Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14- 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.13.2011.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2011  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Składnica Artykułów Masowych, „WĘGLOPASZ” Sp. j., Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał ul. Koronowska 38, Żołędowo, 86-031 Osielsko  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek z Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.10.2011.JB
wartość: powyżej kwoty określonej na podstawie art.11ust.8 ustawy PZP
termin składania ofert: 20 grudnia 2011  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza:PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, Al. M.J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna  

zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem MULTIKAR dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i utrzymaniem ulic miasta na rok 2012

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.11.2011.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania wybrano ofertę : Spółdzielnia Kółek Rolniczych. ul. Płk. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno. 

zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i utrzymaniem terenów zielonych na rok 2012

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.12.2011.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta : Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Płk. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno. 

zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie ciepłego posiłku w postaci zupy z wkładką oraz pieczywa dla podopiecznych MOPS w Chełmnie

zamawiający: MOPS Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 380256
wartość: pow. 14 000 Euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2011  09:30
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "MABORE". 86-200 Chełmno, ul.Dworcowa 23, cena 41.958 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowania i uzyskał największą liczbę punktów w oparciu o kryterium cena – 100%.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 35 o pow. 452 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Wiśniowej 19.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: MK.6840.10.2011.EA-B.
wartość: 13.500 zł
termin składania ofert: 30 listopada 2011  09:30
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 138 o pow. 611 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Morelowej 6

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: MK.6840.8.2011.EA-B.
wartość: 30.000 zł
termin składania ofert: 30 listopada 2011  09:00
wynik postępowania: nabywca Mirosław i Maria Kaniewscy cena 32.000 zł 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 75/1 o pow. 3198 m2,położonej w Chełmnie przy ul. Wiklinowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.IV/EA-B.72241-135/08
wartość: 122.00,00
termin składania ofert: 24 listopada 2011  09:30
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości - działki nr 138 o pow. 611 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Morelowej 6

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: MK.6840.8.2011.EA-B.
wartość: 30.000,00 zł
termin składania ofert: 14 września 2011  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE - W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKiP.327.1.2011.ML
wartość: poniżej kwoty wynikajacej z art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 14 września 2011  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza i wybrana do realizacji przedmiotowego zadania została oferta nr 4 złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany REMBUD Arkadiusz Niebojewski 86 – 302 Grudziądz 4 Mały Rudnik 5a uzyskując maksymalną liczbę punktów 100.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 75/1 o pow. 3198 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Wiklinowej, zapisanej w KW TO1C/00026065/5.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.IV/EA-B.72241-135/08
wartość: 122.000,00 zł
termin składania ofert: 5 września 2011  09:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu  

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres 10 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 24/9 w część o pow. 10080 m2 przy ul. Bocianiej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK.6845.7.2011.EA-B.
wartość: 219,62 zł
termin składania ofert: 5 września 2011  09:00
wynik postępowania: Dzierżawcą nieruchomości zostali Anna i Paweł Góra za czynsz dzierżawny w wysokości 230 zł rocznie. 

zamówienie na:

BUDOWA CHODNIKA i ZJAZDÓW W UL. ŁUNAWSKIEJ W CHEŁMNIE – ETAP II

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 9
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 24 sierpnia 2011  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: \\\\\\\\\\\\\\\"IZOBUD GARDEN\\\\\\\\\\\\\\\" Józef Karpiński, Wiąg 107, 86-100 Świecie 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach zadania 7 projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej

zamawiający: Gmina Miasta Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieoganiczony
nr sprawy: Or.VII.ESz.341-8/11
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2011  13:00
wynik postępowania: Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. ul. 1 Maja 54 82-300 Elbląg Łączna punktacja – 100,00 pkt  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.939.824 zł

zamawiający: Gmina Miasta Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieoganiczony
nr sprawy: FNI/DB.336-19/2011
wartość: 1.939.824 zł
termin składania ofert: 8 sierpnia 2011  11:00
wynik postępowania: Do przetargu przystąpił jeden oferent – Bank Spółdzielczy w Chełmnie ul.Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, którego ofertę wybrano do realizacji  

zamówienie na:

Budowa budynku magazynowego sprzętu do utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej

zamawiający: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-8/2011
wartość: Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych.
termin składania ofert: 5 sierpnia 2011  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 01.09.2011 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 8/2011 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w postępowaniu na „Budowę budynku magazynowego sprzętu do utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta złożona przez Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr, 86-200 Chełmno, ul. Polna 11A. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 261503,87 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100,00 W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (209100,00 zł), zwiększono tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (261503,87 zł) – podstawa Art. 93 ust 1 pkt 4) u.p.z.p. UZASADNIENIE W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Wykonanie remontu generalnego części ogrodzenia cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Jastrzębskiego w Chełmnie – etap II

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 8
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2011  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą: \"KAMEX\" Zbigniew Ćwikliński, Małe Czyste 18, 86-212 Stolno 

zamówienie na:

Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością CAF w 3 JST w ramach zadania 2 projektu pn. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.VI.ESz.3410-3/11
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 7 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania w pliku do pobrania poniżej 

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 7/2011
wartość: Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych.
termin składania ofert: 7 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 15.07.2011 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 7/2011 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje się, że w postępowaniu na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: „STP” Ewa Bohdan, Suchatówka 43B, 88-140 Gniewkowo.  

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP-5/2011
wartość: Powyżej 14000 euro poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 27 czerwca 2011  09:00
wynik postępowania: Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2011 Chełmno dnia 30.06.2011 r. WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje się, że postępowaniu na Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 137268,00 zł, (brutto). • Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,30 [kg/1t s.m.o.] • Liczba uzyskanych punktów – 95,50  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij