Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2008  10:30
wynik postępowania: OGŁOSZENIE dot. postępowania przetargowego dla zadania Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie. Niniejszym pismem informuję, iż w dniu 19.12.2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna, zakończono prace komisji dotyczące rozstrzygnięcia procedury przetargowej dla przedmiotowego zadania. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Toruń 87-100 Toruń ul. Chełmińska 28. Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt. za kryterium - cena oferty. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu to: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Toruń 87-100 Toruń ul. Dominikańska 9 - cena 1 186 848,73 zł. oraz Bank Spółdzielczy Chełmno ul. Dworcowa 5 - cena 1 391 376,77 zł. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy w zakresie protestu. 

zamówienie na:

Przyjmowanie do schroniska zwierząt z terenu Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: brak ofert 

zamówienie na:

Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Chełmna

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza Zakład Usług Transportowych Handel Art. Przemysłowymi Tatiana Gryszan, ul.Rynek 10, 86-200 Chełmno z cena 1,07 zł brutto 

zamówienie na:

sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej - działki nr 209/34 o pow. 0,9935 ha , położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: V przetrag ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 3.960.000 zł
termin składania ofert: 12 grudnia 2008  12:00
wynik postępowania: nabywcą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej - działki nr 209/24 , położonej przy ul. Dworcowej została Sp. z o.o. ELPRO z Lublina za cenę 3.999.600 zł. 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14-16% wraz z dowozem do siedziby zamawiającego

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów oferta: Składnica Artykułów Masowych "WĘGLOPASZ" sp.j. Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, ul. Koronowska 38, Żołędowo, 86-031 Osielko z ceną 559,00 zł brutto została wybrana do realizacji zadania.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo – konserwatorskich związanych z realizacją w latach 2011/2014 projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przerarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2008  10:30
wynik postępowania: OGŁOSZENIE Dot: postępowania przetargowego dla zadania Opracowanie dokumentacji wraz z częścią kosztorysową robót remontowo- konserwatorskich związanych z realizacją w latach 2011/2014 projektu Ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszym pismem informuję, iż w dniu 17.11.2008r. o godz.12.00 w Sali nr.14 Urzędu Miasta Chełmna, zakończono prace komisji dotyczące rozstrzygnięcia procedury przetargowej dla przedmiotowego zadania. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca Pracownia Architektoniczna—Małgorzata Miernik –80-175 Gdańsk ul. Łowców 10 cena brutto-329.4oozł. Termin wykonania 8 m-ce. Gwarancja 12 m-ce. Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt. Za kryterium- cena oferty. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu to: Pracownia Architektoniczna—Jakub Kaczorowski—Włocławek ul. Chmielna 1 Cena brutto-498.980zł Gwarancja 3 m-ce. Termin realizacji 4 m-ce. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy , przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy w zakresie protestu. 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenie miasta Chełmna – kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach: Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowe, Wiśniowej i Czereśniowej”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 20 października 2008  10:30
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: Roman Gajkowski. ul. Zaciszna 9/24 86 – 300 Grudziądz - cena ofertowa brutto: 21.307,00 zł. - termin wykonania : do 31.07.2009 r.  

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 38,59 zł
termin składania ofert: 8 października 2008  09:00
wynik postępowania: dzierżawcą działki zostali Dariusz Stosik i Bogdan Stosik za czynsz dzierżawny 49,00 zł płatny rocznie 

zamówienie na:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. SŁONECZNEJ W CHEŁMNIE”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 86-200 Chełmno, ul. Nad Groblą 2
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 3 października 2008  09:00
wynik postępowania: Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2008 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. SŁONECZNEJ W CHEŁMNIE” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: P.H.U. „ORPOD” BUDOWA I KONSERWACJA urządzeń wodno-kanalizacyjnych 86 - 253 Kijewo Królewskie Dane wybranej oferty: Cena - 80833,08 zł (brutto) Okres gwarancji – 3 lata Liczba uzyskanych punktów: 100,00 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 19 września 2008  10:30
wynik postępowania: Ogłoszenie dot: otwarcia ofert i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla zadnia: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Chełmnie”. Niniejszym pismem informuję, iż w dniu 25.09.2008r o godz. 10.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta Chełmna, dokończono postępowanie przetargowe rozpoczęte w dniu 19.09.2008r dla zadania inwestycyjnego jw. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach których oferty zostały odrzucone z postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: „Wimar” sp. z.o.o. ul. Nadrzeczna 24 86 – 010 Koronowo - cena ofertowa brutto: 2.888.287,39 zł. - termin wykonania : do 31.07.2009 r. - okres gwarancji: 36 miesięcy. Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. W przetargu udział brały jako spełniające wymogi SIWZ oferty n/w wykonawców: Ofertę Nr 2 złożył n/w wykonawca: „Melbud” S.A ul. Składowa 4 86 – 300 Grudziądz - cena ofertowa brutto: 3.238.545,50 zł. - termin wykonania : do 31.07.2009 r. - okres gwarancji: 36 miesięcy. Oferta powyższa uzyskała 89,18 pkt za kryterium – cena ofertowa. Ofertę Nr 3 złożył n/w wykonawca: Zakład Instalacji Wodno-kanalizacyjnych i c.o. Wojciech Woźniak ul. Leszczyńskiego 39 85 – 137 Bydgoszcz - cena ofertowa brutto: 3.476.871,85 zł. - termin wykonania : do 31.07.2009 r. - okres gwarancji: 36 miesięcy. Oferta powyższa uzyskała 83,07 pkt za kryterium – cena ofertowa. Ofertę Nr 4 złożył n/w wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych I Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z.o.o ul. Angowicka 47 86 – 600 Chojnice - cena ofertowa brutto: 3.903.790,21 zł. - termin wykonania : do 31.07.2009 r. - okres gwarancji: 12 miesięcy. Oferta powyższa uzyskała 73,98 pkt za kryterium – cena ofertowa. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy w zakresie protestu. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 285/3 o pow.6663 m2, położonej w Chełmnie na os. Raszei

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 345.000 zł
termin składania ofert: 18 września 2008  12:00
wynik postępowania: nabywcą działki zostało Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp.z o.o. Grudziądz ul. Olchowa 4 za cenę 500.000 zł  

zamówienie na:

Wykonanie remontowych robót budowlanych – wielobranżowych budynku socjalno – biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie. - kubatura budynku – 460,38 m3, - powierzchnia użytkowa – 173,73 m2, - powierzchnia całkowita – 217,62 m2 , - wysokość budynku – 3,28 m, - długość budynku – 33,48 m, - szerokość budynku – 6,50 m.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2008  10:30
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postępowaniu przetargowym dla zadnia: Wykonanie remontowych robót budowlanych – wielobranżowych budynku socjalno – biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie. Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym informuje, iż w dniu 22.07.2008r o godz. 10.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna, zakończono postępowanie przetargowe rozpoczęte w dniu 18.07.2008r dla zadania inwestycyjnego jw. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach których oferty zostały odrzucone z postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: Zakład Dekarsko - Blacharski Andrzej Śmigielski ul. Jaskółcza 7 86 – 200 Chełmno Cena ofertowa – brutto 237.238,71 zł. Termin wykonania robót – 28.07.2008 do 15.10.2008r Warunki gwarancji – 12 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt za kryterium – cena ofertowa i tym samym jako najkorzystniejsza została wybrana do realizacji. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu to: „LEMAR” s.c. M.W. Lewandowscy Grupa ul. M. Libickiego 5/19 86 – 134 Dragacz Cena ofertowa brutto – 343.540,84 zł. Termin wykonania robót – 28.07.2008 do 15.10.2008r Warunki gwarancji – 36 miesięcy. 

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11/część/ o pow. 1510 m2 /RV/, zapisanej w KW 6116, obręb 3, położonej w Chełmnie przy ul.Gorczyckiego

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 38,59 zł
termin składania ofert: 10 lipca 2008  09:00
wynik postępowania: dzierżawcą działki został P. Marek Skowroński za cenę - czynsz dzierżawny 49 zł rocznie  

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 8 lipca 2008
wynik postępowania: Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 4/2008 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: do dnia 08. 07. 2008 do godz. 9.00 Wpłyneła 1 oferta Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „STP” Ewa Bohdan Suchatówka 43 B 88 – 140 Gniewkowo Dane wybranej oferty: Cena - 49910,00 zł (brutto) Liczba uzyskanych punktów: 100,00 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści S.Z. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów).  

zamówienie na:

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIKLINOWEJ W CHEŁMNIE”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2008  09:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIKLINOWEJ W CHEŁMNIE” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: P.H.U. „ORPOD” BUDOWA I KONSERWACJA urządzeń wodno-kanalizacyjnych 86 - 253 Kijewo Królewskie Dane wybranej oferty: Cena - 120121,47 zł (brutto) Okres gwarancji – 3 lata Liczba uzyskanych punktów: 98,00  

zamówienie na:

Budowa boiska do gier zespołowych o powierzchni 548,00 m 2 ( 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do koszykówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Gimnazjum Nr 1 ul. Szkolna 6 w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto chełmno
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2008  10:30
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postępowaniu przetargowym dla zadnia: Budowa boiska do gier zespołowych o powierzchni 548,00 m 2 ( 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do koszykówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Gimnazjum Nr 1 ul. Szkolna 6 w Chełmnie. Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym informuje, iż w dniu 19.06.2008r o godz. 10.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna, zakończono postępowanie przetargowe rozpoczęte w dniu 16.06.2008r dla zadania inwestycyjnego jw. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach których oferty zostały odrzucone z postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe ‘HYDRO – EKO” inż. Mirosław Rożek ul. G. Zapolskiej 18 89 – 600 Chojnice Cena ofertowa – brutto 149.974,34 zł. Termin wykonania robót – 27.06.2008 do 29.08.2008r. Warunki gwarancji – 12 miesięcy. Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt za kryterium – cena ofertowa i tym samym jako najkorzystniejsza została wybrana do realizacji. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 z postępowania przetargowego to: „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4 86 – 300 Grudziądz - w załączniku Nr 5 do SIWZ Wykonawca zawarł dwa zadania związane z budową boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy, a Zamawiający wymagał wykazania trzech boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy zrealizowanych w ostatnich 5 latach o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każde. W/w wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia złożonej oferty w wyznaczonym terminie do dnia 19.06.2008r nie spełnił powyższego obowiązku i wobec zajęcia takiego stanowiska Jego oferta z mocy ustawy Pzp została odrzucona z przetargu. 

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres 10 lat działkę nr 291/8 o pow. 85 m2 w obrębie 4, zapisaną w KW 13156

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy:
wartość: 38,59 zł
termin składania ofert: 6 czerwca 2008  09:00
wynik postępowania: dzierżawcą działki został P. Andrzej Glaubert za cenę - czynsz dzierżawny 49 zł rocznie  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Magazynowej i Przemysłowej w Chełmnie – I etap sieć wodociągowa z rur PE 100, PN 10, SDR 17 Ø 225 x 13,4 mm o długości 427,10 m wraz z hydrantami nadziemnymi DN 80 szt.4.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2008  10:30
wynik postępowania: OGŁOSZENIE dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tysięcy euro na: „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Przemysłowej i Magazynowej w Chełmnie – I etap sieć wodociągowa z rur PE 100,PN10, SDR 17 o średnicy 225x13,4 mm o długości 427,10 m wraz z hydrantami nadziemnymi DN 80 szt. 4 ”. Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 30.05.2008r. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. Ofertę Nr 1 złożył n/w wykonawca: „Wimar” sp. z.o.o. ul. Nadrzeczna 24 86 – 010 Koronowo - cena brutto (z podatkiem VAT): 96.096,55 zł. Ofertę Nr 2 złożył n/w wykonawca: Infratech sp. z.o.o. spółka komandytowa ul. 3 Maja 3/4 86 – 200 Chełmno - cena brutto: ( z podatkiem)159.030,45 zł. Ofertę Nr 3 złożył n/w wykonawca: SAN-BUD Zbigniew Staworzyński ul. Budowlana 7 87 – 200 Wąbrzeźno - cena brutto ( z podatkiem) 92.689,87 zł. - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty : 1/ cena oferty - 100 % Punktacja za kryterium ‘’cena” wynosi dla: 1/ oferta nr 2 - 58,28 pkt. 2/ oferta nr 3 - 100,00 pkt. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (cena oferty – 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta Nr 3 uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 punktów) w przetargu jw. złożona przez: SAN-BUD Zbigniew Staworzyński ul. Budowlana 7 87 – 200 Wąbrzeźno Za kwotę 92.689,87 zł. brutto Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art.89 ust. pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jednak żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

dzierżawa części płyty Rynku na lokalizowanie pkt gastronomicznego Nr 3 na okres 16.06 do 30.09 w 2008 roku i od 01.05.do 30.09 w latach 2009-2010

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg pisemny nieograniczony na ndzierżawę pkt gastronimicznego nr 3 na Rynku
nr sprawy:
wartość: 3.500 zł + 22% VAT
termin składania ofert: 21 maja 2008  15:15
wynik postępowania: wynik negatywny przetargu brak złożonych ofert  

zamówienie na:

dzierżawa działki nr 377/4 /części/ o pow. 1160 m2 , położonej przy ul. Biskupiej 23 a , zapisanej w KW 14124 na okres 10 lat

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 38,59zł
termin składania ofert: 15 maja 2008  10:00
wynik postępowania: dzierżawcą działki została Emilia Kamińska za czynsz dzierżawny w wysokości 49,00 zł płatny rocznie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij