Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2006

Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

,,Dostawa Miału Węglowego o parametrach: kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14-16 % do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Chełmno ul Dworcowa 1”.

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę ,,HEGMAR” Henryk i Marek Wiśniewscy, Grzegorz Siewodnik spółka jawna ul. Oska 20, 86-130 Laskowice z ceną 325 zł brutto 

zamówienie na:

usługi transportowe pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton wraz z pomocą kierowcy przy pracach załadunkowych rozładunkowych różnych materiałów dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej – obsługa terenów zielonych

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do
termin składania ofert: 21 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę Spółdzielni Kółek Rolniczych, ul. Gen. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno z ceną 26,84 zł 

zamówienie na:

prace związane z realizacją zadania pn. „Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Chełmna”

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2006
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 14.12.2006r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętych kryteriów najkorzystniejszą i wybraną do realizacji okazała się oferta złożona przez: Zakład Usług Transportowych Handel Art. Przemysłowymi Tatiana Gryszan ul. Rynek 10 86-200 Chełmno, z ceną 0,95gr/szt. (brutto) 

zamówienie na:

udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2006 roku

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Powyżej 60000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2006
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 31-10-2006 r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętych kryteriów najkorzystniejszą i wybraną do realizacji okazała się oferta złożona przez: Bank Spółdzielczy w Chełmnie ul. Dworcowa 5 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

Prace związane z realizacją zadania p.n." budowa kanalizacji deszczowej ul.Kolibrowej w Chełmnie II etap"

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: od 6.000 do 60.000 euro
termin składania ofert: 26 października 2006
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 26.10.2006r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętych kryteriów wybrała do realizacji firmę: \"WIMAR\" sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo za kwotę 69.312,48zł ( brutto) 

zamówienie na:

sprzedaż działki nr 107/2 o pow. 2,8012 ha zabudowanej halami magazynowymi , położonej przy ul. Łunawskiej 31

zamawiający: Burmistrz Miasta Chelna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: cena wywoławcza 360.058,00 zł
termin składania ofert: 19 października 2006
wynik postępowania: nabywcą w/w nieruchomości został P. Marek Ośmiałowski za cenę 363.668,00 zł  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60000 euro
termin składania ofert: 16 października 2006
wynik postępowania: Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że dn. 16.10.2006r. Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert. W świetle przyjetych kryteriów najkorzystniejszą i wybraną do realizacji okazała się oferta złożona przez: ZAKłAD USłUG MIEJSKICH SP. Z O.O. ul. Przemysłowa 8 86-200 Chełmno z cenami usługi bruttu: -pługopiaskarką przy odpłużaniu 149,80 zł/godz. -pługopiaskarką przy odpłużaniu i posypywaniu piaskiem 247,49 zł/godz. -pługopiaskarką przy odpłużaniu i posypywaniu mieszanką piasku i soli 582,94 zł/godz. -pługopiaskarką przy odpłużaniu i posypywaniu solą 710,48 zł/godz. -pługopiaskarką przy posypywaniu piaskiem 204,69 zł/godz. -pługopiaskarką przy posypywaniu mieszanką piasku i soli 540,14 zł/godz. -pługopiaskarką przy posypywaniu solą 667,68 zł/godz. -ciągnikiem z rozrzutnikiem przy posypywaniu piaskiem 146,06 zł/godz. -ciągnikiem z rozrzutnikiem przy posypywaniu mieszanką piasku i soli 344,54 zł/godz. -ciągnikiem z rozrzutnikiem przy posypywaniu solą 524,30 zł/godz. -pługopiaskarką z solarką przy odpłużaniu 149,80 zł/godz. -pługopiaskarką z solarką przy odpłużaniu i posypywaniu piaskiem 271,78 zł/godz. -pługopiaskarką z solarką przy odpłużaniu i posypywaniu mieszanką piasku i soli 754,35zł/godz. -pługopiaskarką z solarką przy odpłużaniu i posypywaniu solą 922,34 zł/godz. -pługopiaskarką z solarką przy odpłużaniu i polewaniu solanką 370,22 zł/godz. -pługopiaskarką z solarką przy posypywaniu piaskiem 271,78 zł/godz. -pługopiaskarką z solarką przy posypywaniu mieszanką piasku i soli 711,90 zł/godz. -pługopiaskarką z solarką przy posypywaniu solą 879,54 zł/godz. -pługopiaskarką z solarką przy polewaniu solanką 327,42 zł/godz.  

zamówienie na:

Prace związane z realizacją zadania pn. "IV etap przebudowy ul. Kolonia Wilsona tj. budowa drogi i krawęznika ul. Prstej na odcinku od ulicy Kolonia Wilsona od km 0+000 do km 0+160 do ulicy Zakole w Chełmnie"

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: od 6.000 do 60.000 euro
termin składania ofert: 29 września 2006
wynik postępowania: Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg unieważniono z powodu niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

prace związane z realizacją zadania p.n. remontu nawierzchni ul. Łunawskiej - II etap w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: od 6.000 do 60.000 euro
termin składania ofert: 4 września 2006
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetragu wyłoniono wykonawcę Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. ul. Glinki 148 85-861 Bydgoszcz, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

zamówienie na:

dostawę materiałów budowlanych typu: - kostka betonowa grb. 6 cm szara 1500 m2 - kostka betonowa grb. 6 cm czerwona 1600 m2 - kostka betonowa grb. 8 cm szara 1400 m2 - kostka betonowa grb. 8 cm czerwona 400 m2 - obrzeża betonowe 8 x 25 szare 1100 mb - krawężnik drogowy 15 x 30 x 100 szary 1200 mb dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2006
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,ELL-BET" Sp.j. E.Leczkowska L. Czyżewski Młyniec Pierwszy ul. Toruńska 35 A 87-162 Lubicz Z ceną oferowaną 123.470,00 zł netto 

zamówienie na:

Zabezpieczenie i odtworzenie murów obronnych w Chełmnie – odcinek Nr VI od ul. Wodnej do ul. Toruńskiej (tzw. mur nr 40, baszta nr 41, mur nr 45) w celu usunięcia szkód i zagrożeń powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2006
wynik postępowania: Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym informuje, że dnia 9 maja br. Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert dla przedmiotowego zamówienia publicznego. W świetle przyjętych w postępowaniu przetargowym kryteriów najkorzystniejsza okazała się i tym samym została wybrana do realizacji zamówienia oferta złożona przez: RESTAURO Sp. z o.o. ul. Łazienna 4 87-100 Toruń z nw. składnikami cenotwórczymi: stawka roboczogodziny (brutto tj. z narzutami i należnym podatkiem VAT) 21,58 PLN stawka roboczogodziny (netto tj. bez narzutów i należnego podatku VAT) 8,50 PLN koszty pośrednie Kp - 75 % koszty zakupu Kz - 12 % zysk Z - 19 % należny podatek VAT - 22 %  

zamówienie na:

pracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej i kosztorysowej budowy asfaltowej nawierzchni ulicy Podgórnej wraz z chodnikami oraz jej odwodnieniem, oświetleniem i organizacją ruchu w Chełmnie.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2006
wynik postępowania:  

zamówienie na:

Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy miasta Chełmna.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poni zej 60 000 Euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2006
wynik postępowania: Burmistrz Miasta Chełmna uprzejmie informuje, że dnia 27.04.2006 Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. W świetle przyjętych kryteriów w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji zadania oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „Ba Sz” mgr inż. Bartosz Szymusik ul. Polna 72 26 – 200 Końskie za kwotę 15.250 zł. ( brutto )  

zamówienie na:

dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Urzędu Miasta w Chełmnie, Wydziału Gospodarki Miejskiej- Zieleń.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro.
termin składania ofert: 26 kwietnia 2006
wynik postępowania: EXPORT-IMPORT Halina Kania ul. Kołobrzeska 39 78-600 Wałcz która oferowała cenę : 72.590 zł(brutto) 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlanej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 22 Stycznia 4 w Chełmnie.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro.
termin składania ofert: 26 kwietnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Inżynierii Środowiska ul. Armii Krajowej 12/18 88-100 Inowrocław 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij