Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14-16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie, ul. Dworcowa 1

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2009  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny złożonych ofert do realizacji zadania została wybrana oferta jakorzystniejsza tj. Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” sp.j. Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał ul. Koronowska 38, Żołędowo, 86-031 Osielsko z ceną: 400,16 zł brutto za 1 tone miału węglowego.  

zamówienie na:

dzierżawa części działki nr 11 o pow. 880 m, położonej przy ul. Gorczyckiego, zapisanej w KW 6116

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 60,00 zł
termin składania ofert: 7 grudnia 2009  10:20
wynik postępowania: dzierżawca przedmiotowej części działki został Tadeusz Jankowski za czynsz dzierżawny w wysokości 70 zł rocznie 

zamówienie na:

sprzedaż działki nr 144/2 o pow. 1034 m2 , położonej przy ul. Portowej, zapisanej w KW 20806

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 45.000 zł
termin składania ofert: 7 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Projekt monitoringu wizyjnego miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-3/09
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 listopada 2009  12:00
wynik postępowania: BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA Chełmno, dnia 18.11.2009r TI.I/KG.341-3/09 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: przetargu na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Monitoring wizyjny miasta Chełmna, realizowanego w ramach - Utworzenia strefy bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym poprzez zakup i instalację systemu monitoringu ulicznego - zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 – 2015. Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Do realizacji wybrano ofertę Nr 6 złożoną przez: SquareTec Balicki Kozłowski Simiński Weissenberg Sp. jawna ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz; z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 35.380,00 PLN brutto, • termin realizacji: 70 dni od daty podpisania umowy; oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100,00 za cenę ofertową i w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta Nr 2 „MIRAMEX” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Elektronicznych ul. Wrocławska 41 81-557 Gdynia; z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 158.600,00 PLN brutto, • termin realizacji: 70 dni od daty podpisania umowy; oferta uzyskała punktów – 22,00 za cenę ofertową Oferta Nr 3 P.H.U. „TELSAT” Grzegorz Kawka ul. J. Dąbskiego 1 A 72-300 Gryfice z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 43.377,10 PLN brutto, • termin realizacji: 70 dni od daty podpisania umowy; oferta uzyskała ilość punktów – 81,00 za cenę ofertową Z upoważnienia Burmistrza Tadeusz Jagodziński Zastępca Burmistrza  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlanej dla n/w zakresów: 1.Koncepcja architektoniczno–kosztowa rozbudowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu istniejącego kompleksu Kino–Teatru „RONDO” w Chełmnie przy ul. Dworcowej 23 o ca 650,00 m2 powierzchni użytkowej. 2. Dokumentacja budowlano–wykonawcza wielobranżowa wraz z częścią kosztorysową robót termomodernizacyjnych i remontowych istniejącego kompleksu Kino – Teatru „RONDO” przy ul. Dworcowej 23 w Chełmnie w powiązaniu z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją rozbudowy przedmiotowego kompleksu.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2231/RRiT-K-T
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 26 października 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Do realizacji wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez: Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński ul. Konińska 18 61-041 Poznań z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 103.700 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy; • okres gwarancji: 24 miesiące; oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100,00 za cenę ofertową i w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta Nr 1 TERMOPROJEKT Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B 60-542 Poznań z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 268.156 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy; • okres gwarancji:12 miesięcy; oferta uzyskała punktów – 39,00 za cenę ofertową Oferta Nr 3 Pracownia Architektoniczna Małgorzata Miernik ul. Spacerowa 49 80-299 Gdańsk z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 130.540 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 12 miesięcy; oferta uzyskała ilość punktów – 79,00 za cenę ofertową Oferta Nr 4 Biuro Projektów BPBW Sp. z o.o. ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 207.400 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 36 miesięcy; oferta uzyskała ilość punktów – 50,00 za cenę ofertową Oferta Nr 5 LTT Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 20 02-220 Warszawa z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 181.630 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 24 miesiące; oferta uzyskała ilość punktów – 57,00 za cenę ofertową Oferta Nr 6 Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Cezary Furmanek ul. Sokola 6/25 93-519 Łódź z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 175.680 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 24 miesiące; oferta uzyskała ilość punktów – 59,00 za cenę ofertową Oferta Nr 7 GPVT Pracownia Architektoniczna S. C. ul. Ryb 6 61-244 Poznań z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 117.000 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 36 miesięcy; oferta uzyskała ilość punktów – 89,00 za cenę ofertową Oferta Nr 8 Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT Krzysztof Łukasz Maciejewski ul. Wilczyńskiego 1A 10-686 Olsztyn z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 169.000 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 36 miesięcy; oferta uzyskała ilość punktów – 61,00 za cenę ofertową  

zamówienie na:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w ulicach: Przemysłowej i Magazynowej w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 października 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 26.10.2009r o godz. 12.00 w sali nr 204 Urzędu Miasta Chełmna, zakończono postępowanie przetargowe rozpoczęte w dniu 23.10.2009r dla zadania inwestycyjnego jw. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 1 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak ul. Władysława Łokietka, 4 88-230 Piotrków Kujawski - końcowa wartość zadania cena brutto 629.993,75 zł - termin realizacji zadania od 15.11.2009r do 30.06.2010r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 100 pkt. za kryterium – cena ofertowa. W przetargu udział brały jako spełniające wymogi SIWZ oferty n/w wykonawców: WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo - końcowa wartość zadania cena brutto 697.798,32 zł - termin realizacji zadania od 15.11.2009r do 30.06.2010r - gwarancja na zadanie 24 miesiące Oferta powyższa uzyskała 90,28 pkt. za kryterium – cena ofertowa. SAN – BUD Zbigniew Staworzyński ul. Budowlana 7, 87-200 Wąbrzeźno - końcowa wartość zamówienia cena brutto 798.332,85 zł - termin realizacji zadania od 15.11.2009r do 30.06.2010r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 78,91 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe INŻBUD Z. Zehner, M. Środa Spółka Jawna ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz - końcowa wartość zamówienia cena brutto 810.544,81 zł - termin realizacji zadania od 15.11.2009r do 30.06.2010r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 77,72 pkt. za kryterium – cena ofertowa. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Wykonanie remontu schodów betonowych zlokalizowanych w Chełmnie Os. M. Skłodowskiej-Curie od bloku nr 7 do ul. Pod Skarpą

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 7
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 7 października 2009  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny złożonych ofert do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: \\\"FASTBUD\\\" Artur Gryszan, Klamry 3, 86-200 Chełmno z ceną 11.000,00 zł brutto 

zamówienie na:

„DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMNIE”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-6/2009
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 5 października 2009  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 05. 10. 2009 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 6/2009 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMNIE” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: KORDAB Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź Dane wybranej oferty: Cena - 42263,24 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00 UZASADNIENIE W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała 100 pkt.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową iluminacji kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP o kubaturze ca 30.000 m3, kościoła klasztornego p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty o kubaturze ca. 10.000 m3 oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach o łącznej długości ca. 600 mb, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 września 2009  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę - firmę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Oferta Nr 2 złożona przez:  FIRMA ZDZIENICKI ul. Skowrońskiego 10 44-100 Gliwice kryterium cena brutto (z podatkiem VAT) – 100,00 pkt. łączna punktacja – 100,00 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę - firmę, siedzibę i adres wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta Nr 1  Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. ul. Zamieniecka 46 04-158 Warszawa kryterium cena brutto (z podatkiem VAT) – 45,12 łączna punktacja – 45,12 Oferta Nr 3  Pracownia Architektoniczna Małgorzata Miernik ul Spacerowa 49 80-299 Gdańsk kryterium cena brutto (z podatkiem VAT) – 66,67 łączna punktacja – 66,67 Oferta Nr 4  KONSORCJUM FIRM: Industria Project Sp. z o.o., ProStal W. Werochowski, R. Pankau Sp. j. oraz Candelux Sp. z o.o. LIDER KONSORCJUM: Industria Project Sp. z o.o. ul. Biała 1 80-435 Gdańsk CZŁONEK KONSORCJUM: ProStal W. Werochowski R. Pankau Sp. j. ul. Biała 1 80-435 Gdańsk CZŁONEK KONSORCJUM: Cendelux Sp. z o.o. ul. Borsucza 30 02-213 Warszawa kryterium cena brutto (z podatkiem VAT) – 59,78 łączna punktacja - 59,78 

zamówienie na:

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap” (indywidualny projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 /RPO WK-P/, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.I/M.M/2231
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 września 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z § 24 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Oferta Nr 5 złożona przez: OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o. al. Niepodległości 69 02-626 Warszawa OPTIMA Baca Robert ul. Przy Lesie 3 87-134 Zławieś Mała cena brutto (z podatkiem VAT) – 7 686,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta nr 1  EUROFIN doradztwo i szkolenia sp. z o.o. ul. Jałowcowa 18a 32-410 Dobczyce cena brutto (z podatkiem VAT) – 9 089,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) - 84,56 pkt. Oferta nr 2 • Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz ul. Zamiejska 1/66 03-580 Warszawa cena brutto (z podatkiem VAT) – 34 160,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 22,50 pkt. Oferta nr 3  BUSINESS MOBILITY INTERNATIONAL Spółka z o.o. al. 3-go Maja 11 76-200 Słupsk cena brutto (z podatkiem VAT) – 14 640,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 52,50 pkt. Oferta nr 4  Faber Consulting Sp. z o.o. ul. Dominikańska 9 87-100 Toruń cena brutto (z podatkiem VAT) – 10 980,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 70,00 pkt. Oferta nr 7  CeDIR Sp. z o.o. Al. Monte Cassino 6 75-412 Koszalin cena brutto (z podatkiem VAT) – 15 860,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 48,46 pkt. Oferta nr 8  PHIN Consulting Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 100 90-357 Łódź cena brutto (z podatkiem VAT) – 11 163,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 68,85 pkt. Oferta nr 9  Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Astrów 10 40-045 Katowice cena brutto (z podatkiem VAT) – 58 872,32 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 13,06 pkt. Oferta nr 10  SoftBlue Michał Kierul ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1 85-047 Bydgoszcz cena brutto (z podatkiem VAT) – 34 709,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 22,14 pkt. Oferta nr 11  Grupa Doradcza EURO – PRO Aleksandra Górska ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk cena brutto (z podatkiem VAT) – 14 396,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 53,39 pkt. Oferta nr 12  KPPM Doradztwo Sp. z o.o. ul. Floriańska 15/4 31-019 Kraków cena brutto (z podatkiem VAT) – 14 640,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 52,50 pkt. Oferta nr 13 • EURO – DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba ul. Poligonowa 2B/37 20-819 Lublin cena brutto (z podatkiem VAT) – 24 265,80 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 31,67 pkt. Oferta nr 14 • Profit Group Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 20 00-052 Warszawa cena brutto (z podatkiem VAT) – 20 740,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 37,06 pkt. 3) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone (należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne): Oferta nr 6  Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. ul. Główna 5 42-693 Krupski Młyn Oferta nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych w SZ: - w formularzu oferty podano sprzeczny z SZ termin realizacji zamówienia I kwartał 2010 (wymagany był termin do 7.12.2009r.), - do oferty nie załączono dokumentów dot. wykazu przynajmniej 3 opracowanych przez Wykonawcę studiów wykonalności wraz z referencjami od zamawiających dla projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych, które przeszły ocenę formalno-merytoryczną dokonaną przez odpowiednie Instytucje Zarządzające danym programem operacyjnym (należy podać nazwę projektów, jego wartość, beneficjenta oraz nazwę programu operacyjnego). Wobec powyższego, zgodnie §23 ust. 1 Regulaminu, omawiana oferta została odrzucona. 4) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia (należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę): Oferta nr 6  Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. ul. Główna 5 42-693 Krupski Młyn Oferta nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych w SZ: - w formularzu oferty podano sprzeczny z SZ termin realizacji zamówienia I kwartał 2010 (wymagany był termin do 7.12.2009r.), - do oferty nie załączono dokumentów dot. wykazu przynajmniej 3 opracowanych przez Wykonawcę studiów wykonalności wraz z referencjami od zamawiających dla projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych, które przeszły ocenę formalno-merytoryczną dokonaną przez odpowiednie Instytucje Zarządzające danym programem operacyjnym (należy podać nazwę projektów, jego wartość, beneficjenta oraz nazwę programu operacyjnego). Wobec powyższego, zgodnie §14 ust. 4 Regulaminu, omawiany Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu.  

zamówienie na:

Modernizacja instalacji i urządzeń sanitarnych oraz roboty ogólnobudowlane – malarskie, tynkarskie, posadzkowe i ścienne w pomieszczeniach sanitarnych i salach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dominikańskiej 40 w Chełmnie

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1
wartość: PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W art. 11 ust..8 USTAWY
termin składania ofert: 23 września 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Zakład Produkcji Drzewnej Zbigniew Paczkowski ul. Kamionka 3 86 – 200 Chełmno z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 198.954,64 PLN brutto, • termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. • gwarancja 36 miesięcy uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: nie dotyczy 3) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone (należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne): nie dotyczy 4) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia (należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę): nie dotyczy  

zamówienie na:

„MODERNIZACJA OSADNIKA WSTĘPNEGO NR 2 W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE”

zamawiający: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-5 / 2009
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 15 września 2009  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 23. 09. 2009 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 5/2009 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „MODERNIZACJĘ OSADNIKA WSTĘPNEGO NR 2 W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Firma Usługowo-Handlowa ”WOD-PRZEM”, ul. Sokola 34, 87-100 Toruń Dane wybranej oferty: Cena - 46754,01 zł (brutto), Okres gwarancji – 24 miesiące, Liczba uzyskanych punktów: 94,00 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom: WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 1złożona przez: Firma Usługowo-Handlowa ”WOD-PRZEM” ul. Sokola 34, 87-100 Toruń Kryterium Cena 90,00 pkt. Kryterium Okres Gwarancji 4,00 pkt. Razem 94,00 pkt. WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Firma „MURUS” s.c. Jan Kwiatoń, Leszek Szafert ul. Fabryczna 19, 85-741 Bydgoszcz Kryterium Cena 80,10 pkt. Kryterium Okres Gwarancji 10,00 pkt. Razem 90,10 pkt. UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów).  

zamówienie na:

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełmna"

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM.I/JB.341-6/
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 8 września 2009  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny złożonej oferty do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: Zakład Usług Miejskich Sp z o.o. ul. Przemysłowa 8 , 86-200 Chełmno z ceną 4.919,23 zł brutto tz. suma cen na poszczególne zakresy określone w pkt. 6 formularza ofertowego. 

zamówienie na:

Rewitalizacja terenów po PKP - budowa dworca PKS – wykonanie I etapu robót obejmującego przebudowę ul. Dworcowej( droga wojewódzka) o długości 165,74 mb wraz z częściową budową drogi dojazdowej DW-1 o długości 25,00 mb w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1
wartość: Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 sierpnia 2009  10:30
wynik postępowania: Niniejszym pismem Burmistrz Miasta Chełmna zawiadamia, iż w dniu 31.08.2009r o godz. 13.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dla zadania inwestycyjnego jw. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 1 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3 - końcowa wartość zadania cena brutto 606 675,75 zł - termin realizacji zadania do 10.12.2009r - gwarancja na zadanie 12 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 100 pkt. za kryterium – cena ofertowa. W przetargu udział wziął tylko jeden Wykonawca  

zamówienie na:

DOSTAWA 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEJ (ROK PRODUKCJI 2009) KOPARKO-ŁADOWARKI Z WYPOSAŻENIEM

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2009  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 10. 08. 2009 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2009 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie na DOSTAWĘ 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEJ (ROK PRODUKCJI 2009) KOPARKO-ŁADOWARKI Z WYPOSAŻENIEM wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: INTERHANDLER Spółka z o.o. 87-100 Toruń, ul. Wapienna 6. Dane wybranej oferty: •Cena realizacji zamówienia 267790 złotych brutto; •Liczba uzyskanych punktów - 100 UZASADNIENIE W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji ofertę złożoną przez firmę: BUDPLAN Sp. z o.o. ul. Kickiego 26 B lok. 10 Warszawa (04-390) Oferta złożona przez w/w wykonawcę była kompletna i uzyskała największą liczbę punktów spośród ważnych stąd wybrana została do realizacji. 

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2009  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 30. 06. 2009 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 4/2009 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „STP” Ewa Bohdan Suchatówka 43 B 88 – 140 Gniewkowo Dane wybranej oferty: Cena - 41382,00 zł (brutto) Liczba uzyskanych punktów: 100,00 W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów).  

zamówienie na:

Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej i Przemysłowej w Chełmnie na odcinku 210,1m z rur PE 110 – III etap.

zamawiający: Urząd Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 14 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2009  12:30
wynik postępowania: Podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 3 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo - końcowa wartość zadania cena brutto 39.182,54 zł - termin realizacji zadania do 31.08.2009r - gwarancja na zadanie 24 miesiące Oferta powyższa uzyskała 100 pkt. za kryterium – cena ofertowa. W przetargu udział brały jako spełniające wymogi SIW oferty n/w wykonawców: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEL – KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz - końcowa wartość zamówienia cena brutto 49.776,00 zł - termin realizacji zadania do 31.08.2009r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 78,72 pkt. za kryterium – cena ofertowa. P.H.U. ORPOD Bolesław Orzechowski 86-253 Kijewo Królewskie - końcowa wartość zadania cena brutto 57.560,26 zł - termin realizacji zadania do 31.08.2009r - gwarancja na zadanie 60 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 68,07 pkt. za kryterium – cena ofertowa. ROLLSTICK – Toruń Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń - końcowa wartość zadania cena brutto 59.899,35 zł - termin realizacji zadania do 31.08.2009r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 65,41 pkt. za kryterium – cena ofertowa. 

zamówienie na:

Wykonanie nawierzchni z kostki brukarskiej betonowej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego nr 4 Os.M. Skłodowskiej-Curie 16 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2009  11:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny złożonych ofert do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: Firma TECH-DRÓG Wykonawstwo i Nadzór Robót Drogowych Bartosz Jackowski ul. Krasińskiego 115A/9 87-100 Toruń z ceną 19.617,60 zł 

zamówienie na:

Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania budynku Chełmińskiego Domu Kultury – budowa kotłowni gazowej o mocy 88 kW przy ul. Dworcowej 40a w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 czerwca 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 16.06.2009r Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. 1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JARMONT” Jarosław Gackowski 85-018 Bydgoszcz, ul. Ks. Piotra Skargi 5/3 - końcowa wartość zadania cena brutto 93 649,04 zł - termin realizacji zadania do 30.09.2009r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy 2.EKO – TECH Karol Słomski 83-140 Gniew, ul. 27 Stycznia 7 - końcowa wartość zadania cena brutto 100 379,29 zł - termin realizacji zadania do 30.09.2009r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy 3.MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tartaczna 5 - końcowa wartość zamówienia cena brutto 103 100,72 zł - termin realizacji zadania do 30.09.2009r - gwarancja na zadanie 24 miesiące Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Żadna nie została odrzucona. Z postępowania Komisja wykluczyła na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych: - Ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JARMONT” Jarosław Gackowski 85-018 Bydgoszcz, ul. Ks. Piotra Skargi 5/3 - Ofertę nr 2 EKO – TECH Karol Słomski 83-140 Gniew, ul. 27 Stycznia 7 z uwagi, że nie zostały one zabezpieczone wadium w należyty sposób. Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 3 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tartaczna 5 W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij