Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych w mieście Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 19
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2010  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza tj. Zakład Usług Miejskich ZUM Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14- 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 18
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2010  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania została wybrana oferta: Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” sp. j. Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał ul. Koronowska 38, Żołędowo 86-031 Osielsko  

zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i oczyszczaniem ulic miasta

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 16
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2010  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza tj. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Płk. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem MULTIKAR dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i oczyszczaniem ulic miasta

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 17
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2010  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza tj. Zakład Usług Miejskich sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SzP Nr 1, SzP Nr 2, SzP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Usług Administracyjnych OJAR w Chełmnie na lata 2011-2014.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN 1/2010
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 8 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Chełmno, dn. 13.12.2010r. Fn.I/DB.341-1/10 dotyczy: postępowania przetargowego dla zadania pn.” Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SzP Nr 1, SzP Nr 2, SzP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Usług Administracyjnych „OJAR” w Chełmnie na lata 2011-2014” ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010,Nr 113, poz.759 ze zm.) Burmistrz Miasta Chełmna zawiadamia niniejszym pismem o wyborze oferty i terminie, po upływie, którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego: Do przetargu przystąpił jeden oferent - Bank Spółdzielczy w Chełmnie ul.Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, którego ofertę wybrano do realizacji z następującymi warunkami: - liczba punktów -100, - termin zawarcia umowy: po 23.12.2010, -oferta uzyskała maksymalną ilość punktów-100,00 za cenę ofertową i w związku z tym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Burmistrz Miasta Chełmna mgr Mariusz Kędzierski  

zamówienie na:

Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 24 listopada 2010  11:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą: Zakład Usług Transportowych Handel Art. Przemysłowymi, Tatiana Gryszan, Klamry 4A, 86-200 Chełmno  

zamówienie na:

„DOSTAWA URZĄDZENIA DO NATLENIANIA WODY – AERATORA”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-8/2010
wartość: powyżej 5000 euro, poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 4 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 05. 11. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 8/2010 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO NATLENIANIA WODY – AERATORA” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: HYDROTERM Zygmunt Biernacki 85-436 Bydgoszcz ul. Skalarowa 16/13 Dane wybranej oferty: Cena - 37820,00 zł (brutto), Okres gwarancji – 12 miesięcy, Liczba uzyskanych punktów: 100,00 UZASADNIENIE W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt.  

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w podstawowych szkołach publicznych w Gminie Miasto Chełmno

zamawiający: Urząd Miasta w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKiP.I/ML.341-1/2010
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 18 października 2010  11:00
wynik postępowania: W dniu 27.10.2010r. zakończono postępowanie przetargowe dla zadania „Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w podstawowych szkołach publicznych w Gminie Miasto Chełmno. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 4 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: „MOJE BAMBINO” sp. z o.o. sp.k. ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź W przetargu udział brały jako spełniające wymogi SIWZ oferty n/w wykonawców: „KLADREW”Szymon Klamann, 83-300 Kartuzy ul. 3 Maja 17/6 (Oferta powyższa uzyskała 88 pkt. za kryterium – cena ofertowa). STALDREW M. Czwarnok, G. Woźniak – Głażewska Sp. J. Ostrów Kania 21A, 05 -311 Dębe Wielkie (Oferta powyższa uzyskała 79,75 pkt. za kryterium – cena ofertowa).  

zamówienie na:

Bodowa chodnika na odcinku ul. Dworcowa – Łunawska oraz chodnika na odcinku od wjazdu na Os. Franciszka Raszei do przejścia dla pieszych przy wjeździe na ul. Kolonia Wilsona w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 14
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 13 października 2010  10:30
wynik postępowania: W Swietle przyjętych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych \\\"DROBUD\\\" ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Curie-Skłodowskiej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 13
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 13 października 2010  10:30
wynik postępowania: W Świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych \\\\\\\\\\\\\\\"DROBUD\\\\\\\\\\\\\\\", ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

Dostawę wraz z montażem monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: TI.I/KG.341-3/10
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 8 października 2010  12:00
wynik postępowania: Chełmno 26.10.2010. znak sprawy: TI.I/KG.341-3/10 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, którzy złożyli oferty Dotyczy: postępowania przetargowego dla zadania p.n.: „Monitoring wizyjny miasta Chełmna” Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Do realizacji wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez: Konwerga sp. z o.o. ul. Gdyńska 31/33 61-016 Poznań z następującymi warunkami: • liczba punktów: 100, • termin realizacji: 10 tygodni od daty podpisania umowy; oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100,00 za cenę ofertową i w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy) a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): - jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P-U-H „YOCA” Jacek Goncerzewicz ul. Bema 3 85-546 Bydgoszcz oferta uzyskała punktów – 90. Oferta Nr 3 LOGON S.A. ul. Piotrowskiego 7-9 85-098 Bydgoszcz oferta uzyskała ilość punktów – 75. Oferta Nr 4 Sprint sp. z o.o. O/Bydgoszcz ul. Przemysłowa 15 85-758 Bydgoszcz oferta uzyskała punktów – punktów nie przyznano – oferta odrzucona Oferta Nr 5 Firma Handlowo – Usługowa „TAGAD II” Joanna & Tomasz Glazik ul. Witosa 5 86-100 Świecie oferta uzyskała punktów – 89. BURMISTRZ mgr Mariusz Kędzierski Umieszczono: - na stronie internetowej bip.chelmno.pl - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna  

zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/22 część o łącznej pow. 1090 m2 z przeznaczeniem na uprawy rolne

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 62 zł
termin składania ofert: 20 września 2010  10:30
wynik postępowania: przetarg na grunt o pow. 560 m2 wygrała M. Kawczyńska-Abubakr cena osiągnięta w przetargu 72,00 zł rocznie,przetarg na grunt o pow. 530 m2 wygrał A. Stadnicki-Kolendo cena osiągnięta w przetargu 72,00 zł rocznie,  

zamówienie na:

Przebudowa istniejących parkingów i dróg na osiedlu mieszkaniowym Raszei w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 20 września 2010  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny badanych ofert do realizacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą: „KAZ-BRUK” Kazimierz Jaworski Prosta 5 86-200 Chełmno  

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres 10 lat działki nr 95/1 o pow. 2368 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 62 zł
termin składania ofert: 20 września 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg wygrała Anita Junik , cena osiągnięta w przetargu 72 zł rocznie  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 75/1 o pow. 3198 m2, położonej w Chełmnie ul. Wiklinowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 128.000 zł
termin składania ofert: 6 września 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do licytacji 

zamówienie na:

Budowa chodnika wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych wzdłuż ul. Łunawskiej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 31 sierpnia 2010  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny badanych ofert do realizacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD”, ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża  

zamówienie na:

Wykonanie remontu generalnego części ogrodzenia cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Jastrzębskiego w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 10
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2010  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą: \"KAMEX\" Zbigniew Ćwikliński Wielkie Czyste 18, 86-212 Stolno z ceną 15.494,00 zł brutto 

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat - działki nr 246/3 część o łącznej pow. 705 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Kolonia Wilsona

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 62 zł
termin składania ofert: 22 lipca 2010  09:30
wynik postępowania: Przetarg wygrała P. Anna Kujawska i P. Zenon Kaczorowski  

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat - działki nr 377/4 część o pow. 351 m2 i działki nr 436 o pow. 219 m2, położonych w Chełmnie przy ul. Biskupiej 23 a i przy murze

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 62 zł
termin składania ofert: 22 lipca 2010  09:00
wynik postępowania: przetarg wygrała Ewa Gabral za czynsz roczny 110 zł 

zamówienie na:

Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia wzdłuż ul. Łunawskiej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 9
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 19 lipca 2010  10:30
wynik postępowania: Do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza tj. firma ELBROX Henryka Bobińska, ul. Witosa 7A 86-100 Świecie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij