Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 05/2019
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 81.905,70 zł (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100,00  

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją w latach 2019/2020 projektu pn. "Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych"

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.7.2019.MM
wartość: nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert: 1 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Informacja zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - poniżej  

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 53,79 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo–usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. M.C. Skłodowskiej 19, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
wartość: cena wywoławcza 750,00 zł
termin składania ofert: 12 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: najwyższa oferta - Firma Labroggi Łukasz Alabrudziński Ul. Grudziądzka 31 86-200 Chełmno kwota wylicytowana - Czynsz miesięczny 790 zł brutto  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki: nr 209/20 i nr 289/4, położonej w Chełmnie przy ul. Planty Kolejowe

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.19.2018.MP
wartość: 400.000,00 zł
termin składania ofert: 4 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nabywcą prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości została PGI 8 Spółka z o.o. z siedzibą w Świeciu za cenę 404 000,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Budowa chodnika wraz z oświetleniem – ul. Jastrzębskiego, budowa ścieżki rowerowej – ul. Planty Kolejowe – ul. Szosa Grudziądzka oraz remont schodów – odcinek ul. Okrężnej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.8.2019.JB
wartość: nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert: 15 maja 2019  10:30
wynik postępowania: W swietle przyjetych kryteriow do realizacji zadania czesc I-III zostala wybrana: Firma Handlowo-Usługowa "GOJA" Marcin Ostrowski, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

Budowa ul. Kwiatowej i modernizacja nawierzchni ul. Wiklinowej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.6.2019.JB
wartość: nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  10:30
wynik postępowania: ul. Wiklinowa - Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp. J. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber Ul. Głowackiego 20 87-140 Chełmża ul. Kwiatowa: Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 30,39 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 9,

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 1
wartość: ceny wywoławcza 1 200,00 zł
termin składania ofert: 16 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: najwyższa oferta „Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa "KAMIL" Kamil Otrębski” - 2000,00 zł brutto 

zamówienie na:

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na działki niezabudowane

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Gorczyckiego działki nr 72/1, 72/2,72/3, 72/4,72/5 z udziałem 1/5 w działce 72/6
nr sprawy: GN.6840.20-24/2017.EN
wartość: 1)90.000zł 2)80.000zł 3)75.000zł 4)100.000zł 5)95.000zł
termin składania ofert: 1 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Nabywcą działki nr 72/5 o pow. 1181 m2, położonej przy ul. G.Gorczyckiego zostali Państwo Alicja i Marcin Cygan za cenę 75.750,00 zł. Na pozostałe nieruchomości nikt nie przystąpił do przetargów - zakończyły się wynikiem negatywnym.  

zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2019 roku

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.5.2019.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2019  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: P.H.U. DARO Dariusz Linowski Warpalice 18 87-340 Osiek 

zamówienie na:

„Budowa stropu nad halą pomp w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 02/2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Budowę stropu nad halą pomp w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany, Osnowo 14, 86-200 Chełmno  

zamówienie na:

Modernizacja ulicy Nadrzecznej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.1.2019J.Sz
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 4 złożona przez: Firma Handlowo Usługowa Goja Marcin Ostrowski ul. Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00pkt. Ilość punktów kryterium przedłużony termin gwarancji – 40,00pkt. Łączna ilość punktów – 100,00pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza. 1.2. Pozostałe oferty: FIRMA BRUKBET Radosław Kuczyński ul. Długa 16 89-606 CHARZYKOWY POMORSKIE Łączna ilość punktów –82,58 Cena ofertowa – 42,58 pkt Wydłużenie terminu gwarancji –40,00 pkt. MAT-BUD Damian Jaworski 86-200 Chełmno ul. Łunawska 19B Łączna ilość punktów - 93,22 Cena oferowana - 53,22pkt Wydłużony okres gwarancji - 40,00pkt EURO SYSTEM TRANS Rosochowicz Szymon ul. Zimowa 17/11 87-100 Toruń Łączna ilość punktów - 84,37 Cena oferowana - 44,37pkt Wydłużony okres gwarancji - 40,00pkt PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Sp.z o. o. ul. LASKOWICKA 3 86-100 ŚWIECIE Łączna ilość punktów - 59.51pkt Cena oferowana - 26,18pkt Wydłużony okres gwarancji - 33,33pkt PRACE ZIEMNE - ,,HEMAR" Henryk Ledziński ul. Wojska Polskiego13 86-100 Świecie Łączna ilość punktów - 74,27 Cena oferowana - 34,27pkt Wydłużony okres gwarancji - 40,00pkt Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski ul. Krojczyn 64a 87-610 Dobrzyń Łączna ilość punktów - 76,28pkt Cena oferowana - 42,95pkt Wydłużony okres gwarancji - 33,33pkt 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2019 roku

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.3.2019.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  11:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów oceny ofert i spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ELL-BET” sp. j. B. Kisielewska, L. Czyżewski ul. Toruńska 35A Młyniec Pierwszy 87-162 Lubicz 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Chełmno

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 1 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania zostały wybrane najkorzystniejsze oferty: Do części 01 zamówienia: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, BR Toruń, ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń oraz do części 02 zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Toruniu, ul. Kościuszki 71, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

„Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów na terenie miasta Chełmna w 2019 roku”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.2.2019.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 lutego 2019  12:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” sp.j. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber ul. B. Głowackiego 20 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: VI przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2017.MP
wartość: 75 000 zł
termin składania ofert: 5 lutego 2019  09:00
wynik postępowania: lokal nr 7 został zbyty za cenę 92 500,00 zł. Nabywcą został Pan Paweł Paczkowski reprezentujący Firmę Budowlaną PACZ-BUD PAWEŁ PACZKOWSKI. 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij