsza oferta: PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, ,PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej,Al. M.J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna  

zamówienie na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr 15 o pow. 148 m2, położonego w Chełmnie przy ul.Dworcowej 41 wraz ze sprzedażą użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.6840.7.2011.LR
wartość: 310.000,00 zł
termin składania ofert: 22 października 2012  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  

zamówienie na:

najem lokali użytkowego przy ul. Grudziądzkiej 10 o pow 21,00 m2 na okres 10 lat

zamawiający: GMINA MIASTA CHEŁMNA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 1100
termin składania ofert: 18 października 2012  11:00
wynik postępowania: przetarg nie wyłonił oferenta - oferent nie podpisał umowy 

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego Skłodowskiej 18 o pow 32,21 m 2 na okres 10 lat

zamawiający: GMINA MIASTA CHEŁMNA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 800
termin składania ofert: 18 października 2012  10:00
wynik postępowania: Do przetargu nie przystąpił żaden oferent 

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego Grudziądzka 10 o pow 21.00 m2 na okres 10 lat

zamawiający: GMINA MIASTA CHEŁMNA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 1500
termin składania ofert: 1 października 2012  11:00
wynik postępowania: nie wyłoniono najemcy 

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego Skłodowskiej 18 o pow 31.21 m2 na okres 10 lat

zamawiający: GMINA MIASTA CHEŁMNA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 1100
termin składania ofert: 1 października 2012  10:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym nieograniczonym nie wyłoniono najemcy - brak oferentów 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.VII.ESz.3410-19/12
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 24 września 2012  10:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania zamieszczone zostały w pliku do pobrania (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) 

zamówienie na:

Remont schodów i części chodnika na os. M.C. Skłodowskiej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.14.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 20 września 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Firma Handlowo-Usługowa GOJA, Marcin Ostrowski, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz  

zamówienie na:

Prac związanych z realizacją zadania pn. „Budowa ul. Ustronie w Chełmnie – II etap” (nawierzchnia z betonu asfaltowego)

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.8.2012.PD
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2012  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie, łączna punktacja – 9,900000 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy.  

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego o pow 102.80 m2 na okres 10 lat przy ul. Rynek 7

zamawiający: GMINA MIASTA CHEŁMNA
tryb zamówienia: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 350
termin składania ofert: 17 września 2012  10:00
wynik postępowania: Przetarg wygrali łącznie Pan Mariusz Piórkowski,Andrzej Marcinkowski,Dariusz Spychalski,Edmund Spychalski.  

zamówienie na:

„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-10/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 17 września 2012  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawę separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” komisja przetargowa wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: oferta oznaczona nr 1 Wykonawcy MEVA-POL Sp. z o.o. ul. Karłowicza 63, 80-275 Gdańsk  

zamówienie na:

Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Stolno do wiaduktu ul. Planty Kolejowe w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.13.2012.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 13 września 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych DROBUD, ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.12.2012.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 12 września 2012  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta: Zakład Usług Miejskich sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 56) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij