Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 198/9 o pow. 327 m2, położonej w Chełmnie na os. Nad Browiną

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.27.2016.EA-B.
wartość: 5000 zł
termin składania ofert: 3 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: nabywcą nieruchomości został Zenon Jan Szydłowski za cenę 5050 zł 
Chełmno, dnia 16.02.2017 roku
 
                                                        O G Ł O S Z E N I E
                                                            Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                ogłasza
 
 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2016.2147  z późn. zm./.
 
                                                 I przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako  działka  nr 198/9 o  pow. 327  m2 ,  położonej  w  Chełmnie  os. Nad Browiną, zapisanej w KW TO1C /00019446/8, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny ogródków działkowych / jednostka strukturalna J4ZD
                            Cena wywoławcza wynosi 5.000 zł   brutto
Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U.2016.710 z późn.zm./ sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
          Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu  3 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00  w sali  nr 204 Urzędu Miasta w Chełmnie  ul. Dworcowa 1 . Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest   wpłacenie  wadium w wysokości  10%  ceny wywoławczej tj.  500 zł   w formie przelewu najpóźniej do dnia 28 marca 2017 roku  na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1- Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.    
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona .
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U.2014. 1490 tj./ oraz Zarządzenia Nr 109/2016 z dnia  15 grudnia 2016 roku.  
Uczestnicy przetargu przed  otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej :
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  -w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
         O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargów  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
         Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
         Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
         Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r                       o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U.2016.2147 z póź.zm../ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
    Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
         Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel.  56 677-17-58  lub   56 677-17-48 , fax 56 677-17-74, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 -  14:15 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl .        
 
 
                            BURMISTRZ  MIASTA CHEŁMNA :  Mariusz Kędzierski
 
 
 
   
 
 
   
         
 
 
 
  
 
                    

 
 
  
 
                    

Odpowiada za treść: Ewa Augustyniak-Babicz
Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (16 lutego 2017, 12:59:46)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (11 kwietnia 2017, 09:41:52)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 216

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij