Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2007

Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »zamówienie na:

REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KRÓTKIEJ W CHEŁMNIE

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 października 2007
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 29.10.2007 r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętego kryterium wybrała do realizacji firmę: WIMAR Sp. z o.o. 86 -010 Koronowo ul. Nadrzeczna 24 z ceną brutto - 77.069,56 PLN 

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa dworca autobusowego, drogi dojazdowej oraz wielostanowiskowego parkingu przy ul. Dworcowej w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia, że oferta złożona przez: TEBODIN-SAP-PROJEKT w Gdańsku Spółka z o.o. ul. Kartuska 278 80-125 Gdańsk z ceną brutto (z podatkiem VAT) – 158 600,00 PLN i warunkami gwarancji – 36 miesięcy - po jej uzupełnieniu i złożeniu wyjaśnień w trybie art.26 ust.3 i 4 ww. ustawy – spełnia warunki określone w SIWZ. W świetle przyjętego kryterium (cena oferty – 100%) ww. oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 punktów) w przetargu j.w. i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza. Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Roboty budowlano – instalacyjne związane z przebudową klatki schodowej wraz z montażem windy osobowo – towarowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dominikańskiej 40 w Chełmnie.

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2007  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie uprzejmie informuje, że dnia 05.10.2007 r. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. 1.Najkorzystniejszą ofertę złożył n/a wykonawca: Zakład Produkcji Drzewnej Zbigniew Paczkowski ul. Kamionka 3 86 – 200 Chełmno za cenę netto : 261.740,80 zł. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Po dokonaniu oceny ofert w zakresie kryterium – cena ofertowa najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta nr 1 i tym samym jako najkorzystniejsza została przyjęta do realizacji. 2.Na przedmiotowy przetarg oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 Zakład Produkcji Drzewnej Zbigniew Paczkowski ul. Kamionka 3 86 – 200 Chełmno za cenę netto : 261.740,80 zł. Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa „POBUD” Spółka z o.o. ul. Siedleckiego 14 85 – 868 Bydgoszcz cena netto – 268.432,88 zł. 3. Streszczenie oceny i porównywania złożonych ofert. Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty: - cena oferty- 100% Punktacja za kryterium „ocena” wynosi dla: 1/ oferta nr 1- 100,00 pkt. 2/ oferta nr 2- 97,51 pkt. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (ocena oferty- 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 1 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez Wykonawcę określonego w pkt.1 

zamówienie na:

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Aleje 3 Maja 5 w Chełmnie – I etap częściowa wymiana drewnianej stolarki okiennej w kolorze brązowym wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, robotami malarskimi oraz wymianą krat stalowych zabezpieczających okna.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2007  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych Burmistrz Miasta Chełmna uprzejmie informuje, że dnia 02.10.2007 r. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. 1. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/a wykonawca: ZAKŁAD PRODUKCJI STOLARKI BUDOWLANEJ ,,DREWZEN” UL. GŁÓWNA 31 76-251 KOBYLNICA za cenę: 142.594,61 zł Uzasadnienie wyboru wykonawcy: W wyniku przeprowadzenia analizy wybrana oferta przedstawiła cenę najniższą. 2. Na przedmiotowy przetarg oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 ZAKŁAD PRODUKCJI STOLARKI BUDOWLANEJ ,,DREWZEN” UL. GŁÓWNA 31 76-251 KOBYLNICA cena brutto (z podatkiem VAT)-142.594,61 PLN Oferta Nr 2 FABRYKA OKIEN I DRZWI BAS SP. Z.O.O. UL. SMOLUCHOWSKIEGO 1 20-494 LUBLIN cena brutto (z podatkiem VAT)-158.399,24 PLN 3. Streszczenie oceny i porównywania złożonych ofert. Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty: - cena oferty- 100% Punktacja za kryterium „ocena” wynosi dla: 1/ oferta nr 1- 100 pkt. 2/ oferta nr 2- 90,02pkt. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (ocena oferty- 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 1 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez Wykonawcę określonego w pkt.1  

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. "Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków w ulicach Podgórnej, Stromej i Ciegielnianej"

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2007
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 31.08.2007r dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętego kryterium wybrała do realizacji firmę:WIMAR SP.Z.O.O. 86-010 Koronowo ul. Nadrzeczna 24z ceną brutto - 442.298,52PLN 

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. ,,V etap przebudowy ul. Kolonia Wilsona” tj. budowy warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm oraz urządzeniami odwadniającymi ulicy Prostej na odcinku od ul. Kolonia Wilsona do ul. Zakole w Chełmnie, oraz remontu ulicy Łunawskiej- III etap polegający na frezowaniu istniejącej nawierzchni o grubości 3 cm, ułożeniu warstwy wiążącej grb. 4 cm i ścieralnej grb. 3 cm oraz regulacja wysokościowa urządzeń szt. 4.

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 23 lipca 2007  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna uprzejmie informuje, że dnia 27.07.2007r Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.z o o 86 – 100 Świecie ul. Laskowicka 3. cena brutto (z podatkiem VAT) – 261.064,54 PLN Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113 87 – 100 Toruń cena brutto (z podatkiem VAT) – 239.227,54 PLN Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty : 1/ cena oferty - 100 % Punktacja za kryterium ‘’cena” wynosi dla: 1/ oferta nr 1 – 91,64 pkt. 2/ oferta nr 2 – 100,00 pkt. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (cena oferty – 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta Nr 2 uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 punktów) w przetargu jw. złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Polna 113 87- 100 Toruń za kwotę – 239.227,54 zł brutto Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Roboty ogólnobudowlane - remontowe budynków Przedszkola „PINOKIO” przy ul.Dworcowej 13 w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2007  10:30
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 30.05.2007r. dokonała oceny złożonych ofert i wedle przyjętego kryterium wybrała do realizacji firmę: Zakład Dekarsko-Blacharski Andrzej Śmigielski ul. Jaskółcza, 7, 86-200 Chełmno z ceną brutto – 39 439,34 PLN.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wielobranżowej wraz z częścią kosztorysową dla budynku socjalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej ok. 1700 m2 przy ul. Kościelnej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2007
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 28.05.2007r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętego kryterium wybrała do realizacji firmę: arch. Tomasz Gwiazdowski ul. II M.P.S. 7/3, 81-661 Gdynia z ceną brutto – 146 400,00 PLN.  

zamówienie na:

Budowa boiska do gier zespołowych o wymiarach 15,00 m x 28,00 m ( siatkówka i koszykówka ) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Gimnazjum nr 2 ul. Kościuszki 11 w Chełmnie.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2007  10:30
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 23.05.2007r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętego kryterium wybrała do realizacji firmę: ARIM sp. z o.o. ul. K.Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra z ceną brutto – 109 624,88 PLN i 36 miesięczną gwarancją.  

zamówienie na:

Budowa boiska do gier zespołowych o wymiarach 15,00 m x 28,00 m ( siatkówka i koszykówka ) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Gimnazjum nr 2 ul. Kościuszki 11 w Chełmnie.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2007
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 23.05.2007r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętego kryterium wybrała do realizacji firmę: ARIM sp. z o.o. ul. K.Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra z ceną brutto – 109 624,88 PLN i 36 miesięczną gwarancją 

zamówienie na:

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2007  11:00
wynik postępowania: Do realizacji wybrano ofertę złożoną przez firmę: ARCADIS EKOKONREM SP Z O.O. UL. TARNOGAJSKA 18 50-512 WROCłAW cena oferty: 62.220,00 zł brutto termin realizacji: 10 miesięcy 

zamówienie na:

Zakup i montaż urządzenia do osuszania metodą elektrofizyczną z zasilaniem zewnętrznym gmachu Biblioteki Miejskiej przy Alejach 3-go Maja 2 w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2007  11:00
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 27.04.2007r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętego kryterium wybrała do realizacji firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAS sp. z o.o. ul. Kalinowa 6, 81-198 Kosakowo z ceną brutto – 28 304,00 PLN i 36 miesięczną gwarancją.  

zamówienie na:

Wybór wykonawcy - dostawcy materiałów budowlanych typu: - kostka betonowa grb. 6 cm szara 1285 m2 - kostka betonowa grb. 6 cm czerwona 600 m2 - kostka betonowa grb. 8 cm szara 1150 m2 - kostka betonowa grb. 8 cm czerwona 140 m2 - obrzeża betonowe 8 x 25 szare 470 mb - krawężnik drogowy 15 x 30 x 100 szary 1115 mb dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2007
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 27.04.2007r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętych kryteriów wybrała do realizacji firmę: P.P.H. " ELL-BET" SP.J. E. LECZKOWSKA, E. CZYżEWSKI MłYNIEC PIERWSZY UL. TORUńSKA 35A 87-162 LUBICZ za cenę 134035,30 zł (brutto) 

zamówienie na:

na dzierżawę części płyty Rynku w Chełmnie na zlokalizowanie jednego punktu gastronimicznego Nr 3 na okres od 01.05 do 30.09 w 2007 roku

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 5.002 zł
termin składania ofert: 16 kwietnia 2007
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nie złożono oferty 

zamówienie na:

Wybór wykonawcy usług transportowych pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 tony dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna – przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i oczyszczaniem ulic miasta.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2007
wynik postępowania: Burmistrz Miasta Chełmna uprzejmie informuje, że dnia 10.04.2007r Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. W świetle przyjętych kryteriów w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji zadania oferta Nr 1 złożona przez: Zakład Usług Miejskich sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 86-200 Chełmno za kwotę 24,40 zł. brutto/godz. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z rur PE wraz z przyłączami Ø zewnętrzne 225mm, Ø zewnętrzne 110 mm, Ø zewnętrzne 63 mm i średnicy 40 mm ul. Magazynowej i Przemysłowej w Chełmnie.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy:
wartość: od 6 000 do 60 000 euro
termin składania ofert: 30 marca 2007
wynik postępowania: Burmistrz Miasta Chełmna uprzejmie informuje, że dnia 30.03.2007r Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. W świetle przyjętych kryteriów w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji zadania oferta Nr 2 złożona przez: HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Grunwaldzka 235 85-438 Bydgoszcz za kwotę 18.056,00 zł. brutto 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji budowlanej termomodernizacji budynku Szkoły Podsatawowej nr 1 przy Al. 3 MAja w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 29 marca 2007
wynik postępowania: W wyniku rozstrzygnięcia przetargu do realizacji wybrano firmę: Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za cenę 22.570,00 zł (słownie - dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych)  

zamówienie na:

Zakup bezpyłowego urządzenia do usuwania graffiti i innych zanieczyszczeń działającego bez użycia wody i środków chemicznych

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 29 marca 2007
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 29.03.2007r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętego kryterium wybrała do realizacji firmę: ECO-CLEAN Malanowicz, Żelezik Spółka jawna ul. Tarnogórska 114c 44-100 Gliwice z ceną brutto – 24 351,20 PLN i 12 miesięczną gwarancją. 

zamówienie na:

Wybór wykonawcy usług transportowych pojazdem MULTICAR dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna – przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i utrzymaniem ulic miasta.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 23 marca 2007
wynik postępowania: Burmistrz Miasta Chełmna uprzejmie informuje, że dnia 23.03.2007r Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. W świetle przyjętych kryteriów w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji zadania oferta Nr 1 złożona przez:"KAMAR" Usługi Transportowe Katarzyna Kęsik ul. Jastrzębia 2 86-200 Chełmno która zaoferowała cenę 12,50zł brutto/r-g. 

zamówienie na:

Budowa kotłowni gazowej o mocy 264 kW w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. M.C. Skłodowskiej 16 w Chełmnie (piece kondensacyjne)

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Przetrag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: od 6 000 do 60 0000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2007
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 20 i 26 marca 2007r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętego kryterium wybrała do realizacji firmę: INSTAL-MONT Glazik i Kortas Spółka Jawna z siedzibą w Pruszczu Pomorskim, Plac Poniatowskiego 5 z ceną brutto – 144 770,79 PLN i 24 miesięczną gwarancją.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij