Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na działki niezabudowane

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Gorczyckiego działki nr 72/1, 72/2,72/3, 72/4,72/5 z udziałem 1/5 w działce 72/6
nr sprawy: GN.6840.20-24/2017.EN
wartość: 1)90.000zł 2)80.000zł 3)75.000zł 4)100.000zł 5)95.000zł
termin składania ofert: 1 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Nabywcą działki nr 72/5 o pow. 1181 m2, położonej przy ul. G.Gorczyckiego zostali Państwo Alicja i Marcin Cygan za cenę 75.750,00 zł. Na pozostałe nieruchomości nikt nie przystąpił do przetargów - zakończyły się wynikiem negatywnym.  
 
                                                                                            Chełmno, 19.02.2019 r.
 
                                    O G Ł O S Z E N I E
                              Burmistrz Miasta Chełmna                                                                      
 
w oparciu o art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U.2018.2204 z późn. zm./.
 
                                                        ogłasza
                                         V przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży prawa własności następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna, położonych w Chełmnie przy ul.Grzegorza Gorczyckiego, zapisanych w KW TO1C/00002593/1 wraz ze sprzedażą prawa własności do każdej z nieruchomości udziału 1/5 części w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/6 o pow. 460 m2, zapisanej w KW TO1C/00002593/1, przeznaczonej pod wewnętrzna drogę dojazdową:  
 
1) przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę usługową /przeznaczenie podstawowe/ i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą /przeznaczenie uzupełniające/ oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
 
                                   Działka nr 72/1 o pow. 1419 m2,   
                          Cena wywoławcza wynosi 90.000,00 zł   /brutto/
                             (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Cena zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.2018.2174 z późn.zm./. W/w cena obejmuje sprzedaż prawa własności działki nr 72/6 w części.        
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00             w sali 204 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 9.000,00 zł w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 25 marca 2019 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.  
 
                                Działka nr 72/4 o pow. 1247 m2
                        Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 zł  /brutto/
                       (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Cena zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.2018.2174 z późn.zm./. W/w cena obejmuje sprzedaż prawa własności działki nr 72/6 w części.           
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku o godz. 9.30 w sali 204 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8.000,00 zł w kasie Urzędu Miasta       w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 25 marca 2019 roku.        Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.  
 
 
                                   Działka nr 72/5 o pow. 1181 m2
                           Cena wywoławcza wynosi 75.000,00 zł   /brutto/
                        (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
Cena zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.2018.2174 z późn.zm/. W/w  cena obejmuje sprzedaż prawa własności działki nr 72/6 w części.           
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w sali 204 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7.500,00 zł w kasie Urzędu Miasta       w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 25 marca 2019 roku.        Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
 
2) przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę usługową /przeznaczenie podstawowe/ i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą /przeznaczenie uzupełniające/ oraz w części na tereny zielone oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
 
                                   Działka nr 72/2 o pow. 1803 m2
                        Cena wywoławcza wynosi 100.000,00 zł   /brutto/
                                (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
Cena zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.2018.2174 z późn.zm./. W/w cena obejmuje sprzedaż prawa własności działki nr 72/6 w części.          
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku o godz. 10.30 w sali 204 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 10.000,00 zł w kasie Urzędu Miasta      w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 25 marca 2019 roku.         Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
 
                                            Działka nr 72/3 o pow. 1741 m2
                                   Cena wywoławcza wynosi 95.000,00 zł   /brutto/
                             (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
Cena zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.2018.2174 z późn.zm/. W/w cena obejmuje sprzedaż prawa własności działki nr 72/6 w części.           
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku o godz. 11.00  w sali 204 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 9.500,00 zł w kasie Urzędu Miasta      w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 25 marca 2019 roku.        Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
 
Pierwsze przetargi na w/w nieruchomości odbyły się w dniu 16.01.2018 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Drugie przetargi na w/w nieruchomości odbyły się w dniu 17.05.2018 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Trzecie przetargi na w/w nieruchomości odbyły się w dniu 20.08.2018 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Czwarte przetargi na w/w nieruchomości odbyły się w dniu 03.12.2018 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Osoby przystępujące do w/w przetargów są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu  zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości, będącymi przedmiotem przetargów. Nieruchomości nie są w żaden sposób obciążone.
Przetargi przeprowadzone będą w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia                    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490 tj./ oraz Zarządzenie: Nr 91/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 października 2017 roku.
Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargów przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów z tym, że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą w/w nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabyte nieruchomości /po zaliczeniu wpłaconego wadium/ winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.  
    Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
    Nabywca ponosi koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2018.2204 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
    Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych przetargów z ważnych powodów.
   Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1, pokój 109, tel.  56 677-17-14 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl.           
 
 
                                                     BURMISTRZ  MIASTA CHEŁMNA:  Artur Mikiewicz
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

Odpowiada za treść: Edyta Nowacka
Opublikował: Edyta Nowacka (20 lutego 2019, 13:22:50)

Ostatnia zmiana: Edyta Nowacka (9 kwietnia 2019, 15:07:02)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie V przetargu ustnego nieograniczonego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 279

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij